MKZ II

Modernizacja Kształcenia Zawodowego II


Od 2009 roku szkoła uczestniczy w realizowanych przez Dolnośląskie Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu Projektach, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.2.:"Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsk" oraz "Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II". Realizacja drugiego z wymienionych przewidziana jest na okres 03.01.2011 do 30.09.2014r.

W ramach Projektu prowadzone są działania mające na celu podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego młodzieży Dolnego Śląska poprzez programy rozwojowe szkół prowadzących kształcenie zawodowe, ukierunkowane na zmniejszanie i wyrównywanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podnoszenie trafności i jakości procesu kształcenia, zgodnie z potrzebami rynku pracy.


Dla uczniów naszej szkoły w ramach "MKZ II"realizowane są następujące działania: • Dodatkowe zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji klucz i zainteresowań uczniów zwiększających ich konkurencyjność na rynku pracy: język angielski i język niemiecki techniczny oraz język polski, zajęcia z matematyki.

 • Doradztwo i opieka psychologiczno -pedagogiczna

 • Dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze dla uczniów umożliwiające wyrównanie szans edukacyjnych: z języka polskiego, matematyki, fizyki oraz przedmiotów zawodowych.

 • Praktyki/staże.

 • Wyjazdowe zajęcia specjalistyczne do nowocześnie wyposaż placówek edukacyjnych dla uczniów klas starszych.

 • System Informacji Branżowej.

 • System Informacji Zawodowej: zasoby informacyjne dla uczniów i szkół; poradniki, programy komputerowe, broszury, ulotki i in. niezbędne do prowadzenia nowoczesnych i efektywnych programów doradztwa zawodowego .

 • Fora zawodowe - debaty pracodawców z uczniami i nauczycielami.

 • Targi pracy i prezentacje zawodoznawcze.

 • Wycieczki zawodoznawcze; mają na celu zapoznanie ze światem pracy, nowoczesnymi technologiami, organizacją pracy.

 • Kursy kwalifikacyjne kończące się nadaniem uprawnień zawodowych wzbogacające ofertę edukacyjną szkoły.Uprawnienia elektryczne do 1kV .


Z różnych form wsparcia wymienionych wyżej i realizowanych w ramach "Modernizacji Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II", mogą skorzystać wszyscy uczniowie zainteresowani zdobyciem dodatkowych kwalifikacji i kompetencji zawodowych lub poznaniem zagadnień wykraczających poza podstawę programową.

Wygenerowano w sekund: 0.01
1,192,072 Unikalnych wizyt