Lista tematów matyuralnych z języka polskiego 2013 cz.1

Dla wszystkich


Lista tematów na maturalny egzamin ustny z języka polskiego - 2013


TEMATY Z LITERATURY:


1. Artysta jako bohater literacki. Omów zagadnienie na wybranych przykładach z różnych

epok.


2. Sposoby rozumienia roli poety i poezji w literaturze polskiej od romantyzmu

do wspólczesności. Zaprezentuj temat na wybranych przykładach.


3. Kobieta jako bohaterka tekstów literackich XIX i XX w. Rozwiń temat na wybranych przykładach.


4. Kresy w literaturze polskiej XIX i XX w. Zaprezentuj temat na wybranych przykładach.


5. Naturalizm jako światopogląd i metoda twórcza. Przedstaw problem, odwołując się

do wybranych dzieł literackich.


6. Biblia jako źródło tematów literackich okresu Młodej Polski. Rozwiń temat

na przykładzie wybranych utworów.


7. Zaprezentuj i omów relację człowiek- Bóg w literaturze różnych epok.


8. Ewolucja ballady, od Mickiewicza do Leśmiana. Zreferuj temat, odwołując się

do wybranych utworów.


9. Przedstaw motyw przemijania w wybranych utworach literackich XIX i XX w.


10. Omów różne realizacje motywu miłości w poezji XX w. na tle tradycji literackiej.


11. Wieś i jej mieszkańcy. Przedstaw funkcjonowanie tematu w literaturze XIX i XX w.


12. Omów różne sposoby ujęcia tematu starości w wybranych dziełach literackich różnych epok.


13. Człowiek w drodze – omów różne realizacje tego motywu w wybranych utworach literatury XIX i początków XX w.


14. Odwołując się do wybranych przykładów, omów inspiracje literaturą i sztuką antyczną w literaturze współczesnej.


15. Pisarz kronikarzem rzeczywistości. Porównaj dzienniki/pamiętniki współczesnych twórców.


16. Cierpienie pojedyncze i zbiorowe jako temat literatury. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.


17. Kroniki zaginionego świata. Przywołaj i przedstaw utwory upamiętniające świat Żydów polskich.


18. Codzienność jako temat literatury. Omów, sięgając do różnych dzieł literackich XX w.


19. Odwołując się do analizy wybranych fragmentów dzieł, porównaj komizm komedii klasycystycznej i dramatu współczesnego.


20. Jacy jesteśmy naprawdę? Porównaj wizerunki Polaków utrwalone w literaturze polskiej

i obcej.


21. Literatura jako źródło wiedzy o obyczajach. Zanalizuj zjawisko wykorzystując celowo zgromadzony materiał literacki.


22. Bohater-buntownik. Przedstaw sposób kreacji odwołując się do wybranych przykładów różnych epok.


23. Miasto – przestrzeń magiczna czy przeklęta? Porównaj różne ujęcia motywu

na przykładzie różnych tekstów literatury XIX i pierwszej połowy XX wieku..


24. Na podstawie wybranych dzieł literackich scharakteryzuj motyw rodowych waśni

i niesnasek.


25. Na podstawie wybranych utworów literackich zbadaj, jak ujawniał się stosunek

do chorób psychicznych i szaleńców w wybranych epokach literackich.


26. Porównaj różne realizacje motywu vanitas w literaturze dawnej i współczesnej.


27. Portret dziecka w polskiej prozie XIX- i XX wieku – przedstaw różne typy bohaterów w wybranych dziełach literackich.


28. Scharakteryzuj i oceń obraz szlachty polskiej przedstawiony w Trylogii Henryka Sienkiewicza.


29. Scharakteryzuj i omów funkcje motywu domu rodzinnego na przykładzie wybranych tekstów literackich.


30. Scharakteryzuj i omów funkcje obrazu utraconej ojczyzny na podstawie Pana Tadeusza

i innych tekstów literackich doby romantyzmu.


31. Portret bohatera romantycznego. Omów temat, dokonując analizy wybranych dzieł literackich doby romantyzmu.


32. Życie, dylematy, marzenia kobiet w różnych epokach literackich – omów na wybranych przykładach.


33. „Ważniejsze od przetrwania jest zachowanie swojego człowieczeństwa” – słowa Orwella uczyń mottem rozważań na temat postaw bohaterów wykreowanych przez literaturę XX wieku.


34. Bohaterowie, którym się nie powiodło .Wykorzystując utwory z różnych epok wskaż przyczyny ich klęsk.


35. Tradycja i awangarda, realizm i deformacja. Omów różne sposoby kreowania świata przedstawionego, odwołaj się do wybranych tekstów literackich XX wieku.


36. Motyw matki lub ojca w różnych epokach literackich. Omów temat, odwołując się

do wybranych lektur.


37. Omów funkcje nawiązań do twórczości Szekspira w literaturze romantyzmu, odwołując się do wybranych przykładów.


38. Bohater z książką w ręku – czyli o znaczeniu lektur w świecie postaci literackich. Odwołaj się do wybranych przykładów i omów ich funkcje.


39. Funkcja motta, tytułu i ostatniej sceny w odbiorze dzieła literackiego – przedstaw

i zanalizuj zjawisko na wybranych przykładach.


40. Prorocy i wizjonerzy. Ukaż sposób ich przedstawienia i funkcję kreacji w wybranych tekstach literackich.


41. Profetyczne wizje – ich forma i przesłanie. Omów temat, analizując wybrane przykłady literackie.


42. Dokonaj analizy porównawczej kreacji świata przedstawionego dwóch wybranych twórców literatury fantasy.


43. Kamienica przestrzenią życia człowieka. Przedstaw ten motyw, uwzględniając sposób opisu i analizując wybrane przykłady literatury XIX- i XX wieku.


44. Obcy, inny, cudzoziemiec w polskiej literaturze – przedstaw portrety wybranych bohaterów i wykaż ich funkcje w dziele literackim.


45. Bogowie i herosi świata antycznego i ich obecność w literaturze polskiej na przestrzeni dziejów. Przeanalizuj zagadnienie na przykładzie twórczości autorów z różnych epok literackich.


46. Wpływ wydarzeń historycznych na polskich poetów i ich dzieła – omów wybranych przykładach i omów ich funkcje.


47. Różne sposoby mówienia o wojnie w literaturze różnych epok. Omów temat, analizując wybrane utwory.


48. Literacki obraz zdrady. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.


49. Odpowiedzialność przed własnym sumieniem. Omów zagadnienie analizując przykłady z literatury polskiej i obcej.


50. Człowiek – reżyser czy marionetka? Dokonaj analizy tematu na podstawie wybranych tekstów literackich.


51. Różne sposoby ujęcia motywu pojedynku w literaturze. Dokonaj analizy porównawczej wybranych przykładów literatury polskiej i obcej.


52. Inspiracje filozoficzne i problematyka etyczna w poezji Zbigniewa Herberta. Omów, analizując wybrane przykłady tekstów literackich.


53. Obrzędy i obyczaje ludowe w literaturze. Omów sposoby ich przedstawiania i funkcje w literaturze.


54. Funkcjonowanie tradycji mitologicznej i biblijnej w twórczości poetyckiej Cz. Miłosza lub W. Szymborskiej lub Z. Herberta. Omów temat, analizując wybrane utwory.


55. Motyw pieniądza. Przedstaw i omów różne sposoby wykorzystania go w literaturze.


56. Motyw śmierci heroicznej w literaturze różnych epok . Przedstaw i porównaj celowo dobrane przykłady.


57. Kodeks moralny wybranych bohaterów literackich. Przedstaw temat, odwołując się do wybranych dzieł literatury polskiej i obcej.


58. Na przykładach XIX i XX-wiecznych utworów literackich omów problem ludzkiej samotności.


59. Na przykładzie wybranych utworów literackich przedstaw postawy człowieka wobec cierpienia.


60. Rodzice i dzieci wśród bohaterów literackich. Przedstaw ich wzajemne relacje, odwołując się do wybranych utworów literackich.


61. Na podstawie celowo zgromadzonego materiału przedstaw różne ujęcia motywu szatana w literaturze.


62. Pamiętnik jako forma literacka. Zanalizuj wybrane utwory, wskazując na ich różnorodność i funkcję.
 

Wygenerowano w sekund: 0.01
1,192,099 Unikalnych wizyt