Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych

 

 

W ZESPOLE SZKÓŁ NR 18

 

na rok szkolny 2013/2014

Podstawa prawna:

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 roku w

sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół

oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych ( Dz. U. Nr 26 poz. 232).

2. Zarządzenia Nr 59 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 7 grudnia 2007 w sprawie

terminów rekrutacji do gimnazjów oraz techników i zasad rekrutacji kandydatów do

szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2012/2013.

I. Postanowienia ogólne:

Zespół Szkół nr 18 we Wrocławiu przeprowadza rekrutację uczniów do niżej wymienionych

klas pierwszych :

TECHNIKUM nr 3

-w zawodzie: technik mechanik ,

-w zawodzie: technik mechatronik ,

-w zawodzie technik elektryk

 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA nr 3

 

- w zawodzie: elektryk ,

- w zawodzie: elektromechanik ,

- w zawodzie: operator obrabiarek skrawających,

- w zawodzie: mechanik monter maszyn i urządzeń ,

- w zawodzie ślusarz o specjalności spawanie ,

 

1.

 

 

Dyrektor szkoły nie później niż do końca lutego 2013 r. podaje do wiadomości kandydatom

ubiegającym się o przyjęcie do Zespołu Szkół Nr 18 kryteria i zasady rekrutacji.

2.

 

 

W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych dyrektor szkoły powołuje szkolną

komisję rekrutacyjno- kwalifikacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania

członków komisji.

3.

 

 

Dyrektor szkoły może odstąpić od powołania komisji rekrutacyjno - kwalifikacyjnej, jeżeli

liczba kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły jest mniejsza lub równa liczbie

wolnych miejsc.

4.

 

Odwołania od decyzji Komisji mogą być zgłaszane dyrektorowi ZS18 w terminie do trzech

dni od daty ogłoszenia wyników kandydata o wyniku egzaminu.

II. Zasady rekrutacji:

5.

 

 

Warunki ogólne

Do wszystkich typów szkół w Zespole Szkół nr 18 obowiązuje regulamin rekrutacji

zatwierdzony przez Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia dostępny na stronie

www.absolwenci.wroc.pl oraz w informatorach dla absolwentów gimnazjum.

III. Kwalifikowanie do szkoły.

6.

 

 

l. W szkole działa szkolna komisja rekrutacyjno - kwalifikacyjna powołana przez dyrektora

w terminie ustalonym przez Kuratora Oświaty.

2. Do zadań komisji należy w szczególności:

1) podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji z

uwzględnieniem kryteriów przyjęć ustalonych w statucie szkoły,

2) ustalenie na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego listy kandydatów

przyjętych do szkoły i jej ogłoszenie ,

3) sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego.

7.

 

 

Terminy rekrutacji 2013 r.

 

Wygenerowano w sekund: 0.01
1,375,345 Unikalnych wizyt