Home » Statut – Szkół dla dorosłych

Statut – Szkół dla dorosłych

Statut

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

1. Statut Szkół dla Dorosłych reguluje zasady funkcjonowania Szkół dla Dorosłych wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 18, zlokalizowanego we Wrocławiu przy ul. Młodych Techników 58 zwanego dalej „Zespołem Szkół”.

§ 2

1. Ilekroć w Statucie Szkół dla Dorosłych jest mowa o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami);
2) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Zespołu Szkół;
3) słuchaczu – należy przez to rozumieć osoby uczęszczających do Szkół dla Dorosłych wchodzących w skład Zespołu Szkół;
4) nauczycielu lub pracowniku – należy przez to rozumieć nauczyciela lub pracownika
5) wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece wychowawczej powierzono dany oddział w Szkołach dla Dorosłych wchodzących w skład Zespołu Szkół;
6) oddziale – należy przez to rozumieć dany semestr, na który uczęszczają słuchacze;

Rozdział II
Informacje ogólne o Szkołach dla Dorosłych

§ 3

1. Wskazanie organu prowadzącego Szkoły dla Dorosłych i organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad Szkołami dla Dorosłych określa § 3 statutu Zespołu Szkół.

§ 4

1 W skład Szkół dla Dorosłych wchodzą następujące typy szkół:

1) TECHNIKUM UZUPEŁNIAJACE dla DOROSŁYCH Nr 8 – na podbudowie ponadgimnazjalnej 3-letniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej
 cykl kształcenia – 3 lata
 kształcące w zawodzie – technik mechanik
– technik elektryk
 system kształcenia – stacjonarny

2) SZKOŁA POLICEALNA Nr 9 dla młodzieży i dla dorosłych na podbudowie ponadgimnazjalnych szkół średnich

 cykl kształcenia – 2 lata
– 1 rok
 kształcąca w zawodzie – technik mechanik
– technik elektryk
b) wykreślono

Rozdział III
Cele i zadania Szkół dla Dorosłych

§ 5

1. Cele i zadania realizowane przez Szkoły dla Dorosłych określa § 6÷11 i § 13 statutu
Zespołu Szkół.

Rozdział IV
Organy Szkół dla Dorosłych oraz zakres ich zadań

§ 6

1. Organami Szkół dla Dorosłych są:
1) Dyrektor
2) Rada Pedagogiczna Szkół dla Dorosłych;
3) Społeczny organ Szkół dla Dorosłych – Samorząd Słuchaczy;
2. Każdy z wymienionych w ust. 1 organów:
1) posiada możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji, określonych w ustawie, innych przepisach szczegółowych oraz statucie Zespołu Szkół i statucie Szkół dla Dorosłych;
2) w zależności od rodzaju i podłoża sporu posiada możliwość czynnego udziału w rozwiązywaniu takich sytuacji, które zaistniały wewnątrz Szkół dla Dorosłych;
3) zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy innymi organami o podejmowanych i planowanych działaniach, uchwałach i decyzjach, jeżeli nie stanowią one tajemnicy
4) służbowej lub nie naruszają przepisów ustawy o ochronie danych osobowych;W celu realizacji uprawnień, o których mowa w ust. 2 pkt. 3, Dyrektor co najmniej raz na dwa miesiące, organizuje spotkania z przedstawicielami organów Szkół dla Dorosłych.

§ 7

1. Zasady i okres powierzenia stanowiska Dyrektora reguluje ustawa i jej szczegółowe przepisy wykonawcze;
2. Zadania i kompetencje Dyrektora określone zostały w § 15 statutu Zespołu Szkół.

§ 8

1. W Zespole Szkół utworzone są, w zależności od ilości oddziałów, stanowiska Wicedyrektorów.
2. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy Wicedyrektorów.
3. W przypadku nieobecności Dyrektora zastępuje go wyznaczony przez niego Wicedyrektor;
4. Szczegółowy zakres zadań i kompetencji poszczególnych Wicedyrektorów określa zakres ich czynności, sporządzony zgodnie z odrębnymi przepisami przez Dyrektora Zespołu Szkół.
5. Ogólne zadania i kompetencje Wicedyrektorów określone zostały w § 16 statutu Zespołu Szkół.

§ 9

1. Rada Pedagogiczna Szkół dla Dorosłych jest jego kolegialnym organem w zakresie realizacji statutowych zadań dotyczących kształcenia i wychowania.
2. W skład Rady Pedagogicznej Szkół dla Dorosłych wchodzą wszyscy zatrudnieni w Zespole Szkół nauczyciele, którzy realizują zajęcia edukacyjne w Szkołach dla Dorosłych.
3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej Szkół dla Dorosłych jest Dyrektor.
4. Zebrania Rady Pedagogicznej Szkół dla Dorosłych odbywają się:
1) w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikacji i promocji słuchaczy;
2) w celach szkoleniowych Rady Pedagogicznej Szkół dla Dorosłych;
3) w miarę bieżących potrzeb;
4. Szczegółowe zasady pracy Rady Pedagogicznej Szkół dla Dorosłych określa ustawa i regulamin działalności rad pedagogicznych w Zespole Szkół.
5. Do kompetencji i zadań Rady Pedagogicznej Szkół dla Dorosłych należy:
1) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji słuchaczy;
2) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Szkołach dla Dorosłych, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Pedagogiczną Zespołu Szkół;
3) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy słuchaczy;
4) opiniowanie wniosków słuchaczy o zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki;
5) opiniowanie istotnych spraw dla Szkół dla Słuchaczy;
6. Sposób rozwiązywania sporów wynikłych pomiędzy Dyrektorem, a Rada Pedagogiczną Szkół dla Słuchaczy określa § 17 ust. 10 statutu Zespołu Szkół.

§ 10

1. Społecznym organem Szkół dla Dorosłych jest Samorząd Słuchaczy.
2. Samorząd Słuchaczy tworzą wszyscy słuchacze Szkół dla Dorosłych.
3. Jedynym organem reprezentującym Samorząd Słuchaczy jest Rada Samorządu Słuchaczy.
4. Skład, zasady wybierania i działania Rady Samorządu Słuchaczy określa regulamin Samorządu Słuchaczy.
5. Samorząd Słuchaczy może przedstawiać Dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej Zespołu Szkół i Radzie Pedagogicznej Szkół dla Dorosłych wnioski i opinie we wszystkich sprawach Zespołu Szkół oraz Szkół dla Słuchaczy, w szczególności dotyczące realizacji podstawowych praw słuchaczy, takich jak:
1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce;prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań;
3) prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej;
4) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem;
5) prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Słuchaczy;
6. Samorząd Słuchaczy, na wniosek Dyrektora, wydaje opinie w sprawie skreślenia z listy, słuchaczy Szkół dla Dorosłych.
7. Sposób rozwiązywania sporów wynikłych pomiędzy Samorządem Słuchaczy, a Dyrektorem lub Radą Pedagogiczną Szkół dla Dorosłych określa § 19 ust. 5 i ust. 6 statutu Zespołu Szkół.

Rozdział V
Organizacja Szkół dla Dorosłych

§ 11

1. Organizację Szkół dla Słuchaczy określa § 21÷30 statutu Zespołu Szkół.

§ 12

1. Zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego, stanowiące realizację podstaw programowych kształcenia w zawodach, o których mowa w § 4 ust. 1, organizowane są w oddziałach.
2. Zajęcia, o których mowa w ust. 1, organizowane są w pracowniach szkolnych i pracowniach symulacyjnych, znajdujących się na terenie Zespołu Szkół oraz w pracowniach szkolnych i pracowniach symulacyjnych w Centrum Kształcenia Praktycznego, znajdującego się we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej, zwanego dalej CKP.
3. Szczegółową organizację pracowni szkolnych i pracowni symulacyjnych, znajdujących się na terenie Zespołu Szkół określają ich regulaminy.
4. Organizacja zajęć w CKP, o których mowa w ust. 2, odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Zespołem Szkół, a CKP.
5. W uzasadnionych przypadkach poszczególne zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego, o którym mowa w ust. 1, mogą być prowadzone na terenie innych jednostek organizacyjnych, w szczególności szkół wyższych i u pracodawców. Zajęcia te mogą być prowadzone przez pracowników tych jednostek, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Zespołem Szkół, a daną jednostką.

Rozdział VI
Nauczyciele i inni pracownicy Szkół dla Dorosłych

§ 13

1. Zadania statutowe Szkół dla Dorosłych, w tym zadania edukacyjne i wychowawcze, realizują:
1) nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych;
2) nauczyciele bibliotekarze;
3) pedagodzy szkolni.
2. Nauczycieli wymienionych w ust. 1 w wykonywaniu zadań statutowych wspomagają:
1) pracownicy ekonomiczno-administracyjni Zespołu Szkół (osoby zapewniające obsługę księgową, osoby administrujące budynkiem i mieniem szkolnym, osoby prowadzące sprawy kadrowe pracowników; osoby prowadzące obsługę spraw słuchaczy)
2) pracownicy obsługi Zespołu Szkół (osoby utrzymujące w należytym ładzie i porządku
3) budynki i posesję; osoby utrzymujące sprawność techniczną wszystkich urządzeń);
4) Inspektor ds. BHP;
3. Ilość etatów dla stanowisk pracy określonych w ust. 1 i ust. 2 ustala co roku arkusz organizacji pracy Zespołu Szkół.
4. Zasady zatrudniania osób wymienionych w ust. 1 i ust. 2 reguluje ustawa Karta Nauczyciela, Kodeks Pracy oraz szczegółowe przepisy wykonawcze.

§ 14

1. Zadania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w § 13 ust. 1 i ust. 2, określa § 32 i § 35÷37 statutu Zespołu Szkół.

§ 15

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie dla danego oddziału, szkolnego zestawu programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego.

§ 16

1. W Szkole dla Dorosłych działają utworzone przez Dyrektora zespoły przedmiotowe.
Ich rodzaje, skład oraz szczegółowe zadania zespołów przedmiotowych określa statut Zespołu Szkół nr 18.

§ 17

2. Każdym oddziałem w Szkołach dla Dorosłych opiekuje się wychowawca.
3. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
4. Dyrektor, na uzasadniony wniosek słuchaczy, może odwołać nauczyciela, któremu powierzył zadania wychowawcy.
5. Dyrektor, na uzasadniony wniosek nauczyciela, może odwołać go z pełnienia funkcji wychowawcy.
6. Formy spełniania zadań przez wychowawcę są dostosowane do wieku słuchaczy oraz ich potrzeb, a także warunków środowiskowych.
7. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad słuchaczami, a w szczególności:
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój słuchacza, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie;
2) rozwiązywanie u słuchaczy umiejętności rozwiązywania problemów życiowych;
3) inspirowanie słuchaczy i rozwijanie ich umiejętności pracy w zespole;
4) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole słuchaczy oraz pomiędzy słuchaczami, a innymi członkami społeczności szkolnej;
8. Wychowawca wykonuje zadania, o których mowa w ust. 5, szczególnie poprzez:
1) kształtowanie właściwych stosunków pomiędzy słuchaczami, opartych na tolerancji i poszanowaniu godności;
2) utrzymywanie stałego i systematycznego kontaktu z innymi nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne z danym oddziałem, w celu koordynacji oddziaływań wychowawczych;
3) poznawanie i ustalanie potrzeb wychowawczych słuchaczy;
4) udzielanie lub organizowanie słuchaczom pomocy w rozwiązywaniu ich problemów;
9. Prawa wychowawcy do korzystania w swojej pracy z pomocy różnych instytucji określa § 34 ust. 6 statutu Zespołu Szkół.

Rozdział VII
Słuchacze Szkół dla Dorosłych

§ 18

1. Do Szkół dla Dorosłych uczęszczają słuchacze po ukończeniu: zasadniczej szkoły zawodowej i ponadgimnazjalanych szkół średnich.

§ 19

2. W celu przeprowadzenia rekrutacji na pierwsze semestry poszczególnych typów Szkół dla Dorosłych Dyrektor powołuje co roku komisję rekrutacyjno–kwalifikacyjną.
3. Komisja, o której mowa w ust. 1, opracowuje zasady przyjęć do poszczególnych typów szkół, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi.
4. O przyjęciu ucznia do Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych i Szkoły Policealnej dla Dorosłych decyduje w zależności od ilości chętnych i liczby wolnych miejsc przeprowadzana rozmowa kwalifikacyjna lub tzw. „konkurs świadectw”.
5. O przyjęciu słuchacza na semestr programowo wyższy decyduje:
1) ilość wolnych miejsc w danym oddziale;
2) kolejność składania podań o przyjęcie do szkoły;
3) uzyskane wyniki nauczania na koniec poprzedniego semestru;

§ 20

1. Prawa słuchacza Szkół dla Dorosłych określa § 40 ust. 1 statutu Zespołu Szkół.
2. Tryb odwoławczy od naruszenia przez Szkoły dla Dorosłych praw słuchacza, o których mowa w ust. 1, określa § 40 ust. 2 statutu Zespołu Szkół.

§ 21

1. Obowiązki słuchacza Szkół dla Dorosłych określa § 41 i § 42 statutu Zespołu Szkół.

§ 22

1. Rodzaje i zasady otrzymania nagród oraz wyróżnień przez słuchacza Szkoły dla Dorosłych określa § 43 statutu Zespołu Szkół.

§ 23

1. W stosunku do słuchacza Szkół dla Dorosłych nieprzestrzegającego obowiązków, o których mowa w § 41 i § 42 statutu Zespołu Szkół, stosowane są kary.
2. Wobec słuchaczy Szkół dla Dorosłych stosowane są następujące rodzaje kar, o których mowa w ust. 1:
1) upomnienie udzielone przez wychowawcę;
2) upomnienie lub nagana udzielone przez Dyrektora;
3) skreślenie z listy słuchaczy.
4) Jednorazowo może być zastosowana tylko jedna kara spośród wymienionych
w ust. 2.
Nie jest wymagane zachowanie gradacji udzielanej kary. Rodzaj zastosowanej kary zależy od wagi przewinienia słuchacza.
3. Kara skreślenia z listy słuchaczy może być zastosowana w przypadku:
1) spożywania alkoholu lub przebywania pod jego wpływem na terenie Zespołu Szkół oraz na innych zajęciach organizowanych przez Zespół Szkół;
2) używania narkotyków i innych środków odurzających lub przebywania pod ich wpływem na terenie Zespołu Szkół oraz na innych zajęciach organizowanych przez Zespół Szkół;
3) rozprowadzania narkotyków lub innych środków odurzających w dowolnym miejscu formie;
4) działania na szkodę mienia osobistego i społecznego;
5) popełnienia kradzieży, rozbojów lub czynów chuligańskich na terenie Zespołu Szkół lub podczas innych zajęć organizowanych przez Zespół Szkół;
6) celowego niszczenie mienia Zespołu Szkół, uczniów, słuchaczy, nauczycieli lub pracowników Zespołu Szkół;
7) celowego niszczenie dokumentacji Zespołu Szkół;
8) wymuszania, wyłudzania pieniędzy oraz dokonania aktów przemocy na terenie Zespołu Szkół lub podczas innych zajęć organizowanych przez Zespół Szkół;
9) naruszenia nietykalności fizycznej innych osób;
10) jakiekolwiek form znęcania się fizycznego lub psychicznego nad uczniami, słuchaczami lub innymi osobami oraz rażącej agresji słownej;
11) nakłaniania innych uczniów lub słuchaczy do zachowań niemoralnych i niezgodnych z prawem;
12) zakłócenie w jakiejkolwiek formie (np. fałszywy alarm bombowy) pracy Zespołu Szkół;
13) przyniesienia na teren Zespołu Szkół przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych (np. broń, ostre przedmioty, trujące lub żrące środki chemiczne, materiały łatwopalne lub wybuchowe) oraz szkodzenia własnemu lub cudzemu zdrowiu i bezpieczeństwu;
14) nagminnego (min.50)opuszczania bez usprawiedliwienia zajęć edukacyjnych;
15) udowodnienia popełnienia wykroczenia lub przestępstwa podlegającego ściganiu w trybie karnym;
16) innych szczególnie rażących uchybień w zachowaniu;
17) jeżeli wcześniej zastosowane środki wychowawcze i kary nie przyniosły rezultatów, a wpływ słuchacza na oddział jest demoralizujący;
1. wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie skreślenia z listy, słuchacz powiadomiony jest w trybie określonym w ustawie Kodeks Postępowania Administracyjnego.
4. Słuchacz Szkół dla Dorosłych, któremu udzielono kary, o której mowa w ust. 2 i ust. 4, ma prawo zwrócić się do Rady Samorządu Słuchaczy o obronę jego interesów.
5. Od udzielonej kary słuchaczowi przysługuje odwołanie do następujących organów:
1) od kar, o których mowa w ust. 2 pkt. 1÷2 do Dyrektora;
2) od kary, o której mowa w ust. 2 pkt. 3 do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty;
6. Odwołanie do Dyrektora, o którym mowa w ust. 8 pkt. 1, słuchacz składa w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty udzielenia kary. Dyrektor udziela pisemnej odpowiedzi zainteresowanemu w terminie do 2 tygodni od daty otrzymania odwołania.
7. Tryb odwołania do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, o którym mowa w ust. 8 pkt. 2, reguluje ustawa Kodeks Postępowania Administracyjnego.

Rozdział VIII
Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkołach dla Dorosłych

§ 24

1. Proces nauczania w Szkołach dla Dorosłych podlega ocenie zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania zajęć edukacyjnych.
2. Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkołach dla Dorosłych określa zbiór zasad oceniania, klasyfikowania i promowania słuchaczy w Szkołach dla Dorosłych.
3. Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć edukacyjnych słuchacza polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez słuchacza wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę oraz formułowanie oceny.

§ 25

1. Wewnątrzszkolne ocenianie w Szkołach dla Dorosłych ma na celu:
1) informowanie słuchacza o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz postępach w tym zakresie;
2) udzielanie słuchaczowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
3) motywowanie słuchacza do dalszych postępów w nauce;
4) dostarczanie słuchaczom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce i specjalnych uzdolnieniach słuchacza;
5) umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- wychowawczej.
2. Wewnątrzszkolne ocenianie w Szkołach dla Dorosłych obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych semestralnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
1) ocenianie bieżące i semestralne z obowiązkowych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych, według skali i w formach przyjętych w Szkołach dla Dorosłych;
2) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
3) ustalanie semestralnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych według skali zgodnej ze skalą przyjętą w odpowiednim rozporządzeniu ministra właściwego do spraw oświaty;
4) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane, semestralnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

§ 26

1. W Szkołach dla Dorosłych obowiązują następujące zasady informowania słuchaczy o ocenianiu:
1) wychowawca informuje słuchaczy o zasadami oceniania wewnątrzszkolnego oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana semestralnej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych na początku roku szkolnego, nie później jednak niż do dnia 10 września;
2) nauczyciele poszczególnych obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych zapoznają słuchaczy ze swoim przedmiotowym systemem oceniania, w pierwszym tygodniu nauki;

§ 27

1. W Szkołach dla Dorosłych oceny bieżące i semestralne klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się zgodnie ze skalą przyjętą w odpowiednim rozporządzeniu ministra właściwego do spraw oświaty.
2. Oceny, o których mowa w ust. 1, wpisywane są w dokumentacji szkolnej w pełnym brzmieniu.

§ 28

1. Nauczyciel sporządza Przedmiotowy System Oceniania ze szczególnym uwzględnieniem 2 poziomów: podstawowego i dopełniającego.
2. Przy sporządzaniu rejestru wymagań uwzględnione zostają następujące kryteria ogólne wymagań:
1) wymagania konieczne:
a) opanowanie podstawowych umiejętności i wiadomości zawartych w podstawie programowej (braki nie przekreślają jednak uzyskania przez słuchacza podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki);
b) rozwiązywanie, często przy pomocy nauczyciela, typowych zadań o niewielkim stopniu trudności;
c) możliwość popełniania licznych błędów językowych, nieporadność stylu;
2) wymagania podstawowe:
a) najważniejsze w uczeniu danego przedmiotu;
b) łatwe dla słuchacza;
c) często powtarzające się w procesie nauczania;
d) określone programem nauczania na poziomie nie przekraczającym wymagań określonych w podstawie programowej;
e) proste, uniwersalne umiejętności, w mniejszym stopniu wiadomości;
3. wymagania dopełniające:
a) wymagające korzystania z różnych źródeł;
b) umożliwiające rozwiązywanie problemów;
c) użyteczne w życiu pozaszkolnym i w pracy zawodowej;
d) pozwalające łączyć wiedzę z różnych przedmiotów i dziedzin;
e) niepopełnianie błędów językowych i stylistycznych, korzystanie
z podstawowych pojęć i praw ujmowanych w terminach naukowych;
4) wymagania rozszerzające:
a) opanowanie pełnego zakresu wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania przedmiotu w danym oddziale;
b) sprawne posługiwanie się zdobytymi wiadomościami;
c) samodzielne rozwiązywanie problemów teoretycznych i praktycznych ujętych programem nauczania;
d) umiejętność zastosowania posiadanej wiedzy w rozwiązywaniu zadań i problemów;
e) poprawność językowa i stylistyczna wypowiedzi pisemnych oraz ustnych, posługiwanie się terminologią naukową;
5) wymagania ponadprogramowe:
a) wiedza i umiejętności wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danym oddziale;
b) samodzielne i twórcze rozwijanie własnych uzdolnień;
c) biegłe posługiwanie się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych z zakresu programu nauczania danego oddziału;
d) rozwiązywanie nietypowych zadań wykraczających poza program nauczania danego oddziału;
e) osiąganie sukcesów w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, turniejach zawodowych i innych, kwalifikujących do finałów wojewódzkich lub krajowych;
f) poprawność językowa i stylistyczna wypowiedzi ustnych oraz pisemnych, posługiwanie się terminologią naukową;

§ 29

1. W Szkołach dla Dorosłych obowiązują następujące kryteria ustalania bieżących ocen cząstkowych i ocen semestralnych klasyfikacyjnych:
1) słuchacz otrzymuje ocenę celującą, wtedy gdy:
a) spełnia wymagania rozszerzające i dopełniające w zakresie wiedzy i umiejętności z danego przedmiotu;
b) wykazuje się umiejętnością analizy, syntezy i korelacji wiedzy z różnych przedmiotów;
c) wykorzystuje swą wiedzę i umiejętności do rozwiązywania problemów poznawczych w sytuacjach nietypowych;
d) twórczo korzysta z różnych źródeł informacji i komunikowania się;
e) umiejętnie organizuje pracę grupy i nią kieruje;
f) twórczo rozwija swoje uzdolnienia i zainteresowania, projektuje twórcze działania przyjmuje odpowiedzialność za ich przebieg oraz wyniki.
2) słuchacz otrzymuje ocenę bardzo dobrą, wtedy gdy:
a) spełnia wymagania rozszerzające i częściowo dopełniające w zakresie wiedzy umiejętności z danego przedmiotu;
b) wykazuje się umiejętnością analizy, syntezy i korelowania wiedzy z różnych przedmiotów;
c) wykorzystuje wiedzę i umiejętności w sytuacjach nietypowych;
d) umiejętnie korzysta z różnych źródeł informacji i komunikowania się;
e) umiejętnie kieruje pracą grupy;
f) świadomie kieruje rozwojem swoich uzdolnień i zainteresowań;
3) słuchacz otrzymuje ocenę dobrą, wtedy gdy:
a) opanował wiadomości i umiejętności podstawowe i częściowo rozszerzające z danego przedmiotu;
b) wykazuje się umiejętnością analizy i syntezy wiedzy;
c) samodzielnie potrafi stosować wiedzę i umiejętności w sytuacjach nietypowych;
d) korzysta z różnych źródeł informacji i komunikowania się;
e) potrafi współpracować w grupie;
f) dostrzega konieczność kierowania rozwojem swoich uzdolnień i zainteresowań;
4) słuchacz otrzymuje ocenę dostateczną, wtedy gdy:
a) spełnia wymagania podstawowe w zakresie wiedzy i umiejętności z danego przedmiotu;
b) dokonuje prób analizy i syntezy, posługuje się wiedzą odtwórczą;
c) wykazuje się zrozumieniem posiadanej wiedzy i stosuje ją w sytuacjach typowych;
d) pod kierunkiem nauczyciela potrafi korzystać z różnych źródeł informacji i komunikowania się;
e) potrafi rozważać poglądy innych ludzi;
f) pod kierunkiem nauczyciela stara się rozwijać swoje uzdolnienia i zainteresowania.
5) słuchacz otrzymuje ocenę dopuszczającą, wtedy gdy:
a) nie spełnia w całości wymagań podstawowych w zakresie wiedzy i umiejętności z danego przedmiotu;
b) dokonuje prób analizy i syntezy, posługując się wiedzą odtwórczą przy pomocy nauczyciela;
c) potrafi odtworzyć posiadaną wiedzę i zastosować ją do rozwiązania typowych zadań o niewielkim stopniu trudności przy pomocy nauczyciela;
d) ukierunkowany nie potrafi w pełni skorzystać z różnych źródeł informacji;
e) biernie uczestniczy w pracy grupy;
f) nie podejmuje działań w kierunku samorozwoju
6) słuchacz otrzymuje ocenę niedostateczną, wtedy gdy:
a) nie spełnia wymagań podstawowych w zakresie wiedzy i umiejętności z danego przedmiotu;
b) nie dokonuje prób analizy i syntezy;
c) przy pomocy nauczyciela nie potrafi zastosować wiedzy w sytuacjach typowych, do rozwiązywania zadań o niewielkim stopniu trudności;
d) nie potrafi korzystać z różnych źródeł informacji;
e) nie potrafi współpracować w grupie;
f) nie dostrzega konieczności samorozwoju.

§ 30

1. W Szkołach dla Dorosłych oceniane są następujące formy aktywności słuchaczy:
1) wypowiedzi ustne, co najmniej 1 ocena w semestrze z danego przedmiotu, ostateczną ilość takich ocen określa jednak nauczyciel w przedmiotowym systemie oceniania;
2) prace pisemne (prace klasowe, sprawdziany lub kartkówki do 15 minut), co najmniej 2 oceny w semestrze z danego przedmiotu, ostateczną ilość takich ocen określa jednak
3) nauczyciel w przedmiotowym systemie oceniania;
4) inne prace wynikające ze specyfiki przedmiotu, czy indywidualnych koncepcji dydaktycznych nauczyciela (tj.: ćwiczenia laboratoryjne, praca w grupach, wykonanie rysunku technicznego, projektu, modelu urządzenia, zajęcia praktyczne, itp.), ilość takich ocen określa nauczyciel w przedmiotowym systemie oceniania;
5) inne formy aktywności słuchacza (tj.: praca domowa, notatka z zajęć, referat, ćwiczenie, itp.) ilość takich ocen określa nauczyciel w przedmiotowym systemie oceniania;
2. Ocenianie słuchaczy prowadzone jest systematycznie.
3. Podstawą ustalenia oceny semestralnej klasyfikacyjnej z przedmiotu, którego tygodniowy wymiar godzin wynosi co najmniej 2 godziny, są co najmniej 4 bieżące oceny cząstkowe, zaś z przedmiotów, których tygodniowy wymiar godzin wynosi 1 godzinę, co najmniej 3 takie oceny.

§ 31

1. W Szkołach dla Dorosłych obowiązują następujące zasady przeprowadzania prac pisemnych:
1) tematy, zadania i ćwiczenia w pracach pisemnych (pracach klasowych, sprawdzianach i kartkówkach) sprawdzają stopień opanowania przez słuchacza wymagań programowych;
2) słuchacz zapoznany jest przed pisemną pracą klasową lub sprawdzianem ze schematem i zasadami ich oceny;
3) prace pisemne obejmujące większy zakres materiału nauczania przeprowadzane są po wcześniejszych zajęciach powtórzeniowych;
4) pisemne prace klasowe oraz sprawdziany zapowiadane są i zapisywane w dzienniku lekcyjnym przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem;
5) w ciągu jednego dnia może być przeprowadzona tylko 1 pisemna praca klasowa lub sprawdzian, natomiast w ciągu jednego tygodnia maksymalnie 2 takie prace lub sprawdziany;
6) pisemna praca klasowa lub sprawdzian jest obowiązkowy dla słuchacza;
7) jeżeli słuchacz nie pisał pracy klasowej lub sprawdzianu, lub jeżeli otrzymał z nich ocenę niedostateczną, to zobowiązany jest do ich napisania lub poprawy w terminie 2 tygodni od daty oddania sprawdzonych prac przez nauczyciela;
8) kartkówki nie muszą być zapowiadane;
9) w danym dniu słuchacze mogą pisać maksymalnie 2 kartkówki;
10) ocenione pisemne prace klasowe i sprawdziany przechowywane są przez nauczyciela do końca danego semestru;
11) ocenione pisemne prace klasowe i sprawdziany powinny być udostępnione i omówione słuchaczom w ciągu 2 tygodni od daty ich przeprowadzenia;
12) oceny z pisemnych prac klasowych i sprawdzianów nauczyciel uzasadnia na wniosek słuchacza;
13) na koniec danego semestru nie przeprowadzane są tzw. sprawdziany końcowe (zaliczeniowe);

§ 32

2. W Szkołach dla Dorosłych obowiązują następujące zasady oceniania bieżącego:
1) słuchacz ma prawo 1 raz w semestrze, bez podawania powodu, zgłosić na początku danych zajęć nieprzygotowanie do nich;
2) prawo, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1, nie dotyczy nieprzygotowania do zapowiedzianych pisemnych prac klasowych lub sprawdzianów;
3) osoby obecne w szkole w pierwszym dniu po chorobie, trwającej dłużej niż okres zapowiedzenia pisemnej pracy klasowej lub sprawdzianu, zwolnione są z konieczności ich pisania;
4) oceny są jawne dla słuchacza;

§ 33

1. W Szkole Policealnej dla Dorosłych, o której mowa w § 4 ust. 1, pkt. 3b, w przypadku jednostki modułowej nie kończącej się na koniec danego semestru ocena semestralna wystawiana jest na podstawie ocen uzyskanych przez słuchacza ze zrealizowanych jednostek modułowych i jednostek szkoleniowych.
2. W szkole, o której mowa w ust. 1, wszystkie jednostki dydaktyczne i jednostki modułowe muszą być ocenione pozytywnie.
3. W szkole, o której mowa w ust. 1, słuchacz uzupełnia nieodbyte ćwiczenia w terminach uzgodnionych z nauczycielem prowadzącym dane zajęcia edukacyjne.

§ 34

1. Podstawą klasyfikowania słuchacza w szkole dla dorosłych są egzaminy semestralne przeprowadzone z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania.
2. Do egzaminu semestralnego dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe zajęcia edukacyjne przewidziane w szkolnym planie nauczania, w wymiarze co najmniej 50% czasu przeznaczonego na te zajęcia, oraz uzyskał z tych zajęć oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania.
3. Egzamin semestralny w szkole dla dorosłych z języka polskiego, języka obcego
i matematyki składa się z części pisemnej i ustnej. Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzaminy semestralne zdaje się w formie ustnej.
4. Egzamin semestralny z zajęć praktycznych ma formę zadania praktycznego.

§ 35

1. W Szkołach dla Dorosłych obowiązują następujące zasady semestralnego klasyfikowania:
1) ustalanie ocen semestralnych klasyfikacyjnych przeprowadza się w oparciu o bieżące oceny cząstkowe, z zachowaniem ich hierarchii wynikającej ze specyfiki przedmiotu;
2) podczas oceniania stosowana jest następująca hierarchia ocen:
a) największą wagę mają pisemne prace klasowe i sprawdziany oraz oceny ustne za wypowiedzi z materiału powtórzeniowego;
b) następnej kolejności brane są pod uwagę oceny za odpowiedzi ustne i kartkówki z bieżącego materiału nauczania;
c) oceny za referaty, zadania domowe, pracę na zajęciach oraz inne przejawy aktywności mają znaczenie uzupełniające.
3) nauczyciele informują słuchaczy o przewidywanych niedostatecznych ocenach semestralnych na 2 tygodnie przed terminem klasyfikacyjnego posiedzenia Rady Pedagogicznej Szkół dla Dorosłych;
4) nauczyciele informują słuchaczy o wszystkich przewidywanych ocenach semestralnych na tydzień przed terminem klasyfikacyjnego posiedzenia Rady Pedagogicznej Szkół dla Dorosłych;

§ 36

2. W Szkołach dla Dorosłych obowiązują następujące zasady przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych:
• Słuchacz może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć
• edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
• Na prośbę słuchacza nie klasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
• Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się ze słuchaczem
• Nauczyciel ma obowiązek podać słuchaczowi zakres materiału , rejestr wymaga obowiązujących na egzaminie klasyfikacyjnym.
• Na wniosek słuchacza nieklasyfikowanego z powodu usprawiedliwionych nieobecności na zajęciach praktycznych szkoła może zorganizować zajęcia umożliwiające uzupełnienie programu nauczania w porozumieniu z organizatorem zajęć praktycznych.Słuchacz występuje z wnioskiem na piśmie do dyrektora szkoły i organizatora zajęć praktycznych o zorganizowanie zajęć uzupełniających.
• Egzamin klasyfikacyjny w celu ustalenia oceny rocznej ( semestralnej), powinien zostać przeprowadzony w takim terminie, aby dawał możliwość zdawanie przez ucznia ewentualnego egzaminu poprawkowego z tych zajęć.
• Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
• Egzamin klasyfikacyjny z informatyki, technologii informacyjnej i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
• Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
• Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający:
• imiona i nazwiska nauczycieli przeprowadzających egzamin klasyfikacyjny,
• termin egzaminu klasyfikacyjnego,
• pytania i zadania egzaminacyjne,
• wynik egzaminu i ustaloną ocenę,
• zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach słuchacza.
Do protokołu dołącza się pisemną pracę słuchacza .
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.
• Ocena niedostateczna z zajęć edukacyjnych uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
Egzamin poprawkowy powinien odbyć się nie później niż w ciągu 2 tygodni od terminu egzaminu klasyfikacyjnego.
1. W przypadku gdy słuchacz uzyskał ocenę negatywną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jest obowiązany wykonać, w terminie określonym przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne, pracę kontrolną
2. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu semestralnego jest uzyskanie z pracy kontrolnej oceny uznanej za pozytywną w ramach wewnątrzszkolnego oceniania.

§ 37

1. W Szkołach dla Dorosłych obowiązują następujące zasady przeprowadzania egzaminów poprawkowych:
1) słuchacz , który w wyniku klasyfikacji semestralnej uzyskał ocenę niedostateczne oceny z jednego albo dwóch egzaminów semestralnych. obowiązkowych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy;
2) egzamin poprawkowy przeprowadza się po każdym semestrze;
3) egzamin poprawkowy przeprowadza się w terminie:
a) po zakończeniu semestru jesiennego w terminie do końca lutego;
b) po zakończeniu semestru wiosennego – w terminie do 15 września 31 sierpnia;
4) nauczyciel ma obowiązek podać słuchaczowi zakres materiału i rejestr wymagań obowiązujący na egzaminie poprawkowym z danych zajęć;
5) słuchacz, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w terminie dodatkowym wyznaczonym przez Dyrektora, nie później jednak niż:
a) po zakończeniu semestru jesiennego – do końca marca lutego
b) po zakończeniu semestru wiosennego – do dnia końca września 31 sierpnia
c) przyczynach losowych nie przystąpienia do pierwszego, wyznaczonego terminu egzaminu poprawkowego słuchacz zobowiązany jest powiadomić Dyrektora najpóźniej w terminie 3 dni od daty jego wyznaczenia;
6) słuchacz, który nie przystąpił lub nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji na semestr programowo wyższy i powtarza semestr; zostaje skreślony z listy słuchaczy
7) Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na powtórzenie semestru na pisemny wniosek słuchacza uzasadniony sytuacją życiową lub zdrowotną słuchacza, złożony w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktycznych tylko jeden raz w okresie kształcenia w danej szkole.
W wyjątkowych przypadkach dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej może wyrazić zgodę na powtórzenie semestru po raz drugi w okresie kształcenia w danej szkole.
2. Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminów poprawkowych w Szkołach dla Dorosłych określa odpowiednie rozporządzenie ministra właściwego do spraw oświaty.

§ 38

1. W Szkołach dla Dorosłych słuchacz ma prawo zgłaszać zastrzeżenia do Dyrektora, jeżeli uzna, że jego oceny semestralne klasyfikacyjne z danych zajęć edukacyjnych ustalone zostały niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ich ustalania.

2. Tryb odwoławczy od ocen, o których mowa w ust. 1, określa odpowiednie rozporządzenie ministra właściwego do spraw oświaty.

§ 39

1. Zasady przyjmowania do Szkół dla Dorosłych słuchaczy, którzy powtarzają semestr przed upływem 3 lat reguluje odpowiednie rozporządzenie ministra właściwego do spraw oświaty.

§ 40

1. Słuchacz uczący się w zawodzie pokrewnym, który ubiega się o przyjęcie na semestr programowo wyższy, może być przyjęty do Szkoły dla Dorosłych na podstawie decyzji dyrektora, jeżeli w określonych terminach uzupełni różnice programowe.
2. Dyrektor na podstawie szkolnego planu nauczania wyznacza słuchaczowi, o którym mowa w ust. 1, zakres egzaminów klasyfikacyjnych, pozwalających na wyrównanie różnic programowych.
3. Słuchacz zdaje egzaminy klasyfikacyjne, o których mowa w ust. 2, według tematyki określonej przez nauczycieli w ustalonych wcześniej terminach, nie dłużej jednak niż do miesiąca przed terminem klasyfikacji semestralnej.
4. Jeżeli słuchacz nie zda w wyznaczonym terminie egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w ust. 2, zostaje skreślony z listy słuchaczy.

Rozdział IX
Postanowienia końcowe

§ 41

1. Regulacje dotyczące tablic, pieczęci, prowadzenia i przechowywania dokumentacji, zasad gospodarki finansowej oraz regulaminów działających w Szkołach dla Dorosłych określa § 46 statutu Zespołu Szkół.
2. Statut Szkół dla Dorosłych wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną Zespołu Szkół.

Statut został zatwierdzony w dniu 5 luty 2009 r.
uchwałą Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 18 nr 12/2008/2009
po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski Szkół dla Młodzieży
i przez Samorząd Słuchaczy.
Zmiany wprowadzono aneksem w dniu 15 września 2010 uchwałą Rady Pedagogicznej Zespołu Szkól nr 18 nr 4/2010/2011


Leave a comment

Skip to content