Polityka Cookies

 1. Serwis nie zbiera w spo­sób au­to­ma­tyczny żad­nych in­for­ma­cji, z wy­jąt­kiem in­for­ma­cji za­war­tych w pli­kach cookies.
 2. Pliki co­okies (tzw. „cia­steczka”) sta­no­wią dane in­for­ma­tyczne, w szcze­gól­no­ści pliki tek­stowe, które prze­cho­wy­wane są w urzą­dze­niu koń­co­wym Użytkownika Serwisu i prze­zna­czone są do ko­rzy­sta­nia ze stron in­ter­ne­to­wych Serwisu. Cookies za­zwy­czaj za­wie­rają na­zwę strony in­ter­ne­to­wej, z któ­rej po­cho­dzą, czas prze­cho­wy­wa­nia ich na urzą­dze­niu koń­co­wym oraz uni­kalny numer.
 3. Podmiotem za­miesz­cza­ją­cym na urzą­dze­niu koń­co­wym Użytkownika Serwisu pliki co­okies oraz uzy­sku­ją­cym do nich do­stęp jest ope­ra­tor Serwisu.
 4. Pliki co­okies wy­ko­rzy­sty­wane są w celu:
  1. do­sto­so­wa­nia za­war­to­ści stron in­ter­ne­to­wych Serwisu do pre­fe­ren­cji Użytkownika oraz opty­ma­li­za­cji ko­rzy­sta­nia ze stron in­ter­ne­to­wych; w szcze­gól­no­ści pliki te po­zwa­lają roz­po­znać urzą­dze­nie Użytkownika Serwisu i od­po­wied­nio wy­świe­tlić stronę in­ter­ne­tową, do­sto­so­waną do jego in­dy­wi­du­al­nych potrzeb;
  2. two­rze­nia sta­ty­styk, które po­ma­gają zro­zu­mieć, w jaki spo­sób Użytkownicy Serwisu ko­rzy­stają ze stron in­ter­ne­to­wych, co umoż­li­wia ulep­sza­nie ich struk­tury i zawartości;
  3. utrzy­ma­nie se­sji Użytkownika Serwisu (po za­lo­go­wa­niu), dzięki któ­rej Użytkownik nie musi na każ­dej pod­stro­nie Serwisu po­now­nie wpi­sy­wać lo­ginu i hasła;
 5. W ra­mach Serwisu sto­so­wane są dwa za­sad­ni­cze ro­dzaje pli­ków co­okies: „se­syjne” (ses­sion co­okies) oraz „stałe” (per­si­stent co­okies). Cookies „se­syjne” są pli­kami tym­cza­so­wymi, które prze­cho­wy­wane są w urzą­dze­niu koń­co­wym Użytkownika do czasu wy­lo­go­wa­nia, opusz­cze­nia strony in­ter­ne­to­wej lub wy­łą­cze­nia opro­gra­mo­wa­nia (prze­glą­darki in­ter­ne­to­wej). „Stałe” pliki co­okies prze­cho­wy­wane są w urzą­dze­niu koń­co­wym Użytkownika przez czas okre­ślony w pa­ra­me­trach pli­ków co­okies lub do czasu ich usu­nię­cia przez Użytkownika.
 6. W ra­mach Serwisu sto­so­wane są na­stę­pu­jące ro­dzaje pli­ków cookies:
  1. „nie­zbędne” pliki co­okies, umoż­li­wia­jące ko­rzy­sta­nie z usług do­stęp­nych w ra­mach Serwisu, np. uwie­rzy­tel­nia­jące pliki co­okies wy­ko­rzy­sty­wane do usług wy­ma­ga­ją­cych uwie­rzy­tel­nia­nia w ra­mach Serwisu;
  2. pliki co­okies słu­żące do za­pew­nie­nia bez­pie­czeń­stwa, np. wy­ko­rzy­sty­wane do wy­kry­wa­nia nad­użyć w za­kre­sie uwie­rzy­tel­nia­nia w ra­mach Serwisu;
  3. „wy­daj­no­ściowe” pliki co­okies, umoż­li­wia­jące zbie­ra­nie in­for­ma­cji o spo­so­bie ko­rzy­sta­nia ze stron in­ter­ne­to­wych Serwisu;
  4. „funk­cjo­nalne” pliki co­okies, umoż­li­wia­jące „za­pa­mię­ta­nie” wy­bra­nych przez Użytkownika usta­wień i per­so­na­li­za­cję in­ter­fejsu Użytkownika, np. w za­kre­sie wy­bra­nego ję­zyka lub re­gionu, z któ­rego po­cho­dzi Użytkownik, roz­miaru czcionki, wy­glądu strony in­ter­ne­to­wej itp.;
  5. „re­kla­mowe” pliki co­okies, umoż­li­wia­jące do­star­cza­nie Użytkownikom tre­ści re­kla­mo­wych bar­dziej do­sto­so­wa­nych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przy­pad­kach opro­gra­mo­wa­nie słu­żące do prze­glą­da­nia stron in­ter­ne­to­wych (prze­glą­darka in­ter­ne­towa) do­myśl­nie do­pusz­cza prze­cho­wy­wa­nie pli­ków co­okies w urzą­dze­niu koń­co­wym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą do­ko­nać w każ­dym cza­sie zmiany usta­wień do­ty­czą­cych pli­ków co­okies. Ustawienia te mogą zo­stać zmie­nione w szcze­gól­no­ści w taki spo­sób, aby blo­ko­wać au­to­ma­tyczną ob­sługę pli­ków co­okies w usta­wie­niach prze­glą­darki in­ter­ne­to­wej bądź in­for­mo­wać o ich każ­do­ra­zo­wym za­miesz­cze­niu w urzą­dze­niu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe in­for­ma­cje o moż­li­wo­ści i spo­so­bach ob­sługi pli­ków co­okies do­stępne są w usta­wie­niach opro­gra­mo­wa­nia (prze­glą­darki internetowej).
 8. Operator Serwisu in­for­muje, że ogra­ni­cze­nia sto­so­wa­nia pli­ków co­okies mogą wpły­nąć na nie­które funk­cjo­nal­no­ści do­stępne na stro­nach in­ter­ne­to­wych Serwisu.
 9. Pliki co­okies za­miesz­czane w urzą­dze­niu koń­co­wym Użytkownika Serwisu i wy­ko­rzy­sty­wane mogą być rów­nież przez współ­pra­cu­ją­cych z ope­ra­to­rem Serwisu re­kla­mo­daw­ców oraz partnerów.
 10. Więcej in­for­ma­cji na te­mat pli­ków co­okies do­stęp­nych jest w sek­cji „Pomoc” w menu prze­glą­darki internetowej.

Żró­dło: Wszystko o ciasteczkach

Skip to content