Deklaracja dostępności

Zespół Szkół nr 18 we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół nr 18 we Wrocławiu

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • Niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 • Dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
 • Część plików nie jest dostępna cyfrowo
 • Niektóre elementy na stronach mają zbyt niski kontrast

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Raport dostępności:

Pobierz Raport dostępności wersja pierwsza.

Pobierz Raport dostępności wersja druga.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dyrektor Zespołu Szkół nr 18.
 • E-mail: dostepnosc@zs18.wroc.pl
 • Telefon: 71 798 68 93

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół nr 18 we Wrocławiu
 • Adres: ul. Młodych Techników 18 53-645 Wrocław
 • E-mail:dostepnosc@zs18.wroc.pl
 • Telefon: 71 798 68 93

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do siedziby Zespołu Szkół nr 18 we Wrocławiu przy ul. Młodych Techników18 (zwanej dalej Szkołą) można dojechać autobusami linii nr 102,103,104,122,128,132,142,C oraz liniami tramwajowymi nr 3,10,20,23,31,32,33.

Rozkład jazdy Transportu Miejskiego we Wrocławiu znajduje się na stronie: https://www.wroclaw.pl/rozklady-jazdy

Wokół siedziby nie obowiązuje strefa płatnego parkowania.

Opis ogólny budynku przy ul. Młodych Techników 18

Budynek: Zespołu Szkół nr 18 we Wrocławiu przy ul. Młodych Techników 18 , kod 53-645 Wrocław.

Do budynku prowadzi 1 wejście: od ulicy Młodych Techników.

Do wejścia od ulicy Młodych Techników prowadzą schody.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście od ul. Młodych Techników nie jest zabezpieczone bramką. Po lewej stronie od wejścia do budynku znajduje się portiernia. Pracownik portierni udziela wszelkich informacji dotyczących lokalizacji gabinetów.

W budynku nie ma windy.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia tylko na parterze. Na pierwszym piętrze budynku znajdują się wszystkie gabinety pracowników administracji, w tym gabinet dyrektora, wicedyrektorów, sekretariat uczniowski.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje – Brak

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Osoby niesłyszące oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się (zwane dalej “osobami uprawnionymi”) mogą komunikować się z pracownikami Szkoły. przy wykorzystaniu nw. środków wspierających komunikowanie się:   e-mail: dostepnosc@zs18.wroc.pl, tel. 71 798-68-93

Osoby uprawnione – w celu załatwienia sprawy w szkole mogą skorzystać z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika. Osoby uprawnione zobowiązane są zgłosić zamiar korzystania z usługi tłumacza języka migowego, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w szkole, kontaktując się z pracownikiem sekretariatu za pomocą środków wspierających komunikowanie się, wymienionych powyżej , podając datę oraz godzinę wizyty w szkole oraz sposób przekazania informacji zwrotnej. Po otrzymaniu zgłoszenia szkoła zapewni pomoc tłumacza języka migowego w terminie wyznaczonym przez osobę uprawnioną. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia przekazana zostanie informacja o niemożliwości załatwienia sprawy w terminie wskazanym, z wyznaczeniem możliwego terminu realizacji świadczenia lub wskazaniem na inną formę jego realizacji.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.,tj.:

 • Ctrl++ (powiększenie)
 • Ctrl+- (pomniejszenie)
 • Ctrl+0 (rozmiar pierwotny)
 • F11 (tryb pełnoekranowy)
 • Ctrl+A (zaznaczenie wszystkiego)
 • Ctrl+C (kopiowanie)
 • Ctrl+S (zapisanie strony)
 • Ctrl+F (szukanie na stronie)
 • Ctrl+P (drukowanie)
 • Ctrl+I (informacje o stronie)
 • Ctrl+Shift+Q (zamknięcie)

Inne informacje i oświadczenia

Systematycznie analizujemy elementy wchodzące w skład struktury strony i treści na niej udostępnione pod kątem możliwych usprawnień.

Deklarujemy chęć osiągnięcia wyższego poziomu dostosowania.

Prowadzimy prace nad zwiększeniem dostępności udostępnianych dokumentów elektronicznych.

Skip to content