Rekrutacja na rok szkolny 2014/2015

ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014r. poz. 7)
 • Zarządzenie Nr 5/2014 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 6 lutego 2014 roku w sprawie terminów rekrutacji do gimnazjów oraz terminów i zasad rekrutacji kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015
 • Zarządzenie Nr 6/2014 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 10 lutego 2014 roku zmieniające Zarządzenie Nr 5/2014 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 6 lutego 2014 roku w sprawie terminów rekrutacji do gimnazjów oraz terminów i zasad rekrutacji kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015

I Przygotowanie wniosku

Po zalogowaniu na konto należy wygenerować elektronicznie wniosek

 • wpisać lub zweryfikować dane osobowe kandydata i rodziców
 • wybrać z listy oddziały w max. 3 szkołach ponadgimnazjalnych
 • utworzyć listę preferencji – ustalić kolejność szkół, zaczynając od tej, której wybór jest najważniejszy, szkoła ta będzie nazywana szkołą I wyboru
 • wpisać:
  • oceny ze świadectwa i wyniki egzaminu gimnazjalnego
  • zaznaczyć inne osiągnięcia wymienione w świadectwie
  • zaznaczyć spełnianie dodatkowych kryteriów
 • wydrukować wniosek

Uwagi:

 • Jako rodziców rozumie się także prawnych opiekunów oraz osoby sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem
 • Jako szkołę rozumie się szkołę samodzielną (np. LO nr III,) lub typ szkoły wchodzący w skład zespołu szkół (np. LO nr XIII w Zespole Szkół nr 5, Technikum nr 2 w Zespole Szkół nr 2, Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 10 w Zespole Szkół nr 1)
 • Obowiązek podania danych osobowych (dla celów rekrutacji) wynika z art. 20t ust.1 ustawy o systemie oświaty
 • Wybierając oddziały w szkole, należy zwrócić uwagę, aby proponowany język obcy zapewniał kontynuację z gimnazjum,
 • Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej kształcącej w zawodach powinien odpowiednio wcześniej pobrać w sekretariacie tej szkoły skierowanie na badania lekarskie. Szczegółowych informacji na temat przeprowadzania badań udzielają szkoły kierujące na badania oraz Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Wrocławiu.

II Wybór szkół 

Elektroniczna rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych obejmuje szkoły prowadzone przez Miasto Wrocław

Uwaga: Rodzic kandydata/kandydat powinien dokładnie zapoznać się z ofertą szkół, szczególnie zwrócić uwagę na terminy złożenia do odpowiednich szkół pisemnego zgłoszenia woli przystąpienia ucznia do sprawdzianów uzdolnień kierunkowych oraz próby sprawności fizycznej.

 • kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie do oddziałów w wybranych trzech szkołach ponadgimnazjalnych objętych rekrutacją, tworząc własną listę preferencji
 • oddziały, w których wszystkie przedmioty nauczane są w tym samym wymiarze godzin oraz nauczane są te same języki obce, dla celów elektronicznej rekrutacji grupuje się w jeden oddział ze zwielokrotnioną liczbą uczniów.
 • jeżeli w jednym oddziale nauczane są różne języki obce, wówczas dla celów elektronicznej rekrutacji jeden oddział jest dzielony na dwie grupy
 • przy wyborze oddziału należy pamiętać, że przedmioty przypisane do tego oddziału są realizowane w rozszerzeniu
 • listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do oddziału, sporządzane są zgodnie z liczbą uzyskanych punktów rekrutacyjnych
 • liczba punktów rekrutacyjnych uzyskana w danej szkole jest sumą wartości punktowych ocen, wyników i kryteriów zaznaczonych we wniosku, tj. punktów naliczonych za oceny na świadectwie ukończenia szkoły, za wyniki egzaminu gimnazjalnego, za inne osiągnięcia wymienione na świadectwie oraz wyniki dodatkowego sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, próby sprawności fizycznej
 • za kryteria zostaną naliczone punkty jedynie w przypadku, gdy do szkoły I wyboru wraz z wydrukowanym wnioskiem zostaną dostarczone wymagane załączniki (dokumenty)
 • w wyniku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może być przyjęty tylko do jednego oddziału

a. Rekrutacja do oddziałów, do których przeprowadzane jest dodatkowe postępowanie kwalifikacyjne

 • złożyć w odpowiednim terminie w szkole z oddziałami, do których przeprowadzane jest dodatkowe postępowanie kwalifikacyjne pisemne zgłoszenie woli przystąpienia do próby sprawności fizycznej/sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, podpisane przez jednego z rodziców
 • zgłosić się w odpowiednim terminie do szkoły na próbę sprawności fizycznej/sprawdzian uzdolnień kierunkowych
 • sprawdzić w szkole wyniki próby sprawności fizycznej/sprawdzianu uzdolnień kierunkowych i odebrać zaświadczenie z wynikiem próby sprawności fizycznej/sprawdzianu uzdolnień kierunkowych oraz uzyskaną liczbą punktów.

Oddziały, do których przeprowadzane jest dodatkowe postępowanie kwalifikacyjne:

- Oddziały sportowe:

 • interdyscyplinarna: LO nr XXIV w Zespole Szkół nr 4
 • koszykówka chłopców: LO nr II w Zespole Szkół nr 22
 • siatkówka dziewcząt: LO nr II w Zespole Szkół nr 22
 • piłka nożna, wioślarstwo: LO nr XI w Zespole Szkół nr 19
 • koszykówka: LO nr XV

- Szkoły Mistrzostwa Sportowego:

 • lekkoatletyka: LO Mistrzostwa Sportowego nr II w Zespole Szkół nr 22
 • pływanie: LO Mistrzostwa Sportowego nr I w Zespole Szkół nr 4
 • piłka siatkowa: LO Mistrzostwa Sportowego nr I w Zespole Szkół nr 4

- Oddziały dwujęzyczne:

 • język francuski: LO nr VIII
 • język hiszpański: LO nr IX w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3
 • język niemiecki: LO nr XIII w Zespole Szkół nr 5
 • język włoski: LO nr IX w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3

- Oddział międzynarodowy pre-IB w LO nr V w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5

- Oddział architektoniczny w LO nr III,

- Oddział matematyczny w LO nr III

- Oddział teatralny w LO nr XVII

Uwaga: rekrutacja do oddziału dwujęzycznego w LO nr XIV w Zespole Szkół nr 14 odbędzie się na zasadach ogólnych, bez przeprowadzenia sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.

b. Rekrutacja do oddziałów integracyjnych i specjalnych dla kandydatów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Rekrutacja kandydatów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów integracyjnych, specjalnych odbywa się bez wykorzystania systemu elektronicznego. Rodzice kandydatów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zobowiązani są złożyć w odpowiednim terminie w kancelarii Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. Gabrieli Zapolskiej 4 pok.439:

 • wniosek o wskazanie odpowiedniej formy kształcenia
 • 2 egzemplarze (oryginały) aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną

Uwaga: Kandydaci spoza Wrocławia składają wniosek w Starostwie Powiatowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. Rekrutacja kandydatów nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego do gimnazjów integracyjnych, specjalnych lub z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi, odbywa się na zasadach ogólnych.

c. Kandydat, który nie uzyskał promocji do klasy II

 • po złożeniu deklaracji o powtarzaniu klasy I w macierzystej szkole, zgodnie ze statutem szkoły ma zagwarantowane w niej miejsce
 • deklarując powtarzanie klasy pierwszej w innej szkole, uczestniczy w rekrutacji na zasadach ogólnych

d. Zmiana kolejności wybranych szkół

 • kandydat ma prawo zmienić swoje wybory oddziałów w szkołach, szkoły lub ich kolejność na liście preferencji
 • kandydat, chcąc dokonać zmian wyborów, powinien w odpowiednim terminie:
  • zalogować się do systemu
  • sprawdzić, czy kolejność wybranych oddziałów jest prawidłowa i odpowiada jego zainteresowaniom
  • w przypadku, gdy kolejność oddziałów jest niezgodna z jego priorytetami odpowiednio przesuwając oznaczenia klas na liście ustawić ich nową kolejność w przypadku, gdy wybór oddziałów był niewłaściwy – usunąć z listy poprzednio wybrane szkoły, wybrać nowe oddziały i ustawić je w odpowiedniej kolejności – zgodnie ze swoimi preferencjami

e. Rekrutacja do Zespołu Szkół Plastycznych odbywa się na zasadach ustalonych przez szkołę. W sprawie szczegółowych zasad i kryteriów, należy skontaktować się bezpośrednio ze szkołą.

III Składanie dokumentów

Kandydat w szkole I wyboru w wyznaczonym terminie, powinien złożyć wniosek podpisany przez rodzica oraz wychowawcę. W przypadku kandydatów spoza Wrocławia – na wniosku nie jest wymagany podpis wychowawcy.

Do wniosku załącza się:

 • kopie potwierdzone przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył za zgodność z oryginałem: świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

Do wniosku załącza się także dokumenty potwierdzające spełnianie pozostałych kryteriów (jeżeli dotyczy):

 • pisemną zgodę rodziców (dot. wniosków do oddziałów sportowych)
 • opinię trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe (dot. wniosków do oddziałów sportowych)
 • zaświadczenie o liczbie punktów uzyskanych podczas próby sprawności fizycznej (dot. wniosków do oddziałów sportowych)
 • orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania danego sportu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia, w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica
 • zaświadczenie o liczbie punktów uzyskanych podczas sprawdzianu uzdolnień kierunkowych (jeżeli dotyczy)
 • oświadczenie rodzica o wielodzietności rodziny kandydata zaopatrzone klauzulą „Jestem świadomy(-a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności kandydata, w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności rodzica lub rodziców kandydata, w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności rodzeństwa kandydata, w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r., nr 127, poz. 721, z późn zm.), w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica albo akt zgonu rodzica w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, zaopatrzone klauzulą „Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”
 • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.), w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica
 • zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, wydane przez właściwego kuratora oświaty, w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica
 • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica.

IV Potwierdzenie woli nauki 

 • kandydat sprawdza w odpowiednim terminie w szkole I wyboru lub na stronie rekrutacji www.edu.wroclaw.pl, do którego oddziału i do której szkoły z listy wyborów został przyjęty
 • warunkiem ostatecznego przyjęcia kandydata do oddziału w szkole jest złożenie przez niego, w określonym terminie:
  • oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum
  • oryginału zaświadczenia o uzyskanych wynikach egzaminu gimnazjalnego
  • dwóch zdjęć
 • W przypadku, gdy kandydat (ani jego rodzic) nie złoży w wyznaczonym terminie oryginałów dokumentów w szkole, do której został przyjęty, oznaczać to będzie świadomą rezygnację z miejsca w tej szkole
 • kandydaci niezakwalifikowani do żadnej ze szkół w I naborze mogą składać dokumenty do szkół dysponujących wolnymi miejscami w wyznaczonym terminie w II naborze

V Kryteria

a. Punkty rekrutacyjne

L.p.

Kryteria podstawowe zgodnie z Zarządzeniem nr 5/2014 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 6 lutego 2014

Wartość punktowa

1.

Wyniki egzaminu gimnazjalnego:

max 50 pkt.

a) liczba punktów rekrutacyjnych za każdy wynik procentowy z zakresu:

j. polskiego,

historii i wiedzy o społeczeństwie,

matematyki,

przedmiotów przyrodniczych- biologii, geografii, fizyki, chemii,

języka obcego na poziomie podstawowym

jest równa liczbie określającej wynik procentowy, uzyskany z danego zakresu, podzielonej przez dziesięć,

b) liczba punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu gimnazjalnego jest równa sumie punktów rekrutacyjnych uzyskanych z wymienionych wyżej zakresów egzaminu

 

 

10 pkt (100%)

10 pkt (100%)

10 pkt (100%)

10 pkt (100%)

 

10 pkt (100%)

2.

Oceny z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć otrzymane
na świadectwie ukończenia gimnazjum:

max 40 pkt.

·         ocena: celujący

·         ocena: bardzo dobry

·         ocena: dobry

·         ocena: dostateczny

·         ocena: dopuszczający

10 pkt.

8 pkt.

6 pkt.

4 pkt.

0 pkt

3.

Osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:

max 10 pkt.

·         ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem

  ·         osiągnięcia w konkursach o zasięgu co najmniej wojewódzkim, wskazane w załączniku nr 3b Zarządzenia
nr 5/2014 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 6 lutego 2014

2 pkt.

max 5 pkt.

(1 konkurs – 2 pkt.

2 konkursy – 4 pkt.

3 i więcej konkursów- 5 pkt.)

 

·         osiągnięcia w zawodach organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły:

- zajęcie od I do III miejsca w zawodach sportowych

- zajęcie od I do III miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w konkursach lub zawodach artystycznych

- zajęcie od I do III miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w konkursach lub zawodach wiedzy lub innych konkursach tematycznych

·         inne osiągnięcia ustalone przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej, na przykład:

- wzorowe zachowanie,

lub

- stała, udokumentowana działalność na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu – aktywna współpraca z domem dziecka, hospicjum, schroniskiem dla zwierząt, organizacjami charytatywnymi itp.,

lub

- wyróżniająca, udokumentowana działalność na rzecz środowiska szkolnego, zwłaszcza w międzyszkolnych organach samorządów młodzieży, samorządzie szkolnym lub organizacjach młodzieżowych

 

 

 

 

 

max 2 pkt.

(1 osiągnięcie –

1 pkt.

2 i więcej – 2 pkt.)

 

 

 

 

 

 

 

1 pkt.

 

Kryterium podstawowe w oddziałach dwujęzycznych

Wartość punktowa

1.

Wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych

max 40 pkt.

 

Kryterium podstawowe w oddziałach sportowych

Wartość punktowa

1.

Wyniki próby sprawności fizycznej

max 40 pkt.

 

Kryteria różnicujące w przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów ( w pierwszej kolejności)

1.

-      kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,

-      w przypadku kandydatów do oddziałów sportowych liczba punktów uzyskanych podczas próby sprawności fizycznej.

 

Kryteria różnicujące w przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów (w następnej kolejności), brane pod uwagę łącznie

1.

Wielodzietność rodziny kandydata

2.

Niepełnosprawność kandydata

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

 

Kandydaci przyjmowani niezależnie od kryteriów

 

-   Kandydaci do oddziałów ogólnych i dwujęzycznych: laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim.

-   Kandydaci do szkół prowadzących kształcenie zawodowe: laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, posiadający także wymagane zaświadczenie lekarskie.

-   Kandydaci do oddziałów sportowych: laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, którzy uzyskali także pozytywny wynik próby sprawności fizycznej.

Wykaz konkursów, których laureaci przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od ustalonych kryteriów zawiera Załącznik nr 3a Zarządzenia Nr 5/2014 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 6 lutego 2014 roku w sprawie terminów rekrutacji do gimnazjów oraz terminów i zasad rekrutacji kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015

VI Harmonogram

HARMONOGRAM – REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

nabór I – rekrutacja elektroniczna

17-28.03.2014r.
(do godz. 14.00)

Składanie pisemnego zgłoszenia woli przystąpienia do dodatkowego postępowania kwalifikacyjnego  w szkołach, w których będzie przeprowadzone dodatkowe postępowanie kwalifikacyjne

01.04.-16.05.2014r.

Zgłosić się na dodatkowe postępowanie kwalifikacyjne do szkół, w których będzie przeprowadzone dodatkowe postępowanie kwalifikacyjne

do 18.06.2014r.

Składanie wniosków do Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia (dot. wyłącznie kandydatów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego)

30.05.-26.06.2014 r.

Generowanie wniosków, wskazanie oddziałów w maksymalnie trzech wybranych szkołach, ustalanie i wprowadzanie ewentualnych zmian preferencji, wpisywanie ocen i wyników egzaminu gimnazjalnego, zaznaczanie dodatkowych kryteriów, drukowanie wniosków

27-30.06.2014 r.

(do godz. 15.00)

Składanie w szkole I wyboru wydrukowanego wniosku, potwierdzonej kopii zaświadczenia egzaminu gimnazjalnego, potwierdzonej kopii świadectwa, innych wymaganych dokumentów

do 03.07.2014 r.

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych do poszczególnych szkół, możliwość sprawdzenia wyników kwalifikacji w szkole I wyboru lub na stronie rekrutacji

do 07.07.2014 r.

(do godz. 15.00)

Składanie oryginałów wymaganych dokumentów w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany

do 08.07.2014 r.

Ogłoszenie ostatecznej listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w szkole I wyboru, możliwość sprawdzenia ostatecznych wyników rekrutacji w szkole I wyboru lub na stronie rekrutacji

nabór II – rekrutacja bez narzędzi elektronicznych, na zasadach takich,
 jak w I naborze

08.07.2014r.

Ogłoszenie II naboru przez szkoły dysponujące wolnymi miejscami po pierwszym naborze. Wykaz wolnych miejsc zostanie umieszczony na stronie: www.edu.wroclaw.pl

08-10.07.2014 r.

(do godz. 14.00)

Składanie wniosków i kopii dokumentów do szkół dysponujących wolnymi miejscami(tylko kandydaci niezakwalifikowani do żadnejze szkół)

10.07.2014 r.
godz. 16.00

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w szkołach przeprowadzających II nabór

do 11.07.2014 r.
(do godz. 12.00)

Składanie oryginałów wymaganych dokumentów w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany.

11.07.2014 r.
(do godz. 15.00)

Ogłoszenie ostatecznych list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w szkołach przeprowadzających II nabór

29.08.2014 r.

Zakończenie kwalifikowania w szkołach, do których nie zgłosi się maksymalna liczba kandydatów.

Informacje o rekrutacji można uzyskać na stronie rekrutacji: www.edu.wroclaw.pl, w Centrum Informacji Urzędu Miejskiego Wrocławia, w gimnazjach u wychowawców klas i pedagogów, w szkole I wyboru, na stronach www szkół ponadgimnazjalnych, w Szkolnych Ośrodkach Kariery:
 • Gimnazjum nr 4 ul. Paulińska 14 tel. 71 321 94 61
 • Gimnazjum nr 27 ul. Czeska 40 tel. 71 325 14 58
 • Liceum Ogólnokształcące nr VI ul. Hutnicza 45 tel. 71 351 23 45
 • Zespół Szkół nr 14 al. Brücknera 10 tel. 71 324 69 00 – Zespół Szkół nr 25 ul. Skwierzyńska 1/7 tel. 71 793 12 03
 • Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych ul. Worcella 3 tel. 71 343 84 41
 • Międzyszkolny Ośrodek Wspierania Aktywności Zawodowej przy Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Strzegomska 49a tel. 71 373 57 04
ABB
Donako
Elektrotim
Pneumatyka
Politechnika Wroc?awska
Viessmann
Volz
Facebook