Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018

Zarządzenie Nr 12/2017 (.pdf)

Zarządzenie Nr 12/2017
Dolnośląskiego Kuratora Oświaty
z dnia 28 marca 2017 roku

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018 do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lic.c ustawy – Prawo Oświatowe i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych

Podstawa prawna: art. 204 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 149, 155, 165 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 60), rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. 2017 poz. 586).

§1

1. Ustala się:

1) terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lic. c ustawy – Prawo Oświatowe dla absolwentów gimnazjum, które stanowią załącznik nr 1,

2) terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, które stanowią załącznik nr 2,

3) terminy czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, które stanowią załącznik nr3,

§2

1. Na podstawie §11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia mając na uwadze obowiązek zorganizowania punktu informacyjnego o wolnych miejscach w szkołach ponadgimnazjalnych ustala się wzór informacji o liczbie wolnych miejsc do szkół ponadgimnazjalnych województwa dolnośląskiego, który stanowi załącznik nr 4.

2. Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych, którzy dysponują wolnymi miejscami składają Dolnośląskiemu Kuratorowi Oświaty informację o wolnych miejscach w szkole w terminie określonym w załączniku nr 1.

3. Informację, o której mowa w pkt. 2 składa się on – line poprzez wypełnienie tabeli, która znajduje się pod adresem www.kuratorium.wroclaw.pl/rekrutacja2017

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

https://www.kuratorium.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2017/04/zarzadzenie.pdf

Rekrutacja
Dziennik Elektroniczny
Elektrotim
Pneumatyka
Volz
3M Logo
Tauron
ABB
Donako
FORTACO
Fortum
Intechnologia Maintanance
Jungheinrich
Neodynamic
Politechnika Wroc?awska Wydzia? Mechaniczny
Politechnika Wroc?awska Wydzia? Elektryczny
Sbm Sp. z o.o.
Facebook
Nakr?tki dla Hospicjum
Apki.org
Projekt dofinansowa?a Polsko-Niemiecka Wspó?praca M?odzie?y