Program wychowawczy

Plik do pobrania: program_wychowawczy

I. TREŚCI I ZADANIA WYCHOWAWCZE  BĘDĄCE MIARĄ PRACY EDUKACYJNEJ NAUCZYCIELA

Ze względu na to, iż nie można oddzielić wychowania od dydaktyki, każda lekcja jest lekcją wychowującą

Program  wychowawczy oparty jest przede wszystkim na samorozwoju, wolontariacie, działalności społecznej. Szczegółowo został przedstawiony poniżej.

1. SAMOROZWÓJ

Zadania i treści

Formy realizacji

Odpowiedzialni

wpajanie systemu zasad moralnych. (kl.I-IV)

•godziny wychowawcze

•nauczyciel daje przykład na każdej lekcji

nauczyciele

stworzenie kodeksu dobrego zachowania ucznia

•godziny wychowawcze

wychowawcy

uświadamianie uczniom potrzeby kontaktu z różnymi formami kulturalnymi.(kl.I-IV)

uczestnictwo uczniów życiu kulturalnym szkoły, miasta, regionu.

przygotowanie do uczestnictwa w seansach filmowych, przedstawieniach teatralnych, muzycznych, uroczystościach szkolnych. (kl.I-IV)

kształtowanie właściwych postaw uczestnika kultury. (kl.I-IV)

•udział w seansach filmowych, teatralnych itp.

•uczęszczanie na zajęcia pozalekcyjne

•godziny wychowawcze

•lekcje wiedzy o kulturze

•lekcje języka polskiego, geografii, historii i innych przedmiotów humanistycznych itp.

nauczyciele, wychowawcy, Rada Rodziców, dyrekcja

uczniowie dzielą się swoimi osiągnięciami i zdobytymi umiejętnościami

•godziny wychowawcze

•zebrania z rodzicami

wychowawcy, rodzice

autorefleksje nad sobą, określenie słabych i mocnych stron

samodzielna praca nad swoimi słabymi stronami na podstawie wcześniej ustalonych zasad

•godziny wychowawcze

•spotkania z pedagogiem, psychologiem

•spotkania z konsultantami lub doradcami zawodowymi

wychowawcy, pedagog, dyrekcja psycholog, doradcy zawodowi, nauczyciele uczący danego ucznia, dyrekcja

przygotowanie do publicznych wystąpień, poprawne posługiwanie się językiem ojczystym.

autoprezentacja

•zajęcia edukacyjne

•udział w szkolnych i środowiskowych uroczystościach

•udział w sesjach popularno-naukowych, sesjach rad gminnych i powiatowych,

•praca w organizacjach szkolnych i społecznych

•uczestnictwo w różnego rodzaju kółkach

•udział w konkursach i olimpiadach

nauczyciele-opiekunowie zajęć wymienionych obok, opiekun samorządu szkolnego, pedagog

kształtowanie odpowiedniej postawy asertywnej

działania zapobiegające agresji, komunikacja interpersonalna.

•trening asertywności

•godziny wychowawcze

Wychowawcy, pedagog

kształtowanie umiejętności przekazywania własnych poglądów

akceptacja poglądów innych osób.

(sztuka argumentacji i negocjacji)

kształtowanie postawy tolerancyjnej dla osób innego wyznania i rasy

•zajęcia edukacyjne (dyskusje nad różnego rodzaju problemami np. na lekcjach języka polskiego, czy historii)

•godziny wychowawcze

•praca w organizacjach szkolnych i społecznych

nauczyciele przedmiotów humanistycznych, wychowawcy, opiekunowie sekcji i organizacji szkolnych, nauczyciele

uczeń dba o swój rozwój intelektualny oraz sprawność psychiczną i fizyczną (kl.I-IV)

•zajęcia edukacyjne

•zajęcia sportowe (SKS)

•wszelkiego rodzaju kółka

•olimpiady i konkursy

•zajęcia pozalekcyjne •wykłady i lekcje otwarte na wyższych uczelniach

•spotkania, konsultacje z psychologiem i pedagogiem szkolnym

nauczyciele w-fu, nauczyciele, pedagog, psycholog

dbałość o innych, współodpowiedzialność. (kl.I-IV)

•zajęcia edukacyjne

nauczyciele

planowanie, organizowanie i ocenianie własnego uczenia się, oraz przyjmowanie coraz większej odpowiedzialności za własną naukę. (kl.I-IV)

•zajęcia edukacyjne

•godziny wychowawcze

•spotkania z pedagogiem i psychologiem

nauczyciele przedmiotów, nauczyciele wychowawcy

 

2. WOLONTARIAT (kl.I-IV)

Dając – otrzymujemy jeszcze więcej. Pomaganie innym zbliża ludzi o różnych poglądach, zamożności, wieku. Każde działanie na rzecz  innych  i nawet mały  na tej płaszczyźnie sukces będą  w młodych ludziach budować wiarę w siebie, pozwolą określić sens własnego życia oraz pobudzą ich własną aktywność.

Zadania

Formy realizacji

Odpowiedzialni

kształtowanie w uczniach  wrażliwości na potrzeby innych.

•zajęcia lekcyjne

nauczyciele wszystkich przedmiotów

czynny udział w wolontariacie

•zajęcia lekcyjne

•wolontariat

opiekunowie wolontariatu w szkole, nauczyciele

włączenie się w działania na rzecz innych(w tym pomoc koleżeńska).

•zajęcia pozalekcyjne

•godziny wychowawcze

wszyscy nauczyciele

3. DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

DZIAŁAM, WIĘC JESTEM

Szkoła ma za zadanie wychowywać obywateli i dlatego działania na rzecz społeczności lokalnej, szkolnej organizowanie w szkole wyborów czy pomoc humanitarna należą do naszych zadań.

Dzięki społecznemu działaniu młodzi zaczynają widzieć, co się dzieje wokół nich i do kogo mogą się zwrócić, jeśli mają jakiś problem. Uczą się życia.

Zadania

Formy realizacji

Odpowiedzialni

oswajanie młodzieży z demokracją, m.in. poprzez zachęcanie do aktywnego udziału w „dorosłych wyborach” (kl.I-IV)

branie udziału w akcjach humanitarnych na rzecz  potrzebujących ludzi na całym świecie. (kl.I-IV)

•godziny wychowawcze

•lekcje historii i WOS-u

nauczyciele WOS-u, historii, wychowawcy

efektywne współdziałanie w zespole i praca w grupie, budowanie więzi międzyludzkich, podejmowanie indywidualnych i grupowych decyzji

działalność społeczna-zawsze prowadzona w małych grupach-daje szansę rozwijania w młodzieży umiejętności społecznych, takich jak komunikacja,  rozwiązywanie konfliktów, rozumienie swoich motywów i potrzeb innych ludzi. (kl.I-IV)

•godziny wychowawcze

•praca w samorządach: klasowym, szkolnym

•organizowanie życia kulturalnego szkoły

•uczestnictwo w różnych formach turystyki

•współudział w tworzeniu podstawowych aktów prawnych

nauczyciele opiekunowie sekcji i organizacji szkolnych, wychowawcy, dyrekcja, Rada Rodziców

kształtowanie w uczniach umiejętności organizacyjnych.

-Uczniowie organizują spotkania z przedstawicielami urzędów zajmujących się sprawami obywateli.

– Podejmują działania pozwalające promować szkołę.

-Inicjują różne działania na rzecz społeczności szkolnej oraz innych instytucji i osób. Do swych działań włączają kolegów z innych klas.

-Organizują wycieczki naukowe  i spotkania mające na celu  pomóc młodym ludziom w wyborze przyszłej  drogi życiowej (kl.I-IV)

•godziny wychowawcze

•zajęcia lekcyjne

nauczyciele

           

Praca na rzecz  społeczności szkolnej i lokalnej, która powinna być doceniona np. wyróżnieniem, pochwałą lub nagrodą na koniec semestru, roku (kl.I-IV)

4.INNE

 

Zadania

Formy realizacji

Odpowiedzialni

•uświadamianie zagrożeń związanych z nałogami

•pogadanki prowadzone przez fachowców

•godziny wychowawcze

•spotkania z pedagogiem

•filmy

pedagog, wychowawca, dyrekcja, nauczyciele

•profilaktyka-przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym.

•zajęcia z pedagogiem

•godziny wychowawcze

•konsultacje z psychologiem

pedagog, wychowawcy, nauczyciele

•wychowanie proekologiczne

•lekcje geografii

•kółko ekologiczne

•godziny wychowawcze

•udział w olimpiadach i konkursach

nauczyciele geografii, wychowawcy, nauczyciele innych przedmiotów

I. TREŚCI I ZADANIA WYCHOWAWCZE  BĘDĄCE MIARĄ PRACY EDUKACYJNEJ NAUCZYCIELA.

Ze względu na to, iż nie można oddzielić wychowania od dydaktyki, każda lekcja jest lekcją wychowującą

Program  wychowawczy oparty jest przede wszystkim na samorozwoju, wolontariacie, działalności społecznej. Szczegółowo został przedstawiony poniżej.

1. SAMOROZWÓJ

Zadania i treści

Formy realizacji

Odpowiedzialni

wpajanie systemu zasad moralnych. (kl.I-IV)

•godziny wychowawcze

•nauczyciel daje przykład na każdej lekcji

nauczyciele

stworzenie kodeksu dobrego zachowania ucznia

•godziny wychowawcze

wychowawcy

uświadamianie uczniom potrzeby kontaktu z różnymi formami kulturalnymi.(kl.I-IV)

uczestnictwo uczniów życiu kulturalnym szkoły, miasta, regionu.

przygotowanie do uczestnictwa w seansach filmowych, przedstawieniach teatralnych, muzycznych, uroczystościach szkolnych. (kl.I-IV)

kształtowanie właściwych postaw uczestnika kultury. (kl.I-IV)

•udział w seansach filmowych, teatralnych itp.

•uczęszczanie na zajęcia pozalekcyjne

•godziny wychowawcze

•lekcje wiedzy o kulturze

•lekcje języka polskiego, geografii, historii i innych przedmiotów humanistycznych itp.

nauczyciele, wychowawcy, Rada Rodziców, dyrekcja

uczniowie dzielą się swoimi osiągnięciami i zdobytymi umiejętnościami

•godziny wychowawcze

•zebrania z rodzicami

wychowawcy, rodzice

autorefleksje nad sobą, określenie słabych i mocnych stron

samodzielna praca nad swoimi słabymi stronami na podstawie wcześniej ustalonych zasad

•godziny wychowawcze

•spotkania z pedagogiem, psychologiem

•spotkania z konsultantami lub doradcami zawodowymi

wychowawcy, pedagog, dyrekcja psycholog, doradcy zawodowi, nauczyciele uczący danego ucznia, dyrekcja

przygotowanie do publicznych wystąpień, poprawne posługiwanie się językiem ojczystym.

autoprezentacja

•zajęcia edukacyjne

•udział w szkolnych i środowiskowych uroczystościach

•udział w sesjach popularno-naukowych, sesjach rad gminnych i powiatowych,

•praca w organizacjach szkolnych i społecznych

•uczestnictwo w różnego rodzaju kółkach

•udział w konkursach i olimpiadach

nauczyciele-opiekunowie zajęć wymienionych obok, opiekun samorządu szkolnego, pedagog

kształtowanie odpowiedniej postawy asertywnej

działania zapobiegające agresji, komunikacja interpersonalna.

•trening asertywności

•godziny wychowawcze

Wychowawcy, pedagog

kształtowanie umiejętności przekazywania własnych poglądów

akceptacja poglądów innych osób.

(sztuka argumentacji i negocjacji)

kształtowanie postawy tolerancyjnej dla osób innego wyznania i rasy

•zajęcia edukacyjne (dyskusje nad różnego rodzaju problemami np. na lekcjach języka polskiego, czy historii)

•godziny wychowawcze

•praca w organizacjach szkolnych i społecznych

nauczyciele przedmiotów humanistycznych, wychowawcy, opiekunowie sekcji i organizacji szkolnych, nauczyciele

uczeń dba o swój rozwój intelektualny oraz sprawność psychiczną i fizyczną (kl.I-IV)

•zajęcia edukacyjne

•zajęcia sportowe (SKS)

•wszelkiego rodzaju kółka

•olimpiady i konkursy

•zajęcia pozalekcyjne •wykłady i lekcje otwarte na wyższych uczelniach

•spotkania, konsultacje z psychologiem i pedagogiem szkolnym

nauczyciele w-fu, nauczyciele, pedagog, psycholog

dbałość o innych, współodpowiedzialność. (kl.I-IV)

•zajęcia edukacyjne

nauczyciele

planowanie, organizowanie i ocenianie własnego uczenia się, oraz przyjmowanie coraz większej odpowiedzialności za własną naukę. (kl.I-IV)

•zajęcia edukacyjne

•godziny wychowawcze

•spotkania z pedagogiem i psychologiem

nauczyciele przedmiotów, nauczyciele wychowawcy

 

2. WOLONTARIAT (kl.I-IV)

Dając – otrzymujemy jeszcze więcej. Pomaganie innym zbliża ludzi o różnych poglądach, zamożności, wieku. Każde działanie na rzecz  innych  i nawet mały  na tej płaszczyźnie sukces będą  w młodych ludziach budować wiarę w siebie, pozwolą określić sens własnego życia oraz pobudzą ich własną aktywność.

Zadania

Formy realizacji

Odpowiedzialni

kształtowanie w uczniach  wrażliwości na potrzeby innych.

•zajęcia lekcyjne

nauczyciele wszystkich przedmiotów

czynny udział w wolontariacie

•zajęcia lekcyjne

•wolontariat

opiekunowie wolontariatu w szkole, nauczyciele

włączenie się w działania na rzecz innych(w tym pomoc koleżeńska).

•zajęcia pozalekcyjne

•godziny wychowawcze

wszyscy nauczyciele

3. DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

DZIAŁAM, WIĘC JESTEM

Szkoła ma za zadanie wychowywać obywateli i dlatego działania na rzecz społeczności lokalnej, szkolnej organizowanie w szkole wyborów czy pomoc humanitarna należą do naszych zadań.

Dzięki społecznemu działaniu młodzi zaczynają widzieć, co się dzieje wokół nich i do kogo mogą się zwrócić, jeśli mają jakiś problem. Uczą się życia.

Zadania

Formy realizacji

Odpowiedzialni

oswajanie młodzieży z demokracją, m.in. poprzez zachęcanie do aktywnego udziału w „dorosłych wyborach” (kl.I-IV)

branie udziału w akcjach humanitarnych na rzecz  potrzebujących ludzi na całym świecie. (kl.I-IV)

•godziny wychowawcze

•lekcje historii i WOS-u

nauczyciele WOS-u, historii, wychowawcy

efektywne współdziałanie w zespole i praca w grupie, budowanie więzi międzyludzkich, podejmowanie indywidualnych i grupowych decyzji

działalność społeczna-zawsze prowadzona w małych grupach-daje szansę rozwijania w młodzieży umiejętności społecznych, takich jak komunikacja,  rozwiązywanie konfliktów, rozumienie swoich motywów i potrzeb innych ludzi. (kl.I-IV)

•godziny wychowawcze

•praca w samorządach: klasowym, szkolnym

•organizowanie życia kulturalnego szkoły

•uczestnictwo w różnych formach turystyki

•współudział w tworzeniu podstawowych aktów prawnych

nauczyciele opiekunowie sekcji i organizacji szkolnych, wychowawcy, dyrekcja, Rada Rodziców

kształtowanie w uczniach umiejętności organizacyjnych.

-Uczniowie organizują spotkania z przedstawicielami urzędów zajmujących się sprawami obywateli.

– Podejmują działania pozwalające promować szkołę.

-Inicjują różne działania na rzecz społeczności szkolnej oraz innych instytucji i osób. Do swych działań włączają kolegów z innych klas.

-Organizują wycieczki naukowe  i spotkania mające na celu  pomóc młodym ludziom w wyborze przyszłej  drogi życiowej (kl.I-IV)

•godziny wychowawcze

•zajęcia lekcyjne

nauczyciele

           

Praca na rzecz  społeczności szkolnej i lokalnej, która powinna być doceniona np. wyróżnieniem, pochwałą lub nagrodą na koniec semestru, roku (kl.I-IV)

4.INNE

 

Zadania

Formy realizacji

Odpowiedzialni

•uświadamianie zagrożeń związanych z nałogami

•pogadanki prowadzone przez fachowców

•godziny wychowawcze

•spotkania z pedagogiem

•filmy

pedagog, wychowawca, dyrekcja, nauczyciele

•profilaktyka-przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym.

•zajęcia z pedagogiem

•godziny wychowawcze

•konsultacje z psychologiem

pedagog, wychowawcy, nauczyciele

•wychowanie proekologiczne

•lekcje geografii

•kółko ekologiczne

•godziny wychowawcze

•udział w olimpiadach i konkursach

nauczyciele geografii, wychowawcy, nauczyciele innych przedmiotów

Skip to content