Dobry staż – lepsze jutro

logo-dobry-staz-lepsze-jutro

Dobry staż – lepsze jutro

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie wśród uczniów wrocławskich szkół zawodowych poprzez staże, praktyki, zajęcia dodatkowe i stypendia, a także rozwój kwalifikacji nauczycieli. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WD 2014-2020.

Projekt „Dobry staż lepsze jutro-zwiększenie oferty wrocławskich szkół zawodowych”

realizowany jest  w okresie od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2021 r.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 –  Oś priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb,rynku pracy – konkursy horyzontalne.

Wartość projektu: 4 127 902,00 zł, dofinansowanie: 3 921 506,00 zł

Cel projektu

Głównym celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie wśród uczniów wrocławskich szkół kształcenia i szkolenia zawodowego, w szczególności poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego.

Cel realizowany będzie poprzez następujące zadania projektowe:

  • Praktyki i staże zawodowe dla uczniów
  • Pomoc stypendialna dla uczniów uzdolnionych
  • Podwyższenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli

Działania w projekcie

Praktyki i staże zawodowe dostępne będą  dla 324 uczniów  z czego 292 uczniów je ukończy. Staże będą realizowane u pracodawców, z którymi współpracę nawiążą specjaliści ds. staży, w oparciu o rekomendacje i potrzeby danej placówki i jej uczniów.

Pomoc stypendialna udzielona zostanie 133 uczniom uzdolnionym -z czego 57 będzie uczestniczyć również w praktykach i stażach.

17 nauczycieli weźmie udział w studiach podyplomowych, 63 nauczycieli w ramach kursów i szkoleń.

Grupa docelowa:

Wsparciem w ramach projektu zostaną objęci uczniowie i nauczyciele z następujących techników i szkół branżowych:

Lotnicze Zakłady Naukowe

Zespół Szkół nr 18

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 11

Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogólnokształcących

Zespół Szkół nr 6

Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych

Zespół Szkół Zawodowych nr 5

Zespół Szkół Budowlanych

Technikum nr 13 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych im. Marii Dąbrowskiej

Lider projektu: Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA

Partner: Gmina Wrocław

logo-dobry-staz-lepsze-jutro-duze

FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolor

Skip to content