O Projekcie

Projekt „Młodzi Technicy z 18”

Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+)

w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 (FEDS 2021-2027)

Priorytet 8 Fundusze Europejskie dla edukacji na Dolnym Śląsku,

Działanie 8.1. Dostęp do edukacji,

Typ projektu 8.1.C Rozwój kształcenia zawodowego

Beneficjent   Gmina Wrocław

Realizator    Zespół Szkół Nr 18 we Wrocławiu

Projekt realizowany będzie przez okres 27 miesięcy (od 1 kwietnia 2024 r. do 30 czerwca 2026 r.).

Grupę docelową Projektu stanowi 168 osób:

153 uczniów Technikum w Zespole Szkół Nr 18 we Wrocławiu, kształcących się w 5 zawodach:

    a) technik chłodnictwa i klimatyzacji – 18 uczniów

    b) technik elektryk – 54 uczniów

    c) technik mechanik – 18 uczniów

    d) technik mechatronik – 45 uczniów

    e) technik urządzeń i systemów energetyki odnawianej – 18 uczniów.

15 nauczycieli przedmiotów zawodowych uczących w Technikum w Zespole Szkół Nr 18 we Wrocławiu.

Głównym celem Projektu jest poprawa jakości i atrakcyjności prowadzonego w Technikum w Zespole Szkół Nr 18 we Wrocławiu kształcenia zawodowego w taki sposób, aby zapewnić 153 uczniom, kształcącym się w wyżej wymienionych 5 zawodach, ujętych w Dolnośląskiej Strategii Innowacji 2030, kształcenie na poziomie porównywalnym z wymaganiami lokalnego rynku pracy w tych zawodach, a przez to stworzyć im równy dostęp do edukacji zawodowej i zwiększyć ich szanse na rynku pracy.

Działania zaplanowane w projekcie mają przyczynić się m.in. do:

a) rozwoju współpracy z lokalnymi pracodawcami

b) rozwijania u uczniów umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy

c) poprawy wyników zdawanych przez uczniów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz egzaminów maturalnych

d) poprawy warunków prowadzonego przez szkołę kształcenia zawodowego poprzez wdrożenie nowoczesnych form i środków kształcenia zawodowego, które prowadzone są w wirtualnej rzeczywistości (w VR).

W Projekcie zaplanowano 17 zadań projektowych:

 • Zadanie 1 Staże uczniowskie u pracodawców
 • Zadanie 2 Nowa forma kształcenia zawodowego w VR przy użyciu gogli VR
 • Zadanie 3 Doposażenie pracowni kształcenia zawodowego w aplikacje VR i gogle VR
 • Zadanie 4 Szkolenie N-li kształcenia zawodowego w zakresie wdrażania i realizacji kształcenia zawodowego w VR przy użyciu gogli VR
 • Zadanie 5 Nowa forma kształcenia zawodowego – Projekty zawodoznawcze
 • Zadanie 6 Specjalistyczne kursy zawodowe dla U przygotowujące do zdobycia kwalifikacji zawodowych
 • Zadanie 7 Cykl zajęć z j. polskiego przygotowujących U do egzaminu maturalnego i podjęcia nauki na studiach wyższych zawodowych
 • Zadanie 8 Cykl zajęć z matematyki przygotowujących U do egzaminu maturalnego i podjęcia nauki na studiach wyższych zawodowych
 • Zadanie 9 Doradztwo edukacyjno-zawodowe w formie For zawodowych – spotkań z pracodawcami
 • Zadanie 10 Doradztwo edukacyjno-zawodowe w formie Szkolenia z autoprezentacji
 • Zadanie 11 Doradztwo edukacyjno-zawodowe w formie Wycieczek branżowych – zawodoznawczych do zakładów pracy, w tym kreujących zielone miejsca i stanowiska pracy
 • Zadanie 12 Seminarium dla UP popularyzujące edukację ekologiczną – zielone kompetencje społeczne i techniczne
 • Zadanie 13 Zajęcia integracyjne dla U poza szkołą w formie Wycieczek edukacyjnych
 • Zadanie 14 Zajęcia rozwijające umiejętności U w formie Warsztatów radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresem
 • Zadanie 15 Zajęcia rozwijające umiejętności U w formie Warsztatów radzenia sobie z emocjami i wzmacniania odporności psychicznej
 • Zadanie 16 Organizacja i udzielanie U indywidualnego poradnictwo psychologicznego
 • Zadanie 17 Zajęcia wspierające zdrowie psychiczne U w formie Zajęć z Biofeedback EEG

Spośród wyżej wymienionych 17 zadań projektowych uczniowie będą mogli wziąć udział w 15 zadaniach projektowych (Zadaniach 1-3 oraz 5-17), a nauczyciele w 5 zadaniach projektowych (Zadaniach 2-4, 9 i 12).

Rezultatem Projektu będzie:

 • uzyskanie kwalifikacji przez min. 80 uczniów
 • nabycie kompetencji i umiejętności zawodowych przez 168 osób – 153 uczniów i 15 nauczycieli
 • nabycie kompetencji kluczowych przez 153 uczniów
 • doposażenie szkolnych pracowni kształcenia zawodowego w pomoce dydaktyczne – 34 gogle VR i 27 aplikacji VR.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Całkowita wartość Projektu wynosi 3 575 225,39 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich wynosi 2 860 180,31 zł

Skip to content