O Projekcie 2021

logo

Projekt „Zawodowa 18”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa:             10 Edukacja
Działanie 10.4                  Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy
Poddziałanie: 10.4.1        Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne

Beneficjent                      Gmina Wrocław

Realizator                        Zespół Szkół Nr 18 we Wrocławiu

Projekt realizowany będzie przez okres 24 miesięcy (1.VII.2021- 30.VI.2023).

Głównym celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 215 uczniów – absolwentów ZS nr 18, kształcących się w 5 zawodach: technik elektryk, technik mechatronik, technik mechanik, technik chłodnictwa i klimatyzacji oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, w szczególności poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego, a także wzrostu ich kompetencji zawodowych i umiejętności odnajdywania się na rynku pracy.

Działania zaplanowane w projekcie mają przyczynić się do poprawy atrakcyjności i efektywności prowadzonego przez szkołę kształcenia zawodowego, a przez to do zwiększenia szans na zatrudnienie kształcących się w niej uczniów. W szczególności do:

●   rozwoju współpracy z lokalnymi pracodawcami;

●   rozwijania u uczniów umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy;

● poprawy wyników zdawanych przez uczniów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz egzaminów maturalnych;

● poprawy warunków prowadzonego przez szkołę kształcenia poprzez korzystanie z właściwego, wymaganego, wystandaryzowanego wyposażenia techno-dydaktcznego.

Powyższe cele osiągnięte zostaną poprzez zaplanowanych do realizacji w projekcie 11 form wsparcia, których efektem ma być lepsze przygotowanie tych uczniów do wykonywania pracy w wyuczonym w szkole zawodzie i aktywnego ich funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Poszczególnymi formami wsparcia są poniższe zadania projektowe:

 1. Staże uczniowskie u pracodawców;
 2. Cykl zajęć przygotowujących do egzaminów zawodowych wraz z organizacją i przeprowadzeniem kończących je próbnych egzaminów zawodowych;
 3. Kursy przygotowawcze do egzaminu maturalnego z j. polskiego wraz z organizacją i przeprowadzeniem kończących je próbnych egzaminów maturalnych z j. polskiego;
 4. Kursy przygotowawcze do egzaminów maturalnych z matematyki wraz z organizacją i przeprowadzeniem kończących je próbnych egzaminów maturalnych z matematyki;
 5. Specjalistyczne Kursy Zawodowe przygotowujące do uzyskania uprawnień zawodowych;
 6. Projekty zawodoznawcze;
 7. Fora zawodowe – spotkania z pracodawcami;
 8. Zawodowe Szkolne Targi Pracy;
 9. Szkolenie służące rozwijaniu umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy z zakresu autoprezentacji;
 10. Zakup wyposażenia do szkolnych pracowni kształcenia w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 11. Zakup wyposażenia do szkolnych pracowni kształcenia w zawodzie technik chłodnictwa i klimatyzacji.

Skip to content