REGULAMIN REKRUTACJI

Wrocław, dnia 28 luty 2017 r.

Zarządzenie nr 1/2017

Dyrektora Zespołu Szkół nr 18 we Wrocławiu

z dnia 28 lutego 2017r.

w sprawie zasad rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych wchodzących w skład Zespołu Szkół nr 18 na rok szkolny 2017/2018

(podstawa prawna § 23 ust.1 statutu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zespole Szkół nr 18)

Rekrutacja do szkół młodzieżowych ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2017/2018 odbędzie się wg następujących zasad:

1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych poszczególnych typów Szkół dla Młodzieży Dyrektor powołuje komisję rekrutacyjno – kwalifikacyjną.

2. Komisja, o której mowa w ust. 1, opracowuje zasady przyjęć do poszczególnych typów szkół, zgodnie z Rozporządzeniem MEN i Zarządzeniem Dolnośląskiego kuratora Oświaty a w szczególności:

1)     ustala wyniki postępowania rekrutacyjnego i podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

2)     ustala i podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

3)     sporządza protokół rekrutacyjny

3. Podstawą przyjęcia do klasy pierwszej w Zespole Szkół nr 18 jest udział kandydata w elektronicznym systemie rekrutacji podczas I i II-ego naboru. Terminy i zasady przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego określa kurator oświaty.

4. Przyjęciu kandydata do klasy pierwszej, Branżowej Szkoły Zawodowej i Technikum decydują:

1)   wyniki egzaminu gimnazjalnego, przeprowadzanego na koniec nauki w gimnazjum,

2)   liczba punktów uzyskanych za wyniki nauczania na świadectwie ukończenia gimnazjum, z języka polskiego i języka obcego (do wyboru) oraz dwóch  przedmiotów różnych dla każdego typu.

a)    Technikum –wszystkie zawody – matematyka i informatyka,

b)    Branżowa Szkoła Zawodowa – wszystkie zawody- matematyka, zajęcia techniczne,

3)   liczba punktów za świadectwo,

4)   inne szczególne osiągnięcia wymienione w Zarządzeniu Kuratora oraz stała udokumentowana działalność w formie wolontariatu.

Sposób przeliczania na punkty za: oceny, świadectwo z wyróżnieniem, osiągnięcia, działalność społeczną i wyniku egzaminu, ustala co roku Kurator Oświaty – załącznik nr 1

5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie brane są pod uwagę łącznie kryteria:

a)    wielodzietność rodziny kandydata (minimum 3 dzieci)

b)    niepełnosprawność kandydata

c)    niepełnosprawność jednego z rodziców.

d)    niepełnosprawność obojga rodziców

e)    niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

f)     samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

g)    objęcie kandydata pieczą zastępczą

Każde z kryteriów ma taką samą wartość.

6. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie atr.22.pkt.8 Ustawy o systemie oświaty, są przyjmowani w pierwszej kolejności

Kandydaci do Branżowej Szkoły Zawodowej i Technikum muszą spełniać wymagania zdrowotne, określone dla danego zawodu.

7. Tryb odwoławczy od decyzji Komisji Rekrutacyjnej:

a)    W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o podanie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do Szkoły.

b)    Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem, o którym mowa w pkt.7a). Zawiera przyczyny odmowy przyjęcia w tym: najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

c)    rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do Dyrektora Szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od  dnia otrzymania uzasadnienia.

d)    dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania

e)    na rozstrzygnięcie Dyrektora Szkoły służy skarga do Sądu Administracyjnego za pośrednictwem Dyrektora szkoły.

Dyrektor Zespołu Szkół nr 18
Piotr Lusar

 

Skip to content