Ważna informacja

Opłaty za egzamin maturalny

Informacja dla absolwentów o opłatach za egzamin maturalny 

 

  1. Egzamin maturalny zarówno w części ustnej jak i w części pisemnej jest odpłatny dla:

– absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu na tym samym poziomie po raz trzeci i kolejny (nie licząc terminu poprawkowego w sierpniu),

– absolwentów, którzy przystępują do matury z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale do niego nie przystąpili.

  1. Opłata ta stanowi dochód budżetu państwa i wynosi 50 zł. za egzamin. W przypadku nieobecności na egzaminie nie podlega zwrotowi.
  1. Nie wnosi się opłaty za udział w egzaminie poprawkowym w sierpniu.
  1. Opłatę należy wnieść między 1 stycznia a 7 lutego 2018 na numer rachunku, który zostanie podany w terminie późniejszym.
  1. Dodatkowo do OKE we Wrocławiu należy wysłać Zał. 26a (Informacja o wniesieniu opłaty z danego przedmiotu/przedmiotów (do pobrania ze strony www.oke.wroc.pl Zakładka Egzamin maturalny, Informacje dla zdających, Deklaracje i formularze dla zdających) oraz potwierdzenie wpłaty. Kopie tych dokumentów należy również przedłożyć w szkole.
    W terminie pomiędzy 15 a 22 lutego 2018 należy sprawdzić w szkole, czy wpłata została odnotowana przez OKE.
  1. Zał. 26 a i potwierdzenie wpłaty można wysłać mailem, pocztą lub faxem na adres Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu: ul. T. Ziellińskiego 57, 53-533 Wrocław, fax: 71-785-18-66, email: sekretariat@oke.wroc.pl.
  1. Niewniesienie opłaty za egzamin maturalny w terminie do 7 lutego skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.
  1. O zwolnienie z opłat mogą się ubiegać osoby, których dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie wynosi 754,00 zł. netto (od 1 listopada 2017). Wniosek (Zał. 26b) wraz z dokumentami potwierdzającymi wysokość dochodów należy przesłać do OKE w terminie do 31 grudnia 2017.

https://oke.wroc.pl/oplaty-za-egzamin-maturalny/

Skip to content