Home » Aktualności » Mamy NOBLISTĘ w dziedzinie TECHNICZNEJ

Mamy NOBLISTĘ w dziedzinie TECHNICZNEJ

Nasz uczeń Tomasz Knapik (obecnie absolwent Technikum, kl.4TO) został laureatem „Konkursu Szkolny Nobel – Wrocław 2013”.

Szkolny Nobel” został powołany uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia w 1999 roku i  ma na celu wy­ło­nie­nie, uho­no­ro­wa­nie i pro­mo­cję naj­wy­bit­niej­szych uczniów Wrocławia. Szkolne Noble wręcza się co dwa lata.

Laureatów kon­kursu wy­ła­nia się w 16 dziedzinach, a w ka­te­go­rii szkół po­nad­gim­na­zjal­nych są to: Matematyczno-Fizyczna, Biologiczno-Chemiczna, Geograficzna, Ekonomiczna, Techniczna, Technologia Informacyjna, Nauki Społeczne, Języki Obce, Literacka, Artystyczna.

 W każ­dej dzie­dzi­nie wy­ła­niany jest je­den Laureat Szkolnego Nobla, który otrzy­muje sty­pen­dium Prezydenta Wrocławia w wysokości 3,5 tys. zł. oraz sta­tu­etkę Szkolnego Nobla i oko­licz­no­ściowy dyplom.

Konkurs od­bywa się w opar­ciu o udo­ku­men­to­wany do­ro­bek ucznia w zakresie:

  1. osią­gnięć w dzia­łal­no­ści na­uko­wej, prac naukowo-badawczych, publikacji,
  2. do­ko­nań twór­czych i artystycznych,
  3. osią­gnięć w olim­pia­dach oraz kon­kur­sach przed­mio­to­wych i zawodowych,
  4. in­nych osią­gnięć, uzna­nych przez wnio­sko­dawcę za istotne.

Pisemne zgłoszenie kandydatury Tomasza Knapika przygotowała Pani Aldona Tomczak. Wnioski przedstawiające dorobek kandydatów rozpatrywała właściwa Komisja Merytoryczna WCDN, która wskazała nominowanych uczniów do nagrody Szkolnego Nobla. Tomek znalazł się wśród trzech nominowanych uczniów w dziedzinie Technicznej. Następnie, Wysoka Kapituła na podstawie nominacji przedstawionych przez Komisje Merytoryczne nadała tytuł Laureata Szkolnego Nobla w dziedzinie technicznej uczniowi z naszej szkoły. Wysoką Kapitułę powołuje Prezydent Wrocławia, a w jej skład wchodzą wybitne osobistości miasta.

19 czerwca 2013 r. w  Gimnazjum nr 15 im. Profesorów Lwowskich we Wrocławiu odbyła się uroczystość wręczenia nagród z udziałem przedstawiciela Prezydenta Wrocławia oraz  władz oświatowych miasta. Wśród zaproszonych gości obecna była Pani wicedyrektor Elżbieta Wachowska – Karaśkiewicz oraz nauczycielka Pani Aldona Tomczak, która wspierała ucznia w jego dążeniu do sukcesu. Radość z tego niebywałego sukcesu jest ogromna, bowiem jest to pierwsza tak prestiżowa nagroda dla naszej szkoły.

  • szczegóły konkursu Szkolny Nobel zawarte są w linku:

http://www.wroclaw.pl/files/edukacja/WED_T2a08z03_Regulamin_Szkolny_Nobel_2013.pdf

  • prasa o wydarzeniu:

http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/1,35771,14134218,Humanisci__matematycy__artysci__Oto_laureaci_malego.html

Tekst: Aldona Tomczak

nobel1nobel2

Skip to content