Home » Aktualności » STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE 2015/2016

STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE 2015/2016

W roku szkolnym 2015/2016 wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym należy składać w dziale świadczeń MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. HUBSKIEJ 30/32

Klienci obsługiwani są w następujących godzinach:

•        poniedziałek – środa, piątek: od 7:30 do 15:00

•        czwartek: od 7:30 do 16:00

Informacje udzielane są także drogą telefoniczną pod numerem telefonu 71/78-22-494 lub 71/78-25-994.

Wnioski można składać na zaproponowanych przez MOPS drukach:

1.        wniosek o przyznanie stypendium szkolnego<http://www.mops.wroclaw.pl/files/mops/Wniosek%20o%20przyznanie%20stypendium%20szkolnego%202015_2016%20Wroc%C5%82aw.doc>,

2.        wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego.<http://www.mops.wroclaw.pl/attachments/article/328/Wniosek%20zasi%C5%82ek%20szkolny.doc>

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu zwraca się z prośbą do osób chcących ubiegać się o stypendia szkolne, aby składały wnioski, o ile to możliwe, po dniu 15 sierpnia 2015 r.

Wniosek o stypendium szkolne należy złożyć w terminie do dnia 15.09.2015 r. W przypadku kolegiów nauczycielskich języków obcych, pracowników służb społecznych wniosek o stypendium szkolne należy złożyć w terminie do dnia 15.10.2015 r.

Wniosek o zasiłek szkolny można złożyć w terminie dwóch miesięcy od daty wystąpienia zdarzenia losowego.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje:

1.   Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

2.   Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki  – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

3.   Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

4.   Słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Rodziną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Ponadto warunkiem przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalnym jest zamieszkanie na terenie gminy Wrocław.

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być  przyznane na wniosek:

1.        rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia,

2.        pełnoletniego ucznia,

3.        dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2 ustawy o systemie oświaty.

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być  także przyznane z urzędu.

Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich DOCHODACH uzyskanych w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku.

Podstawa prawna:

•        Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z  2004 r. nr 256 poz. 2572 ze zm.)

•        oraz Uchwała nr LVII/3378/06 z dnia 19 października 2006 r. Rady Miejskiej Wrocławia<http://uchwaly.um.wroc.pl/uchwala.aspx?numer=LVII/3378/06>

Skip to content