Home » Aktualności » “Stary” egzamin zawodowy

“Stary” egzamin zawodowy

ZAW_Harmonogram_egzaminow_2017 (.pdf)

TERMINY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE (stary egzamin)

dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły w kwietniu lub czerwcu

1.Etap pisemny – 12 czerwca 2017 r. (poniedziałek), godz. 12:00 – dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe

2.Etap praktyczny

  • 13 czerwca 2017 r. (wtorek) – dla absolwentów techników, techników uzupełniających i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą technika
  • od 4 lipca do 8 lipca 2017 r. – dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą zasadnicze szkoły zawodowe

 

Termin ogłaszania wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe:

25 sierpnia 2017 r.

Termin przekazania szkołom dyplomów:

25 sierpnia 2017 r.

Termin wydania zdającym dyplomów:

25 sierpnia 2017 r.

Uwaga!

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (egzamin w starej formule) dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej, technikum, technikum uzupełniającego i szkoły policealnej przeprowadzony zostanie w roku szkolnym 2016/2017 po raz ostatni.

(zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw [Dz.U. z 2011 r. Nr 205, poz. 1206]).

Dla osób, które ukończyły szkołę w styczniu, egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe przeprowadzony będzie po raz ostatni w okresie od lutego do marca 2017 roku, a dla osób, które ukończyły szkołę w kwietniu lub w czerwcu, egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe przeprowadzony będzie po raz ostatni w okresie od czerwca do lipca 2017 roku.

(Zgodnie z §113 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych [Dz.U. Nr 83, poz.562, z późn.zm., w brzmieniu obowiązującym przed 1 września 2012 r.]).

Skip to content