Home » Aktualności » Wyniki egzaminu maturalnego

Wyniki egzaminu maturalnego

Wyniki egzaminu maturalnego będą do odebrania 3 lipca 2018r. w sekretariacie szkoły ( s. 102) od godz. 10:00.

Wgląd do pracy egzaminacyjnej

  1. Absolwent ma prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej w miejscu i czasie wskazanym przez Dyrektora OKE, w terminie 6 miesięcy od dnia rozdania wyników.
  2. Podczas dokonywania wglądu absolwent może sporządzać notatki i wykonywać fotografie pracy egzaminacyjnej.
  3. Absolwent może zwrócić się z wnioskiem o weryfikacje sumy przyznanych punktów. Weryfikacji dokonuje się w terminie 7 dni od otrzymania wniosku.
  4. Absolwent może wnieść odwołanie od wyniku weryfikacji do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego, za pośrednictwem Dyrektora OKE, w terminie 7 dni od otrzymania informacji.
  5. Jeżeli dyrektor OKE uzna, że odwołanie zasługuje na uwzględnienie, ustala nowy wynik egzaminu w terminie 7 dni. W przeciwnym wypadku przesyła odwołanie do dyrektora CKE, do rozstrzygnięcia przez KAE.
  6. Kolegium Arbitrażu przekazuje dyrektorowi OKE i absolwentowi, z pośrednictwem dyrektora CKE, wynik rozstrzygnięcia wraz z uzasadnieniem.

Egzamin poprawkowy:

Zdający, którzy przystąpili do wszystkich przedmiotów obowiązkowych  i nie zdali egzaminu tylko z jednego egzaminu w części ustnej lub pisemnej, mają prawo przystąpić do nie zdanego egzaminu  w terminie poprawkowym.

Zdający składa Oświadczenie o zamiarze  przystąpienia do egzaminu ( druk do odebrania w sekretariacie) do 10 lipca 2018r do Dyrektora Szkoły.

Termin egzaminu pisemnego w sesji poprawkowej – 21.08.2018r g.9.00.

Miejsce zdawania egzaminów pisemnych w sesji poprawkowej  zostaną podane na stronie internetowej szkoły i OKE (www.oke.wroc.pl) do 10 sierpnia 2018r.

Egzaminy w części ustnej zostaną przeprowadzone w Zespole Szkół nr  21 sierpnia od g. 9.00 (sale zostaną podane do 10 sierpnia 2018 r.)

Wyniki egzaminu maturalnego w sesji poprawkowej będą do odebrania 11 września 2018r. w sekretariacie szkoły (s. 102) od godz. 10:00.

Skip to content