Home » Aktualności » Wytyczne (dla zdających) dotyczące egzaminu maturalnego

Wytyczne (dla zdających) dotyczące egzaminu maturalnego

Wytyczne dla zdających egzamin maturalny dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2021 r-1

 

  1. 1.  Podstawowe wytyczne

1.1.    Przed wejście do szkoły każdy zdający zobowiązany jest do dezynfekcji rąk.

1.2.    Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną).

1.3.    Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa
w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

1.4.    Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły,
z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

1.5.    Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

1.6.    Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem)

1.7.    Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itp. Przybory powinne być umieszczone w foliowej, przezroczystej torbie (tak aby sprawdzenie ich zawartości nie wymagało otwierania).

(Proszę zapoznać się z  komunikatem CKE w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2021 roku, Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

1.8.    Szkoła zapewnia:

– Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki oraz

– Wybrane wzory matematyczne

– słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny – nie mniej niż 1 na 25 osób

1.9.    Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

1.10. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły, w miejscu wyznaczonym, na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia,

1.11. W każdej sali egzaminacyjnej, szkoła zapewnia dozowniki do dezynfekcji rąk.

1.12. Rzeczy osobiste: plecak, torbę, kurtkę, telefon itp. zdający zostawiają w wyznaczonym miejscu.

1.13. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

  1. 2.    Środki bezpieczeństwa osobistego

 

2.1.    Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

2.2.    Zdający w dniu egzaminu przychodzą od godziny 8.00 i natychmiast kierują się do wyznaczonej sali, klatką schodową wskazaną przez nauczyciela dyżurującego na parterze szkoły. Nie wolno się gromadzić na terenie szkoły.

2.3.    Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, przyłbicą – w szczególności
w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust
i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły,
z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

2.4.    Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

1)    podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie

2)    wychodzi do toalety

3)    kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

2.5.    Zdający – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.

2.6.    Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać
z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.

Szczegółowe rozwiązania techniczne związane z organizacją pracy zdających, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa

 

1)    Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać
ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później
niż do 29 kwietnia 2021 r.

 

2)    Dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje informację o konieczności organizacji egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej oraz postępuje zgodnie z informacją określoną w pkt 3.6.3.

2.7.    Zdający, chorujący na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie, nie później niż do 29 kwietnia zgłasza dyrektorowi ten fakt, przedstawiając zaświadczenie lekarskie.

Skip to content