Program profilaktyczny

Plik do pobrania: program profilaktyczny

1.Wstęp

Oto trzy obszary, w których będziemy pracować:

 1. Profilaktyka uzależnień
 2. Profilaktyka problemów zdrowotnych
 3. Profilaktyka przemocy
 4. Adaptacja uczniów klas I-ych w nowej szkole

Brak wiary w siebie, zła samoocena, niezaspokojona potrzeba miłości, braki w zakresie umiejętności życiowych to przyczyny poważnych problemów szkolnych takich jak: sięgania po alkohol, narkotyki i papierosy, agresja, bierność, wagary. Dlatego w programie profilaktycznym należy położyć nacisk na działania w zakresie trzech obszarów wymienionych powyżej:

 • umożliwiające zdobycie doświadczenia, które spowoduje wzrost umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych, pomoc w zaspokajaniu najważniejszych potrzeb tj. sukcesu czy przynależności
 • likwidujące przyczyny (w miarę możliwości szkoły)
 • dostarczające informacji o skutkach ich (uczniów) postępowania i podejmowanych decyzji(np. o sięganiu po narkotyki, alkohol, papierosy, czy uleganiu przemocy, lub biernej postawie wobec powyższych problemów)
 • zapewniające pomoc w rozwijaniu umiejętności życiowych takich jak:
  • radzenie sobie ze stresem, własnymi emocjami
  • poczucie własnej wartości
  • asertywność (umiejętności odpierania nacisków otoczenia)
  • umiejętność podejmowania decyzji
  • umiejętność interpersonalnych
  • interwencji w przypadkach, gdy stwierdzone zostało iż uczeń sięga po różnego rodzaju środki psychoaktywne .

Istotne dla programu  profilaktycznego jest:

 • właściwa diagnoza problemów oraz sytuacji życiowej uczniów, która musi nastąpić w pierwszej klasie i być przeprowadzona przez wychowawców oraz pedagogów szkolnych.
 • zaangażowanie w niego wszystkich nauczycieli (nie tylko pedagogów, psychologa czy wychowawców) ale przede wszystkim rodziców.
 • Umożliwienie uczniom uczestnictwa w jak największej liczbie różnorodnych kółek i zajęć pozalekcyjnych

2. Realizacja celów profilaktycznych

I. PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

Profilaktyka antyalkoholowa

Tytuł programu
lub
rodzaj działania

Cele

Adresat

Odpowiedzialni

Termin
realizacji

Diagnoza

 • ocena zagrożeń i skali zjawiska

wszyscy uczniowie

wychowawcy

Październik, listopad

Program
TAK czy Nie

 • kształtowanie trzeźwych obyczajów poprzez dostarczanie wzorców asertywnych oraz pokazywanie atrakcyjności zdrowego stylu życia
 • promowanie postawy trzeźwości wśród młodych ludzi
 • pomoc rodzinom z problemem alkoholowym

klasy pierwsze

wychowawcy

według harmonogramu

Program KOREKTA

 • kształtowanie umiejętności spożywania alkoholu w sposób umiarkowany (kultura picia)
 • odkłamywanie stereotypowych zachowań i mitów alkoholowych
 • uświadamianie sobie natychmiastowych i odroczonych konsekwencji używania środków psychoaktywnych

klasy drugie

 Pedagodzy i wychowawcy

według harmonogramu

Profilaktyka antynikotynowa

Tytuł programu lub
rodzaj działania

Cele

Adresat

Odpowiedzialni

Termin
realizacji

Program

Nie palę

 • przekazywanie wiedzy o szkodliwości palenia
 • zapoznanie z chorobami jakie może powodować palenie tytoniu
 • wprowadzanie mody na niepalenie
 • kształtowanie postaw odpowiedzialności za własne zdrowie oraz negacji palenia
 • Akcje ogólnoszkolne w ramach poszczególnych dni ekologicznych (Dzień bez papierosa)
uczniowie klas pierwszych Wychowawcy, nauczyciele i pedagodzy.Samorząd i nauczyciele przedmiotowi według potrzeb,wg harmonogramu

Wpływ palenia na zdrowie-spotkanie z lekarzem

 • diagnoza skali problemu
 • kształtowanie świadomych postaw wobec zagrożeń palenia
 • Kierowanie do Młodzieżowego Punktu Antynikotynowego młodzieży palącej

 

klasy pierwszei drugie Wychowawcy, nauczyciele i pedagodzy wg harmonogramu

Profilaktyka antynarkotykowa

Tytuł programu
działania

Cele, zadania szczegółowe

Adresat

Odpowiedzialni

Termin
realizacji

Diagnoza skali zjawiska

 • Ocena zagrożeń na terenie szkoły
Wszyscy uczniowie wychowawcy październik

Profilaktyka narkomanii-spotkanie z terapeutą  z MONAR-u

 • dostarczenie wiedzy na temat mechanizmów uzależnień
 • uświadamianie uczniom czym są zagrożenia i czy już są zagrożeni
 • obalanie mitów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych
klasy pierwsze Wychowawcy, pedagodzy Wg potrzeb

Wywiadówka profilaktyczna i rady szkoleniowe: JAK ROZPOZNAĆ CZY DZIECKO SIĘ NARKOTYZUJE?

 • przekazanie wiedzy na temat sygnałów ostrzegawczych  mogących świadczyć, że dziecko jest pod wpływem narkotyków
 • zapoznanie z rodzajem narkotyków i przyborami do ich używania
 • kształtowanie właściwych postaw wobec dziecka eksperymentującego, bądź używającego narkotyki
 • przekazywanie informacji na temat instytucji zajmujących się leczeniem uzależnień
rodzice uczniów klas pierwszych Wychowawcy, pedagodzy i nauczyciele Wg potrzeb

Trening asertywności

 • zapoznanie z pojęciem „asertywność”
 • pokazanie jak ważną rolę odgrywa ono w naszym życiu codziennym
 • kształtowanie umiejętności bycia asertywnym
Wszyscy uczniowie Wychowawcy i pedagodzy Wg potrzeb

Współpraca z Policją, Strażą Miejską

 • eliminacja dealerów ze szkoły
 • zapobieganie i utrudnianie zjawiska handlu narkotykami
 • interwencje
 • spotkania, szkolenia i rady
wszyscy uczniowie i rodzice Dyrekcja, wychowawcy, nauczyciele i pedagodzy Wg potrzeb

Organizowanie dyżurów uczniowskich i nauczycielskich

(monitorowanie szkoły)

 • kontrola osób wchodzących na teren szkoły
 • eliminacja dealerów ze szkoły
wszyscy uczniowie, osoby wchodzące na teren szkoły Wychowawcy, nauczyciele, Dyrekcja i uczniowie cały rok

Prowadzenie interwencji w przypadku uzyskania  informacji, że uczeń sięga po substancje psychoaktywne (metoda interwencji)

 • rozmowa z uczniem
 • diagnoza stopnia uzależnienia,
 • podpisanie kontraktu
 • poinformowanie o możliwościach uzyskania pomocy
 • poinformowanie rodzica, wsparcie psychologiczne, udzielenie informacji o możliwościach uzyskania pomocy
wszyscy uczniowie Wychowawcy i pedagodzy W zależności od potrzeb

II. PROFILAKTYKA PROBLEMÓW ZDROWOTNYCH

Tytuł programu lub rodzaj działania

Cele

Adresat

Odpowiedzialni

Termin
realizacji

Warsztaty ŻYJĘ BEZ RYZYKA AIDS

Olimpiada wiedzy o AIDS

 • przekazywanie wiedzy na temat AIDS/HIV
 • kształtowanie postaw tolerancji wobec osób chorych i zakażonych wirusem HIV
 • pogłębianie wiedzy na temat epidemii HIV/AIDS
klasy pierwsze,uczniowie chętni Biolodzy, nauczyciele WDŻwR,biolodzy cały rok,październik

Programy promujące zdrowy styl życia , w tym akcje Tydzień ruchu

 • uświadamianie uczniom profilaktyki wad układu ruchu, a zwłaszcza wad postawy ciała
 • przekazanie wiadomości na temat prawidłowej postawy ciała
 • wyrobienie nawyku prawidłowej postawy ciała w różnych sytuacjach
 • zachęcanie młodzieży do aktywności fizycznej na rzecz własnego zdrowia poprzez gimnastykę śródlekcyjną, udział w zajęciach sportowych
wszyscy uczniowie nauczycieleW-fu i wychowawcy październik-listopad

Trening radzenia sobie ze stresem

 • kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacji stresowej (zwłaszcza przedegzaminacyjnej)
 • ćwiczenia relaksacyjne (umiejętność podejmowania decyzji)
uczniowie klas maturalnych Wychowawcy i pedagodzy Marzec/kwiecień

Program WŁAŚCIWE ODŻYWIANIE GWARANCJĄ ZDROWIA

 • kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych
 • przekazanie wiedzy na temat zależności między tym co jemy, naszym zdrowiem
wszyscy uczniowie Biolodzy cały rok

Badania przesiewowe prowadzone przez pielęgniarkę szkolną

 • diagnoza stanu zdrowotnego uczniów
wszyscy uczniowie pielęgniarka cały rok

Program profilaktyki onkologicznej

 • przygotowanie dziewcząt i kobiet do samo opieki i samokontroli w zakresie wczesnego wykrywania raka piersi
Uczennice, pracownice szkoły, mamy uczniów Pielęgniarka i pedagodzy Październik

III PROFILAKTYKA PRZEMOCY

Tytuł programu
lub
rodzaj działania

Cele

Adresat

Odpowiedzialni

Termin
realizacji

Diagnoza skali zjawiska -ocena zagrożeń na terenie szkoły wszyscy uczniowie wychowawcy październik
Warsztaty – nt. umiejętności społecznych i interpersonalnych -Nawiązywanie, podtrzymywanie dobrych satysfakcjonujących kontaktów wśród uczniów-rozwiązywanie konfliktów-opieranie się presji grupy, mówienie „Nie” klasy pierwsze Wychowawcy i pedagodzy cały rok
Współpraca z Policją i Strażą Miejską, Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii, Ośrodkiem Profilaktyki Środowiskowej -przeciwdziałanie przemocy na terenie szkoły (działania interwencyjne) wszyscy uczniowie Dyrekcja, pedagodzy, wychowawcy i nauczyciele cały rok
Trening asertywności  

 

 

 

 

Warsztaty programu profilaktycznego Dlaczego

Zapoznanie z pojęciem „asertywność”Pokazanie, jak ważną rolę odgrywa ono w naszym życiu codziennymKształtowanie umiejętności bycia asertywnym

-Zapoznanie z problemem handlu dziećmi

-nauka zachowań w sytuacji zagrożenia

-sposoby szukania pomocy

wszyscy uczniowie 

 

 

 

 

Wszyscy uczniowie

Wychowawcy 

 

 

 

 

 

wychowawcy

cały rok 

 

 

 

 

 

Cały rok

 IV. ADAPTACJA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH W NOWEJ SZKOLE

Tytuł programu
rodzaj działania

Cele

Adresat

Odpowiedzialni

Termin

realizacji

Zajęcia integracyjno-adaptacyjne
(ćwiczenia)
Lepsze wzajemne poznanie się uczniów, wprowadzenie pozytywnych norm Uczniowie klas pierwszych Pedagodzy i wychowawcy wrzesień

 

Skip to content