Cele Samorządu Uczniowskiego

 Plan pracy Samorządu Uczniowskiego
Zespołu Szkół Nr 18 we Wrocławiu
na rok szkolny 2021/2022
1.      Cele Samorządu Uczniowskiego:

a) celem Samorządu Uczniowskiego jest kształtowanie samodzielnego i świadomego kierowania swoim postępowaniem, kształtowanie postawy, która prowadzi do identyfikowania się z celami i zadaniami społeczności szkolnej, uznaniu ich za własne, dążenie do ich realizacji z własnej inicjatywy i poczucia własnej za nie odpowiedzialności,

b) realizacja celów winna być połączona z dbałością o kształtowanie i rozwijanie patriotyzmu, dbanie o dobre imię Szkoły, o jej honor, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

2.      Zadania Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2021/2022:

a) organizowanie i zachęcanie całej społeczności uczniowskiej do należytego spełniania obowiązków szkolnych,

b) rozwijanie zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych, organizowanie rozrywki,

c) organizowanie imprez o charakterze poważnym i rozrywkowym,

d) zapobieganie konfliktom i rozstrzyganie sporów między uczniami oraz między uczniami i nauczycielami,

e) zapobieganie przemocy i agresji w szkole i poza szkołą.

3.      Działania stałe:

a) spotkania z przedstawicielami Samorządów Klasowych,

b) losowanie „Szkolnego szczęśliwego numerka”,

c) zbieranie dokumentacji z działalności szkolnej Samorządu Uczniowskiego,

d) organizacja imprez szkolnych,

e) działania podejmowane w odpowiedzi na propozycje współpracy w akcjach podejmowanych przez różne instytucje na terenie miasta i gminy.

 

Praca Samorządu Uczniowskiego dotyczy pewnych kręgów tematycznych rozwijanych i realizowanych w ciągu całego roku. Są to następujące zagadnienia:

  1. Rozwijanie samorządności:

a) opracowanie  planu pracy Samorządu Uczniowskiego,

b) stałe prowadzenie tablicy informacyjnej Samorządu Uczniowskiego,

c) spotkanie z samorządami klasowymi, informacje o podejmowanych akcjach, zapoznanie ze Statutem Szkoły, Regulaminem Ucznia, Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania,

d) udział w uroczystościach szkolnych – pomoc w ich organizowaniu i przeprowadzeniu,

e) pomoc w przeprowadzeniu uroczystych apeli rozpoczynających i kończących rok szkolny oraz apeli porządkowych i okolicznościowych,

f) systematyczne spotkania Rady Samorządu Uczniowskiego – planowanie, opracowywanie i organizowanie pracy,

g) pełnienie dyżurów uczniowskich w szkole,

h) pomoc koleżeńska.

2.      Akcje charytatywne:

a) udział w akcjach charytatywnych wynikających z potrzeb,

b) organizowanie zbiórki pieniędzy i rzeczy na potrzeby schroniska dla zwierząt,

c) włączenie się do akcji „Góra Grosza”,

d) włączenie się do akcji „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”.

3.      Udział Samorządu Uczniowskiego w pracach porządkowych na rzecz szkoły i środowiska:

a) zbiórka baterii,

b) udział w akcjach ekologicznych – m.in. „Sprzątania świata”, itp.

c) zbiórka makulatury, nakrętek od butelek, itp.

4.      Kultura spędzania wolnego czasu – imprezy towarzyskie, szkolne lub środowiskowe:

a) Mikołajki,

b) Dzień Dziecka,

c) Pierwszy dzień wiosny,

d) Targi Edukacyjne – Promocja Szkoły,

e) Inne.

5.      Obchody rocznic narodowych oraz uroczystości szkolnych:

a) Dzień Edukacji Narodowej,

b) Święto Niepodległości,

c) Rocznica Konstytucji 3 Maja,

d) Boże Narodzenie,

e) Dzień wiosny,

f) Światowy Dzień Ziemi,

g) Inne.


Leave a comment

Skip to content