Modernizacja Kształcenia Zawodowego II

W ramach tego projektu prowadzone są działania mające na celu podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego młodzieży Dolnego Śląska poprzez programy rozwojowe szkół prowadzących kształcenie zawodowe, ukierunkowane na zmniejszanie i wyrównywanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podnoszenie jego trafności i jakości, zgodnie z potrzebami rynku pracy.

Dla uczniów naszej Szkoły w ramach „MKZ II” realizowane są następujące działania:

 • dodatkowe zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji klucz i zainteresowań uczniów zwiększających ich konkurencyjność na rynku pracy: język angielski i język niemiecki techniczny oraz język polski, zajęcia z matematyki,
 • doradztwo i opieka psychologiczno –pedagogiczna,
 • dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów umożliwiające wyrównanie szans edukacyjnych: z języka polskiego, matematyki, fizyki oraz przedmiotów zawodowych,
 • praktyki/staże,
 • wyjazdowe zajęcia specjalistyczne do nowocześnie wyposaż placówek edukacyjnych dla uczniów klas starszych,
 • System Informacji Branżowej,
 • System Informacji Zawodowej: zasoby informacyjne dla uczniów i szkół; poradniki, programy komputerowe, broszury, ulotki i in. niezbędne do prowadzenia nowoczesnych i efektywnych programów doradztwa zawodowego,
 • fora zawodowe – debaty pracodawców z uczniami i nauczycielami,
 • targi pracy i prezentacje zawodoznawcze,
 • wycieczki zawodoznawcze; mają na celu zapoznanie ze światem pracy, nowoczesnymi technologiami, organizacją pracy,
 • kursy kwalifikacyjne kończące się nadaniem uprawnień zawodowych wzbogacające ofertę edukacyjną szkoły (uprawnienia elektryczne do 1kV).

Z różnych form wsparcia wymienionych wyżej i realizowanych w ramach „Modernizacji Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II” mogą skorzystać wszyscy uczniowie zainteresowani zdobyciem dodatkowych kwalifikacji i kompetencji zawodowych lub poznaniem zagadnień wykraczających poza podstawę programową.

 

mkz2


Leave a comment

Skip to content