Program Rozwoju 2010-2015

Plik do pobrania: program rozwoju

 

KIERUNKI ROZWOJU SZKOŁY
w latach 2010 – 2015

 

Poniższy plan rozwoju Zespołu Szkół nr 18 we Wrocławiu powstał w celu ustalenia zmian w organizacji i działalności placówki w latach 2010-2015.

Wszystkie roczne plany (plan pracy szkoły, plan nadzoru pedagogicznego, plan dokształcania nauczycieli) powinny być zgodne z poniższymi założeniami.

W trakcie realizacji planu dopuszcza się możliwość dokonywania niezbędnych poprawek w wyniku szybszego osiągnięcia zamierzonych celów bądź w przypadku zaistnienia nowych okoliczności oświatowych.

Zespół Szkół nr 18 prowadzony jest przez Urząd Miasta Wrocławia.

W skład Zespołu wchodzą:

 1. Gimnazjum
 2. Liceum Profilowane
 3. Zasadnicza Szkoła Zawodowa
 4. Technikum
 5. Szkoła Policealna
 6. Technikum dla Dorosłych po Zasadniczej Szkole Zawodowej

Misja szkoły

Jesteśmy szkołą, która swoje działanie opiera  na takich wartościach i ideałach wychowawczych jak:

 • wspieranie działań prowadzących do doskonalenia się w różnych wymiarach,
 • przygotowanie do rozpoznania respektowania ogólnoludzkich norm moralnych,
  • kształtowanie pożądanych i akceptowanych społecznie postaw i cech,
  • wskazywanie dróg rozwoju emocjonalnego i intelektualnego, opieranie relacji w szkole na szacunku, życzliwości, godności, niesieniu pomocy, odpowiedzialności.

Struktura naszej szkoły opiera się na zgodnym współistnieniu i współpracy nauczycieli, uczniów i rodziców.

Podstawą naszego działania jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju osobowego każdego ucznia w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, duchowym i moralnym.

Jesteśmy  przekonani, że realizacja naszych założeń zapewni wychowanie człowieka wszechstronnie  rozwiniętego, o pełnej i bogatej osobowości.

Wizja szkoły

Wychowanie człowieka, który w swoim postępowaniu kierować się będzie szerokim spektrum wartości wpajanym mu zgodnie z misją szkoły.

STRATEGICZNE OBSZARY PRACY SZKOŁY
 1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki.
 2. Procesy zachodzące w szkole lub placówce.
 3. Funkcjonowanie szkoły lub placówki w środowisku lokalnym.
 4. Zarządzanie szkołą lub placówką.

WYMAGANIA W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH PRACY SZKOŁY

 1. 1.        EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY LUB PLACÓWKI.

CEL:

Szkoła lub placówka osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa.
Szkoła lub placówka doskonali efekty swojej pracy.

WYMAGANIA:

 1. 1.    Analizuje się wyniki egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

 

Zadanie szczegółowe

Formy realizacji Odpowiedzialny

Termin realizacji

Przeprowadzanie analizy wyników egzaminu gimnazjalnego, maturalnego i potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
 1. Analiza ilościowa i jakościowa wyników egzaminu maturalnego gimnazjalnego maturalnego i potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przy pomocy profesjonalnych programów.
Wicedyrektorzy przy współpracy z zespołami przedmiotowymi Wrzesień – październik każdego roku
 1. Opracowanie programów pracy z uczniami danego typu szkoły w oparciu o wyniki analizy egzaminu.
Zespoły przedmiotowe październik
 1. Przeprowadzanie próbnych egzaminów maturalnych w części ustnej i pisemnej
  i analizowanie ich wyników oraz dokonywanie zmian
  w planach nauczania
  w poszczególnych klasach w zależności od potrzeb.
Zespoły przedmiotowe Listopad – styczeń
 1. Przeprowadzanie próbnych egzaminów gimnazjalnych m.in. raz w miesiącu. Analizowanie ich wyników oraz wprowadzanie zmian w planach nauczania
  w zależności od potrzeb .
Nauczyciele poszczególnych przedmiotów Jeden raz w miesiącu
 1. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności

 

Zadanie szczegółowe

Formy realizacji Odpowiedzialny

Termin realizacji

Stworzenie systemu diagnoz
 1. Przeprowadzanie w każdej klasie diagnoz „na wejściu”
  i „wyjściu”
 2. Dostosowanie metod pracy w poszczególnych klasach do wyników diagnoz.
Zespoły przedmiotowenauczyciele Cały rok, wedługharmonogramów pracy zespołów
Gromadzenie i analiza informacji o wynikach nauczania
 1. Zapisy o wynikach klasyfikacji w Księdze Szkoły
 2. Analiza porównawcza wyników egzaminów zewnętrznych  i wyników nauczania.
Wicedyrektorzy 2 razy w rokuPaździernik każdego roku
Zastosowanie nauczania wielopoziomowego dostosowanego do wymagań i możliwości uczniów.
 1. Opracowanie i wdrożenie programu
  z uczniem słabym i zdolnym
 2. W ramach godzin z art. 42 zorganizowanie zajęć wyrównawczych dla uczniów z brakami edukacyjnymi wykazanymi w diagnozach i
  analizowanych egzaminach
 3. Indywidualna praca z uczniami o wyższym poziomie wiedzy
  i umiejętności
 4. Doskonalenie metod motywowania uczniów
  do osiągania coraz lepszych wyników w nauce.
 5. Rozpoznawanie możliwości
  i zainteresowań uczniów
 6. Dostosowywanie wymagań edukacyjnych do zaleceń PPP

 

 1. Realizacja projektów edukacyjnych
Zespoły problemoweNauczyciele 

 

 

 

 

Nauczyciele

 

 

Zespoły przedmiotowe

 

 

Wychowawcy, nauczyciele

Nauczyciele we współpracy z Pedagogiem

 

Nauczyciele

Cały rok
 1. Uczniowie są aktywni

 

Zadanie szczegółowe

Formy realizacji Odpowiedzialny

Termin realizacji

Stworzenie warunków do działania różnorodnych kół zainteresowań 1. Przeprowadzenie badań ankietowych dotyczących wyboru kół zainteresowań przez uczniów.2. Sporządzenie wykazu prac potrzebnych do uruchomienia działalności kół , które jeszcze nie istnieją w szkole3. Sporządzanie wykazu potrzeb poszczególnych kół4. Organizowanie spotkań
z  opiekunami kół
i przedstawicielami młodzieży z dyrekcją, w celu ustalenia priorytetów w realizacji potrzeb poszczególnych kół zainteresowań

Pedagog

Wychowawcy

 

 

Zainteresowani uczniowie
i przyszli opiekunowie kół

Opiekunowie kół

 

Dyrektor szkoły

Opiekunowie kół

Początek każdego rokuPoczątek każdego roku

 

 

Koniec każdego roku

Początek każdego roku

Dokumentacjaosiągnięć szkolnych
i pozaszkolnych uczniów

1. Prowadzenie Kroniki Szkolnej

2. Ogłaszanie osiągnięć uczniów w gablotach  na terenie szkoły

E.Sidor

 

Opiekunowie kół zainteresowań, nauczyciele

 Cały rok
Inne działania służące rozwijaniu zainteresowań uczniów

1. Organizowanie wycieczek przedmiotowych
i turystyczno-krajoznawczych

2. Współpraca ze szkołami
z innych krajów

3. Zachęcanie uczniów do udział w konkursach i zawodach sportowych szkolnych oraz pozaszkolnych

4. Mobilizowanie uczniów do współtworzenia lekcji, pomocy naukowych( gablot, gazetek) oraz strony internetowej

 
Zwiększenie udziału młodzieży w życiu szkoły.

1. Organizacja szkoleń dla Samorządu Uczniowskiego
z zakresu prawa szkolnego.

2. Czynny udział przedstawicieli uczniowskich w komisjach wychowawczych i Radach Pedagogicznych w sprawach dot. uczniów.

3. Reprezentowanie szkoły
w Młodzieżowym Parlamencie Miasta Wrocławia.

4. Rozwój wolontariatu uczniowskiego.

PedagodzyOpiekunowie SU

 

 

 

 

 

Każdego roku

 1. Respektowane są normy społeczne

Zadanie szczegółowe

Formy realizacji Odpowiedzialny

Termin realizacji

Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy ucznia.

1. Opracowanie dyżurów nauczycielskich.

2. Zapoznanie rodziców
z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi na terenie szkoły.

 

3. Planowanie pracy zgodnie
z przepisami BHP.

Dyrekcja

 

 

 

Wychowawcy

Inspektor BHP

 

Dyrekcja, Nauczyciele

Początek każdego roku

 

 

Na bieżąco

Wdrażanie programu wychowawczego i profilaktyki

1. Realizacja programów profilaktyki uzależnień

2. Opracowanie harmonogramu realizacji programów profilaktycznych dla całej społeczności uczniowskiej
i w poszczególnych klasach.

3. Realizacja programów promocji zdrowia.

 

4. Opracowanie planów wychowawczych dla poszczególnych klas we współpracy z rodzicami.

Pedagodzy

Wychowawcy

 

 

Pedagog

 

 

 

Koordynator ds.promocji zdrowia

 

Wychowawcy klas

Cały rok 

Maj każdego roku

 

 

Cały rok

 

 

 

wrzesień

Dbałość o przestrzeganie zapisów Statutu Szkoły

1. Zapoznanie rodziców i uczniów z zapisami Statutu ze szczególnym uwzględnieniem praw
i obowiązków uczniów                i rodziców oraz poszczególnych struktur szkoły.

2. Stosowanie formy kontraktów z zespołami klasowymi lub pojedynczymi uczniami nie respektujących norm współżycia społecznego

3. Zwiększenie udziału przedstawicieli uczniowskich
w rozwiązywaniu problemów wychowawczych

Wychowawca,  wicedyrektor

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy, wicedyrektor ds. wychowawczych

 

 

 

Wychowawcy, wicedyrektor

Początek każdego roku 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

Cały rok

Kultywowanie tradycji szkolnej

1. Organizacja i aktywny udział w imprezach o charakterze rocznicowym
i patriotycznym.

Wicedyrektorzy

Wychowawcy

Cały rok

2. PROCESY ZACHODZĄCE W SZKOLE LUB PLACÓWCE.

. CEL:

Procesy zachodzące w szkole lub placówce służą realizacji przyjętej w szkole lub placówce koncepcji pracy.
W szkole lub placówce dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych.

WYMAGANIA:

2.1. Szkoła lub placówka ma koncepcję pracy

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

 

Zadanie szczegółowe

Formy realizacji Odpowiedzialny

Termin realizacji

Opracowanie i wdrożenie koncepcji pracy na lata 2010-2015

1. Przeprowadzenie szkoleniowej Rady Pedagogicznej

2. Opracowanie rocznych planów pracy szkoły

3. Analizowanie i modyfikowanie koncepcji pracy szkoły

Dyrektor szkołyWicedyrektorzyPrzew.Zespołów

 

Zespoły problemowe, dyrektor szkoły

sierpień 2010r.

 

 

Początek każdego roku

 

Koniec roku szkolnego

Zapoznanie społeczności szkolnej z koncepcją pracy szkoły i rocznymi planami pracy

1. Umieszczenie dokumentów
na stronie internetowej.

 

2. Przekazywanie informacji
na pierwszych zebraniach rodzicielskich

Wicedyrektorwychowawcy

Początek każdego roku

2.2. Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej

Zadanie szczegółowe

Formy realizacji Odpowiedzialny

Termin realizacji

Rozwój oferty edukacyjnej szkoły 1. Współpraca z zakładami pracy w tworzeniu i modyfikowaniu profili kształcenia2. Realizacja projektów edukacyjnych DyrektorZespół przedmiotowynauczyciele  Cały rokCały rok

 

Modyfikowanie programów nauczania 1. Rozszerzanie treści programowych w nauczaniu języków obcych o słownictwo specjalistyczne2. Poszerzanie treści przedmiotów zawodowych wynikające z postępu techniki3. Modyfikowanie rozkładu materiału w oparciu o wyniki przeprowadzonych diagnoz Zespół przedmiotowyZespół przedmiotowy

 

Zespoły przedmiotowe

 

Cały rok 

Cały rok

 

 

Cały rok

 

2.3. Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

 

Zadanie szczegółowe

Formy realizacji Odpowiedzialny

Termin realizacji

Zapoznanie uczniów i rodziców z WSO i PSO

1. Przedstawienie WSO i PSO na zebraniach rodzicielskich.

2. Omówienie WSO i PSO
na wszystkich lekcjach

3. Akcja propagandowa
w gablotach szkolnych

Wychowawcy klas

 

Nauczyciele

 

Nauczyciele

wicedyrektorzy

Początek każdego roku
Planowanie pracy szkoły

1. Tworzenie rocznych planów poszczególnych agend szkoły pracy uwzględniających  Koncepcję pracy szkoły na lata 2010-2015 oraz Programu Wychowawczego i Profilaktyki raz podstawy programowej.

Rada Pedagogiczna

Cały rok
Kształcenie umiejętności planowania  indywidualnego procesu uczenia się ucznia. 1. Przestrzeganie przez nauczycieli zapisów PSO
i WSO.2. Wprowadzanie na lekcjach elementów oceniania kształtującego.3. Indywidualna praca z uczniem zdolnym4. Indywidualna praca z uczniem mającym trudności w nauce.

Nauczyciele

 

 

Nauczyciele

 

 

Nauczyciele

 

Nauczyciele

Pedagog

Cały rok

2.4. Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli

Zadanie szczegółowe

Formy realizacji Odpowiedzialny

Termin realizacji

Opracowanie systemu diagnoz
i analizy ich wyników
1. Przeprowadzanie diagnoz
z danych przedmiotów w oparciu o opracowany w Zespołach arkusz diagnostyczny przez wszystkich nauczycieli2. Analizowanie na posiedzeniach Zespołu wyników diagnoz i wspólne opracowywanie programów naprawczych.
Nauczyciele 

 

 

Przewodniczący Zespołów

Cały rok 

 

 

Cały rok

2.5. Kształtuje się postawy uczniów

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

Zadanie szczegółowe

Formy realizacji Odpowiedzialny

Termin realizacji

Realizacja programu wychowawczego szkoły 1. Zwiększenie udziału uczniów w tworzeniu i modyfikowaniu programu wychowawczego szkoły oraz planów wychowawczych klas.2. Opracowywanie planu wychowawczego klas wg jednolitego szablonu.

Wychowawcy

 

 

 

 

 

Wicedyrektor i wychowawcy klas

 Początek każdego roku
Realizacja programu profilaktyki 1. Włączanie zadań wynikających z przyjętego programu Profilaktyki szkoły do planów wychowawczych klas

Wychowawcy, Pedagog

Cały rok
Realizacja programów promujących zdrowie 1. Aktywny udział uczniów
i nauczycieli w zajęciach wynikających z programu Szkół Promujących Zdrowie.

Wychowawcy, Koordynator ds. promocji zdrowia

Cały rok

2.6. Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

 

Zadanie szczegółowe

Formy realizacji Odpowiedzialny

Termin realizacji

Realizacja programów pracy z uczniem zdolnym, 1. Analizowanie
i modyfikowanie istniejących programów.2. Stosowanie do  pracy
z uczniem nauczania online.3. Realizacja projektów edukacyjnych
Nauczyciele we współpracy z nauczycielami informatyki Cały rok
Realizacja programów pracy z uczniem mającym trudności w nauce 1. Analizowanie i modyfikowanie istniejących programów.2. Stosowanie do  pracy
z uczniem nauczania online.3. Realizacja projektów edukacyjnych
Nauczyciele we współpracy z nauczycielami informatyki

 

 1. 4.    FUNKCJONOWANIE SZKOŁY LUB PLACÓWKI W ŚRODOWISKU LOKALNYM.

CEL:

Szkoła lub placówka jest integralnym elementem środowiska, w którym działa.
Szkoła lub placówka współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.
Szkoła lub placówka racjonalnie wykorzystuje warunki, w których działa
.

WYMAGANIA:

3.1. Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

Zadanie szczegółowe

Formy realizacji Odpowiedzialny

Termin realizacji

Współpraca
z Radą Osiedla Szczepin
1. Współorganizowanie imprez osiedlowych2. Organizacja festynu rodzinnego3. Pomoc w realizacji programu „Trener osiedlowy”

Wicedyrektorzy

 

Nauczyciele W-f

Dyrektor

W zależności od potrzebCzerwiecCały rok
Współpraca instytucjami wspierającymi działalność szkoły 4. Współpraca w szczególności:-     ze Szkolnym Związkiem Sportowym-     z Policją-     z MOSiR

–     z Polskim Związkiem Filatelistycznym

–     z Uczelniami wrocławskimi

Dyrektor

nauczyciele

3.2. Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów

Zadanie szczegółowe

Formy realizacji Odpowiedzialny

Termin realizacji

Współpraca z absolwentami szkoły 1. Organizowanie cyklicznych spotkań z absolwentami szkoły2. Angażowanie absolwentów szkoły w organizowaniu imprez szkolnych Wicedyrektor  W zależności od potrzeb
Analiza losów absolwentów 1. Gromadzenie informacji
o losach absolwentów2. Pozyskiwanie informacji nt. pracy naszych absolwentów od ich pracodawców .3. Modyfikowanie programu dydaktyczno-wychowawczego szkoły
w oparciu o analizę losów absolwentów
Wychowawcy klasZespół przedmiotów zawodowychNauczyciele WrzesieńStyczeń 

 

Początek roku szkolnego

3.3. Promowana jest wartość edukacji

Zadanie szczegółowe

Formy realizacji Odpowiedzialny

Termin realizacji

Upowszechnianie  i prezentowanie informacji o ofercie edukacyjnej szkoły 1. Doskonalenie jakości strony internetowej w oparciu
o wyniki analiz i ocen jej użytkowników2. Upowszechnianie informacji o osiągnięciach uczniów
i nauczycieli3. Prezentowanie na stronie wszystkich działań szkoły4. Informowanie rodziców na zebraniach o efektach pracy dydaktyczno- wychowawczej szkoły
i osiągnięciach uczniów
Administrator stronynauczyciele W zależności od potrzeb
Prowadzenie akcji Promocji szkoły 1. Wizyty uczniów
i nauczycieli w szkołach podstawowych i gimnazjach2. Opracowanie ulotki reklamowej szkoły3. Organizowanie Dni Otwartych Drzwi
w Gimnazjum
wicedyrektor Luty-maj

3.4. Rodzice są partnerami szkoły

Zadanie szczegółowe

Formy realizacji Odpowiedzialny

Termin realizacji

Zapoznanie rodziców z zasadami oceniania wewnętrznego i Statutem Szkoły. 1. Organizacja szkoleniowych zebrań rodzicielskich.2. Umieszczenie materiałów informacyjnych w gazetce szkolnej i w gablotach .

Wychowawca

 

Opiekun gazetki szkolnej

wicedyrektorzy

 

Początek każdego roku.Początek każdego roku.
Zwiększenie aktywności rodziców w pracy szkoły. 1. Doskonalenie pracy wychowawców z rodzicami.2. Zbieranie opinii rodziców na temat jakości obowiązującego prawa    w szkole.3. Zwiększenie udziału rodziców w tworzeniu
i modyfikacji prawa wewnątrzszkolnego.

4. Praca rodziców na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków na działalność statutową szkoły.

5. Zorganizowanie spotkań dla rodziców zaangażowanych w życie szkoły oraz rodziców uczniów uzyskujących najlepsze wyniki w nauce i zachowaniu – wręczenie listów gratulacyjnych.

Wicedyrektorzy

Lider WDN

wychowawcy

Wicedyrektorzy

 

 

Przewodniczący Rady Rodziców,

Wychowawcy,

Dyrektor

Przewodniczący Rady Rodziców,

Wychowawcy

 

Wicedyrektorzy

Na bieżącoNa bieżąco

 

 

 

Na bieżąco

 

 

 

Na bieżąco

 

 

 

W przeddzień

zakończenia każdego roku

 

 

 

 

 

 1. 4.    ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ LUB PLACÓWKĄ.
  CEL:

Zarządzanie zapewnia sprawne funkcjonowanie szkoły lub placówki.

WYMAGANIA:

4.1.  Funkcjonuje współpraca w zespołach

Zadanie szczegółowe

Formy realizacji Odpowiedzialny

Termin realizacji

Poprawa jakości pracy Zespołów stałych i doraźnych Rady Pedagogicznej

1. Analiza struktury stałych zespołów Rady Pedagogicznych i ich modyfikacja w zależności od jej wyników.

2. Powoływanie zespołów problemowych Rady Pedagogicznej

Dyrektor szkołyPrzewodniczący zespołów Rady Pedagogicznej Cały rok
Stałe doskonalenie jakości pracy nauczycieli w ramach prac Zespołów przedmiotowych. 1. Organizowanie interdyscyplinarnych zajęć edukacyjnych2. Przeprowadzanie i analiza lekcji koleżeńskich3. Organizowanie szkoleń dot. nauczycieli danego przedmiotu4. Wprowadzenie jednolitych podręczników do realizacji podstawy programowej
z poszczególnych przedmiotów.

5. Dzielenie się wiedzą zdobytą na pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego

Przewodniczący Zespołów PrzedmiotowychDyrektor szkoły Cały rok

4.2. Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny

Zadanie szczegółowe

Formy realizacji Odpowiedzialny

Termin realizacji

Współudział nauczycieli w realizacji zadań wynikających z nadzoru pedagogicznego. 1. Powoływanie zespołów nauczycieli do przeprowadzania ewaluacji wewnętrznej2. Analiza wyników ewaluacji na posiedzeniach Rady Pedagogicznej Dyrektor Cały rok

4.3. Szkoła lub placówka ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie

Zadanie szczegółowe

Formy realizacji Odpowiedzialny

Termin realizacji

Stałe wzbogacanie warsztatów pracy nauczycieli celem skutecznej realizacji procesu dydaktycznego. 1. Systematyczne badanie potrzeb nauczycieli dotyczących wyposażenia
w sprzęt i pomoce dydaktyczne2. Zakup sprzętu audiowizualnego do pracowni przedmiotowych.3. Modernizacja zapleczy.4. Wyposażenie każdej sali lekcyjnej w komputer
z dostępem do Internetu5. Zwiększenie ilości tablic interaktywnych6. Bieżące uzupełnianie księgozbioru biblioteki szkolnej i zbiorów multimedialnych

7. Stworzenie pracowni artystycznej ( wyposażenie w instrumenty muzyczne, filmy i materiały plastyczne

8. Angażowanie wszystkich firm współpracujących ze szkołą do wzbogacania wyposażenia szkoły.

Wicedyrektorzy

 

 

 

 

Dyrektor, Kierownik administracyjny

 

 

 

Dyrektor

Kierownik administracyjny

Koniec każdego roku 

W zależności od potrzeb i posiadanych środków finansowych

 

W zależności od potrzeb                i posiadanych środków

Poszerzanie oferty edukacyjnej szkoły poprzez udział młodzieży w zajęciach na obiektach miejskich 1. Organizacja wyjazdów :-       na Lodowisko-       na Spływy kajakowe-       na rolki

–       na Baseny miejskie

–       na narty

–       na spływy kajakowe

–       i inne udostępniane szkołą przez ośrodki miejskie

2. Organizowanie zajęć na terenie zakładów pracy

 

3. Organizowanie zajęć we współpracy z uczelniami wrocławskimi.

Nauczyciele WF 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele przedmiotów zawodowych

nauczyciele

Cały rok 

 

 

 

 

 

 

Cały rok

Dbałość o przestrzeganie przepisów BHPi modernizacja bazy szkoły 1. Dokonywanie niezbędnych przeglądów związanych z BHP2. Renowacja podłóg w salach lekcyjnych3. Remont sal lekcyjnych

4. Wymiana instalacji co.

5. Wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej.

6. Częściowa wymiana stolarki okiennej.

7. Remont i modernizacja sanitariatów uczniowskich.

Dyrekcja

Pielęgniarka szkolna,

Inspektor ds. BHP

Dyrektor

Kierownik administracyjny

 

W każdym roku 

praca ciągła

w zależności od posiadanych środków

 

 

Skip to content