Program Rozwoju Szkoły

Program rozwoju szkoły 2013-2014


Lp.

Wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz ewaluacji z poprzedniego roku szkolnego

Zadanie do wykonania

Odpowiedzialny za

Termin real. zad.

Sposób ewaluacji

Kryteria sukcesu

realizację

ewaluację

1

2

4

5

6

7

8

9

1

W nowym roku szkolnym zainicjować powstanie nowych kół zainteresowań, zgodnie z sugestiami młodzieży

 

1.Przeprowadzić badanie ankietowe na temat preferencji uczniów dot. kół zainteresowań

Wychowawcy

 

 

 

Zespół ds. monitorowania realizacji wniosków z

nadzoru

Wrzesień

 

 

 

Ankieta

 

 

 

Uczniowie chętnie uczęszczają na oferowane zajęcia pozalekcyjne.

2.Powstanie kół zainteresowań zgodnych z potrzebami uczniów.

Dyrektor szkoły

 

 

 

Wrzesień

Lista kół

 

3.Monitorowanie działalności powstałych kół
( zainteresowania uczniów, frekwencja na zajęciach)

 

Prowadzący koła

Cały rok szkolny

Analiza dzienników pozalekcyjnych,

Badanie ankietowe uczniów pod koniec roku szkolnego

2

Zaktywizować młodzież do jeszcze większego udziału w zajęciach pozalekcyjnych

 

1.Przekazanie informacji o kołach zainteresowań na lekcjach wychowawczych oraz na stronie internetowej

Wychowawcy

Zespół ds. monitorowania realizacji wniosków z nadzoru

wrzesień

Sprawdzenie zapisów w dziennikach oraz strony internetowej

Wszyscy uczniowie są poinformowani o tym jakie koła funkcjonują w szkole, kto prowadzi i jakie kompetencje mogą rozwijać na zajęciach pozalekcyjnych

3

Zaangażować większą liczbę uczniów w działalność SU

 

1.Zaktywizowanie SU oraz samorządy klasowe

Opiekun Su oraz wychowawcy

Zespół ds. monitorowania realizacji wniosków z nadzoru

Cały rok

Analiza działalności SU oraz samorządów klasowych

Samorząd Uczniowski ma ciekawy plan pracy, który realizuje. Duża liczba uczniów jest angażowana w działalność SU

4

Konsekwentne pociąganie do odpowiedzialności uczniów którzy palą papierosy łącznie z tymi uczniami którzy palą e-papierosy na terenie szkoły, co staje się coraz częstszym zjawiskiem.

1.Zawiadamianie rodziców uczniów niepełnoletnich o tym, że ich dzieci palą papierosy

Wychowawcy

 

 

 

 

 

 

Zespół ds. monitorowania realizacji wniosków z nadzoru

Cały rok

 

 

 

Informacja od wychowawcy na temat ilości zawiadomień rodziców

 

 

 

Jest zauważalne zmniejszenie ilości palących na terenie szkoły

1.Zwracanie uwagi na uczniów palących
i przekazywanie informacji do wychowawcy klasowego

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

Cały rok

 

 

Obserwacja zachowania nauczycieli

 

2.W szczególnych przypadkach kierowanie na leczenie do punktu leczenia nikotynizmu

 

Wychowawcy, Pedagodzy

 

 

Cały rok

 

 

Liczba osób skierowanych na leczenie i ich skuteczność

3.Współpraca ze Strażą Miejską

wicedyrektorzy

Cały rok

Informacja dot. wizyt Straży Miejskiej

 

5

Wprowadzenie do statutu szkoły (paragraf 41 i 42) zakaz palenia e-papierosów

 

Wprowadzenie do Statutu zapisu

 

wicedyrektor

Zespół ds. monitorowania realizacji wniosków z nadzoru

wrzesień

 

Jest zapis w statucie

6

Obowiązkowo realizować i przypominać na lekcjach wychowawczych tematu o sposobach ogłaszania oraz zasad zachowania się w sytuacji ogłoszenia alarmu  oraz przeprowadzanie alarmów ćwiczebnych w szkole.

 

1.Przygotowanie przez Inspektora BHP informacji nt. sytuacji alarmowych i dróg ewakuacyjnych

Inspektor BHP

 

 

 

Zespół ds. monitorowania realizacji wniosków z

nadzoru

 

Październik

 

 

 

Analiza dokumentu

 

 

 

Uczniowie nabyli umiejętność reagowania w sytuacji alarmowej

 

2.Przeprowadzenie lekcji wychowawczych

Wychowawcy

 

 

Październik

 

 

Analiza zapisów w dziennikach

 

3.Przeprowadzenie próbnej ewakuacji

Dyrektor

Październik

 Obserwacja przebiegu próbnej ewakuacji

 

 

7

Realizowanie na godzinach wychowawczych scenariusza zajęć na temat uzależnienia od alkoholu oraz narkotyków

 

1.Przygotowanie i udostępnienie zainteresowanym wychowawcom scenariusza zajęć

Pedagodzy

 

 

 

 

Zespół ds. monitorowania realizacji wniosków
z nadzoru

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

Scenariusz lekcji

 

 

 

 

Uczniowie całej szkoły otrzymali wiedzę dot. szkodliwości używania środków psychoaktywnych

oraz zagrożeń zw. 
z uzależnieniem
od internetu

2.Przeprowadzenie zajęć dot. uzależnień zgodnie
z planami wychowawczymi klas

Wychowawcy, pedagodzy

 

 

Cały rok

 

 

 

Analiza zapisów w dziennikach

 

 

3.Realizowanie programów profilaktycznych

Pedagodzy

 

Cały rok

 

Analiza zapisów w dziennikach

4.Przeprowadzenie badań nt. skali uzależnień. Wprowadzenie zmian w programie Profilaktyki szkoły – powołanie zespołu ds. Programu Profilaktyki

Pedagodzy we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną

Luty 2014

Analiza badań

Analiza nowego Programu Profilaktyki

 

8

Stosować istniejące procedury bezpieczeństwa.

1.Wywieszenie w pokojach nauczycielskich wszystkich obowiązujących procedur

Wicedyrektor

 

 

Zespół ds. monitorowania realizacji

wniosków
z nadzoru

 

Wrzesień

 

 

Sprawdzenie, czy procedury są wywieszone w widocznym miejscu.

Wszyscy nauczyciele znają zapisu i ich przestrzegają

2.Nauczyciele w sytuacjach opisanych w procedurach reagują zgodnie
z przepisami

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Badanie ankietowe

 

9

Dostosować programy nauczania do możliwości uczniów(kl.I), realizując wymagania ogólne oraz umiejętności i wymagania szczegółowe zawarte
w podstawie programowej.

 

1.Diagnoza wiedzy i umiejętności uczniów klas I

 

Zespół ds. monitorowania

 realizacji wniosków
z nadzoru

 

wrzesień

Analiza dokumentacji zespołów i indywidualnych nauczycieli

 

Uczniowie osiągają sukcesy edukacyjne na miarę swoich możliwości, prowadzona jest praca nad wyrównywaniem zaniedbań dydaktycznych

2.Opracowanie programów poprawy jakości kształcenia

 

Wszyscy nauczyciele

wrzesień

Analiza skuteczności pomocy psychologiczno-

pedagogicznej

3.Objęcie uczniów tego wymagających, pomocą psychologiczno-pedagogiczną

Wychowawcy, pedagodzy

wrzesień

10

Doskonalić działania szkoły dot. Pomocy psychologicznej

 

1.Kierowanie pomocy do uczniów tego wymagających.

Wychowawcy

pedagodzy

Zespół ds. monitorowania realizacji wniosków

z nadzoru

 

Cały rok

Analiza dokumentacji dot. pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Uczniowie otrzymują wsparcie psychologiczno- pedagogiczne, które pozwala eliminować zaniedbania dydaktyczne oraz pozwalające im na pokonywaniu problemów emocjonalnych

 

2.Korzystanie z pomocy placówek psychologiczno pedagogicznych i doradztwa zawodowego w szczególnych przypadkach

 

 

Liczba uczniów skierowanych do placówek wspomagających szkołę oraz zebranie informacji nt. tego czego dotyczyła pomoc i jaka była jej skuteczność

11

Przeanalizować i wprowadzić zmiany w programie pracy z uczniem zdolnym.

 

1.Powołanie Zespołu ds. programu pracy z uczniem zdolnym

Zespół ds. zmiany programu pracy

z uczniem zdolnym

Zespół ds. monitorowania realizacji

wniosków
z nadzoru

 

Wrzesień

 

 

Analiza programu

Analiza sukcesów uczniów

Szkoła posiada program pracy z uczniem zdolnym, dzięki, któremu uczniowie osiągają sukcesy w konkursach
i olimpiadach i rozwijają swoje zdolności

2.Przygotowanie
i zatwierdzenie nowego programu nowego programu  pracy z uczniem zdolnym.

 

 

Listopad

12

Przeanalizować przyczyny ocen niedostatecznych z matematyki i historii i wprowadzić zmiany w metodach nauczania ( ew. pomoc metodyka)

 

1.Analiza przyczyn dużej ilości ocen niedostatecznych
z matematyki i historii

2.Opracowanie programu poprawiającego jakość kształcenia z ww. przedmiotów.

Nauczyciele matematyki
i historii

Zespół ds. monitorowania realizacji

wniosków
z nadzoru

 

październik

Analiza raportu nauczycieli

Analiza wyników nauczania

Ilość ocen niedostatecznych się jest mniejsza
w porównaniu
z ub. rokiem.

 

 

 

 

………………………………
(pieczęć i podpis Dyrektora)

Lp.

Wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz ewaluacji z poprzedniego roku szkolnego

Zadanie do wykonania

Odpowiedzialny za

Termin real. zad.

Sposób ewaluacji

Kryteria sukcesu

realizację

ewaluację

1

2

4

5

6

7

8

9

1

W nowym roku szkolnym zainicjować powstanie nowych kół zainteresowań, zgodnie z sugestiami młodzieży

 

1.Przeprowadzić badanie ankietowe na temat preferencji uczniów dot. kół zainteresowań

Wychowawcy

 

 

 

Zespół ds. monitorowania realizacji wniosków z

nadzoru

Wrzesień

 

 

 

Ankieta

 

 

 

Uczniowie chętnie uczęszczają na oferowane zajęcia pozalekcyjne.

2.Powstanie kół zainteresowań zgodnych z potrzebami uczniów.

Dyrektor szkoły

 

 

 

Wrzesień

Lista kół

 

3.Monitorowanie działalności powstałych kół
( zainteresowania uczniów, frekwencja na zajęciach)

 

Prowadzący koła

Cały rok szkolny

Analiza dzienników pozalekcyjnych,

Badanie ankietowe uczniów pod koniec roku szkolnego

2

Zaktywizować młodzież do jeszcze większego udziału w zajęciach pozalekcyjnych

 

1.Przekazanie informacji o kołach zainteresowań na lekcjach wychowawczych oraz na stronie internetowej

Wychowawcy

Zespół ds. monitorowania realizacji wniosków z nadzoru

wrzesień

Sprawdzenie zapisów w dziennikach oraz strony internetowej

Wszyscy uczniowie są poinformowani o tym jakie koła funkcjonują w szkole, kto prowadzi i jakie kompetencje mogą rozwijać na zajęciach pozalekcyjnych

3

Zaangażować większą liczbę uczniów w działalność SU

 

1.Zaktywizowanie SU oraz samorządy klasowe

Opiekun Su oraz wychowawcy

Zespół ds. monitorowania realizacji wniosków z nadzoru

Cały rok

Analiza działalności SU oraz samorządów klasowych

Samorząd Uczniowski ma ciekawy plan pracy, który realizuje. Duża liczba uczniów jest angażowana w działalność SU

4

Konsekwentne pociąganie do odpowiedzialności uczniów którzy palą papierosy łącznie z tymi uczniami którzy palą e-papierosy na terenie szkoły, co staje się coraz częstszym zjawiskiem.

1.Zawiadamianie rodziców uczniów niepełnoletnich o tym, że ich dzieci palą papierosy

Wychowawcy

 

 

 

 

 

 

Zespół ds. monitorowania realizacji wniosków z nadzoru

Cały rok

 

 

 

Informacja od wychowawcy na temat ilości zawiadomień rodziców

 

 

 

Jest zauważalne zmniejszenie ilości palących na terenie szkoły

1.Zwracanie uwagi na uczniów palących
i przekazywanie informacji do wychowawcy klasowego

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

Cały rok

 

 

Obserwacja zachowania nauczycieli

 

2.W szczególnych przypadkach kierowanie na leczenie do punktu leczenia nikotynizmu

 

Wychowawcy, Pedagodzy

 

 

Cały rok

 

 

Liczba osób skierowanych na leczenie i ich skuteczność

3.Współpraca ze Strażą Miejską

wicedyrektorzy

Cały rok

Informacja dot. wizyt Straży Miejskiej

 

5

Wprowadzenie do statutu szkoły (paragraf 41 i 42) zakaz palenia e-papierosów

 

Wprowadzenie do Statutu zapisu

 

wicedyrektor

Zespół ds. monitorowania realizacji wniosków z nadzoru

wrzesień

 

Jest zapis w statucie

6

Obowiązkowo realizować i przypominać na lekcjach wychowawczych tematu o sposobach ogłaszania oraz zasad zachowania się w sytuacji ogłoszenia alarmu  oraz przeprowadzanie alarmów ćwiczebnych w szkole.

 

1.Przygotowanie przez Inspektora BHP informacji nt. sytuacji alarmowych i dróg ewakuacyjnych

Inspektor BHP

 

 

 

Zespół ds. monitorowania realizacji wniosków z

nadzoru

 

Październik

 

 

 

Analiza dokumentu

 

 

 

Uczniowie nabyli umiejętność reagowania w sytuacji alarmowej

 

2.Przeprowadzenie lekcji wychowawczych

Wychowawcy

 

 

Październik

 

 

Analiza zapisów w dziennikach

 

3.Przeprowadzenie próbnej ewakuacji

Dyrektor

Październik

 Obserwacja przebiegu próbnej ewakuacji

 

 

7

Realizowanie na godzinach wychowawczych scenariusza zajęć na temat uzależnienia od alkoholu oraz narkotyków

 

1.Przygotowanie i udostępnienie zainteresowanym wychowawcom scenariusza zajęć

Pedagodzy

 

 

 

 

Zespół ds. monitorowania realizacji wniosków
z nadzoru

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

Scenariusz lekcji

 

 

 

 

Uczniowie całej szkoły otrzymali wiedzę dot. szkodliwości używania środków psychoaktywnych

oraz zagrożeń zw. 
z uzależnieniem
od internetu

2.Przeprowadzenie zajęć dot. uzależnień zgodnie
z planami wychowawczymi klas

Wychowawcy, pedagodzy

 

 

Cały rok

 

 

 

Analiza zapisów w dziennikach

 

 

3.Realizowanie programów profilaktycznych

Pedagodzy

 

Cały rok

 

Analiza zapisów w dziennikach

4.Przeprowadzenie badań nt. skali uzależnień. Wprowadzenie zmian w programie Profilaktyki szkoły – powołanie zespołu ds. Programu Profilaktyki

Pedagodzy we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną

Luty 2014

Analiza badań

Analiza nowego Programu Profilaktyki

 

8

Stosować istniejące procedury bezpieczeństwa.

1.Wywieszenie w pokojach nauczycielskich wszystkich obowiązujących procedur

Wicedyrektor

 

 

Zespół ds. monitorowania realizacji

wniosków
z nadzoru

 

Wrzesień

 

 

Sprawdzenie, czy procedury są wywieszone w widocznym miejscu.

Wszyscy nauczyciele znają zapisu i ich przestrzegają

2.Nauczyciele w sytuacjach opisanych w procedurach reagują zgodnie
z przepisami

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Badanie ankietowe

 

9

Dostosować programy nauczania do możliwości uczniów(kl.I), realizując wymagania ogólne oraz umiejętności i wymagania szczegółowe zawarte
w podstawie programowej.

 

1.Diagnoza wiedzy i umiejętności uczniów klas I

 

Zespół ds. monitorowania

 realizacji wniosków
z nadzoru

 

wrzesień

Analiza dokumentacji zespołów i indywidualnych nauczycieli

 

Uczniowie osiągają sukcesy edukacyjne na miarę swoich możliwości, prowadzona jest praca nad wyrównywaniem zaniedbań dydaktycznych

2.Opracowanie programów poprawy jakości kształcenia

 

Wszyscy nauczyciele

wrzesień

Analiza skuteczności pomocy psychologiczno-

pedagogicznej

3.Objęcie uczniów tego wymagających, pomocą psychologiczno-pedagogiczną

Wychowawcy, pedagodzy

wrzesień

10

Doskonalić działania szkoły dot. Pomocy psychologicznej

 

1.Kierowanie pomocy do uczniów tego wymagających.

Wychowawcy

pedagodzy

Zespół ds. monitorowania realizacji wniosków

z nadzoru

 

Cały rok

Analiza dokumentacji dot. pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Uczniowie otrzymują wsparcie psychologiczno- pedagogiczne, które pozwala eliminować zaniedbania dydaktyczne oraz pozwalające im na pokonywaniu problemów emocjonalnych

 

2.Korzystanie z pomocy placówek psychologiczno pedagogicznych i doradztwa zawodowego w szczególnych przypadkach

 

 

Liczba uczniów skierowanych do placówek wspomagających szkołę oraz zebranie informacji nt. tego czego dotyczyła pomoc i jaka była jej skuteczność

11

Przeanalizować i wprowadzić zmiany w programie pracy z uczniem zdolnym.

 

1.Powołanie Zespołu ds. programu pracy z uczniem zdolnym

Zespół ds. zmiany programu pracy

z uczniem zdolnym

Zespół ds. monitorowania realizacji

wniosków
z nadzoru

 

Wrzesień

 

 

Analiza programu

Analiza sukcesów uczniów

Szkoła posiada program pracy z uczniem zdolnym, dzięki, któremu uczniowie osiągają sukcesy w konkursach
i olimpiadach i rozwijają swoje zdolności

2.Przygotowanie
i zatwierdzenie nowego programu nowego programu  pracy z uczniem zdolnym.

 

 

Listopad

12

Przeanalizować przyczyny ocen niedostatecznych z matematyki i historii i wprowadzić zmiany w metodach nauczania ( ew. pomoc metodyka)

 

1.Analiza przyczyn dużej ilości ocen niedostatecznych
z matematyki i historii

2.Opracowanie programu poprawiającego jakość kształcenia z ww. przedmiotów.

Nauczyciele matematyki
i historii

Zespół ds. monitorowania realizacji

wniosków
z nadzoru

 

październik

Analiza raportu nauczycieli

Analiza wyników nauczania

Ilość ocen niedostatecznych się jest mniejsza
w porównaniu
z ub. rokiem.

 

 

 

 

 

Program rozwoju

Zespołu Szkół nr 18

we Wrocławiu

na rok szkolny 2013/2014

 


Lp.

Wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz ewaluacji z poprzedniego roku szkolnego

Zadanie do wykonania

Odpowiedzialny za

Termin real. zad.

Sposób ewaluacji

Kryteria sukcesu

realizację

ewaluację

1

2

4

5

6

7

8

9

1

W nowym roku szkolnym zainicjować powstanie nowych kół zainteresowań, zgodnie z sugestiami młodzieży

 

1.Przeprowadzić badanie ankietowe na temat preferencji uczniów dot. kół zainteresowań

Wychowawcy

 

 

 

Zespół ds. monitorowania realizacji wniosków z

nadzoru

Wrzesień

 

 

 

Ankieta

 

 

 

Uczniowie chętnie uczęszczają na oferowane zajęcia pozalekcyjne.

2.Powstanie kół zainteresowań zgodnych z potrzebami uczniów.

Dyrektor szkoły

 

 

 

Wrzesień

Lista kół

 

3.Monitorowanie działalności powstałych kół
( zainteresowania uczniów, frekwencja na zajęciach)

 

Prowadzący koła

Cały rok szkolny

Analiza dzienników pozalekcyjnych,

Badanie ankietowe uczniów pod koniec roku szkolnego

2

Zaktywizować młodzież do jeszcze większego udziału w zajęciach pozalekcyjnych

 

1.Przekazanie informacji o kołach zainteresowań na lekcjach wychowawczych oraz na stronie internetowej

Wychowawcy

Zespół ds. monitorowania realizacji wniosków z nadzoru

wrzesień

Sprawdzenie zapisów w dziennikach oraz strony internetowej

Wszyscy uczniowie są poinformowani o tym jakie koła funkcjonują w szkole, kto prowadzi i jakie kompetencje mogą rozwijać na zajęciach pozalekcyjnych

3

Zaangażować większą liczbę uczniów w działalność SU

 

1.Zaktywizowanie SU oraz samorządy klasowe

Opiekun Su oraz wychowawcy

Zespół ds. monitorowania realizacji wniosków z nadzoru

Cały rok

Analiza działalności SU oraz samorządów klasowych

Samorząd Uczniowski ma ciekawy plan pracy, który realizuje. Duża liczba uczniów jest angażowana w działalność SU

4

Konsekwentne pociąganie do odpowiedzialności uczniów którzy palą papierosy łącznie z tymi uczniami którzy palą e-papierosy na terenie szkoły, co staje się coraz częstszym zjawiskiem.

1.Zawiadamianie rodziców uczniów niepełnoletnich o tym, że ich dzieci palą papierosy

Wychowawcy

 

 

 

 

 

 

Zespół ds. monitorowania realizacji wniosków z nadzoru

Cały rok

 

 

 

Informacja od wychowawcy na temat ilości zawiadomień rodziców

 

 

 

Jest zauważalne zmniejszenie ilości palących na terenie szkoły

1.Zwracanie uwagi na uczniów palących
i przekazywanie informacji do wychowawcy klasowego

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

Cały rok

 

 

Obserwacja zachowania nauczycieli

 

2.W szczególnych przypadkach kierowanie na leczenie do punktu leczenia nikotynizmu

 

Wychowawcy, Pedagodzy

 

 

Cały rok

 

 

Liczba osób skierowanych na leczenie i ich skuteczność

3.Współpraca ze Strażą Miejską

wicedyrektorzy

Cały rok

Informacja dot. wizyt Straży Miejskiej

 

5

Wprowadzenie do statutu szkoły (paragraf 41 i 42) zakaz palenia e-papierosów

 

Wprowadzenie do Statutu zapisu

 

wicedyrektor

Zespół ds. monitorowania realizacji wniosków z nadzoru

wrzesień

 

Jest zapis w statucie

6

Obowiązkowo realizować i przypominać na lekcjach wychowawczych tematu o sposobach ogłaszania oraz zasad zachowania się w sytuacji ogłoszenia alarmu  oraz przeprowadzanie alarmów ćwiczebnych w szkole.

 

1.Przygotowanie przez Inspektora BHP informacji nt. sytuacji alarmowych i dróg ewakuacyjnych

Inspektor BHP

 

 

 

Zespół ds. monitorowania realizacji wniosków z

nadzoru

 

Październik

 

 

 

Analiza dokumentu

 

 

 

Uczniowie nabyli umiejętność reagowania w sytuacji alarmowej

 

2.Przeprowadzenie lekcji wychowawczych

Wychowawcy

 

 

Październik

 

 

Analiza zapisów w dziennikach

 

3.Przeprowadzenie próbnej ewakuacji

Dyrektor

Październik

 Obserwacja przebiegu próbnej ewakuacji

 

 

7

Realizowanie na godzinach wychowawczych scenariusza zajęć na temat uzależnienia od alkoholu oraz narkotyków

 

1.Przygotowanie i udostępnienie zainteresowanym wychowawcom scenariusza zajęć

Pedagodzy

 

 

 

 

Zespół ds. monitorowania realizacji wniosków
z nadzoru

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

Scenariusz lekcji

 

 

 

 

Uczniowie całej szkoły otrzymali wiedzę dot. szkodliwości używania środków psychoaktywnych

oraz zagrożeń zw. 
z uzależnieniem
od internetu

2.Przeprowadzenie zajęć dot. uzależnień zgodnie
z planami wychowawczymi klas

Wychowawcy, pedagodzy

 

 

Cały rok

 

 

 

Analiza zapisów w dziennikach

 

 

3.Realizowanie programów profilaktycznych

Pedagodzy

 

Cały rok

 

Analiza zapisów w dziennikach

4.Przeprowadzenie badań nt. skali uzależnień. Wprowadzenie zmian w programie Profilaktyki szkoły – powołanie zespołu ds. Programu Profilaktyki

Pedagodzy we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną

Luty 2014

Analiza badań

Analiza nowego Programu Profilaktyki

 

8

Stosować istniejące procedury bezpieczeństwa.

1.Wywieszenie w pokojach nauczycielskich wszystkich obowiązujących procedur

Wicedyrektor

 

 

Zespół ds. monitorowania realizacji

wniosków
z nadzoru

 

Wrzesień

 

 

Sprawdzenie, czy procedury są wywieszone w widocznym miejscu.

Wszyscy nauczyciele znają zapisu i ich przestrzegają

2.Nauczyciele w sytuacjach opisanych w procedurach reagują zgodnie
z przepisami

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Badanie ankietowe

 

9

Dostosować programy nauczania do możliwości uczniów(kl.I), realizując wymagania ogólne oraz umiejętności i wymagania szczegółowe zawarte
w podstawie programowej.

 

1.Diagnoza wiedzy i umiejętności uczniów klas I

 

Zespół ds. monitorowania

 realizacji wniosków
z nadzoru

 

wrzesień

Analiza dokumentacji zespołów i indywidualnych nauczycieli

 

Uczniowie osiągają sukcesy edukacyjne na miarę swoich możliwości, prowadzona jest praca nad wyrównywaniem zaniedbań dydaktycznych

2.Opracowanie programów poprawy jakości kształcenia

 

Wszyscy nauczyciele

wrzesień

Analiza skuteczności pomocy psychologiczno-

pedagogicznej

3.Objęcie uczniów tego wymagających, pomocą psychologiczno-pedagogiczną

Wychowawcy, pedagodzy

wrzesień

10

Doskonalić działania szkoły dot. Pomocy psychologicznej

 

1.Kierowanie pomocy do uczniów tego wymagających.

Wychowawcy

pedagodzy

Zespół ds. monitorowania realizacji wniosków

z nadzoru

 

Cały rok

Analiza dokumentacji dot. pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Uczniowie otrzymują wsparcie psychologiczno- pedagogiczne, które pozwala eliminować zaniedbania dydaktyczne oraz pozwalające im na pokonywaniu problemów emocjonalnych

 

2.Korzystanie z pomocy placówek psychologiczno pedagogicznych i doradztwa zawodowego w szczególnych przypadkach

 

 

Liczba uczniów skierowanych do placówek wspomagających szkołę oraz zebranie informacji nt. tego czego dotyczyła pomoc i jaka była jej skuteczność

11

Przeanalizować i wprowadzić zmiany w programie pracy z uczniem zdolnym.

 

1.Powołanie Zespołu ds. programu pracy z uczniem zdolnym

Zespół ds. zmiany programu pracy

z uczniem zdolnym

Zespół ds. monitorowania realizacji

wniosków
z nadzoru

 

Wrzesień

 

 

Analiza programu

Analiza sukcesów uczniów

Szkoła posiada program pracy z uczniem zdolnym, dzięki, któremu uczniowie osiągają sukcesy w konkursach
i olimpiadach i rozwijają swoje zdolności

2.Przygotowanie
i zatwierdzenie nowego programu nowego programu  pracy z uczniem zdolnym.

 

 

Listopad

12

Przeanalizować przyczyny ocen niedostatecznych z matematyki i historii i wprowadzić zmiany w metodach nauczania ( ew. pomoc metodyka)

 

1.Analiza przyczyn dużej ilości ocen niedostatecznych
z matematyki i historii

2.Opracowanie programu poprawiającego jakość kształcenia z ww. przedmiotów.

Nauczyciele matematyki
i historii

Zespół ds. monitorowania realizacji

wniosków
z nadzoru

 

październik

Analiza raportu nauczycieli

Analiza wyników nauczania

Ilość ocen niedostatecznych się jest mniejsza
w porównaniu
z ub. rokiem.

 

 

 

 

………………………………
(pieczęć i podpis Dyrektora)

Skip to content