Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Regulamin Samorządu Uczniowskiego w Zespole Szkół Nr 18 we Wrocławiu Samorząd uczniowski w Zespole Szkół Nr 18 we Wrocławiu tworzą wszyscy uczniowie, uczniowie poszczególnych klas tworzą samorządy klasowe.

CELE I ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Celem samorządu uczniowskiego jest:
1. Reprezentowanie ogółu uczniów.
2. Działania na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.
3. Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.
4. Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
5. Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów.

Do zadań samorządu należy:
1. Organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych i innych obowiązków zawartych w Statucie Szkoły.
2. Przedstawianie organom szkoły wniosków i opinii we wszystkich sprawach, a w szczególności tych, które dotyczą realizacji podstawowych praw uczniów jak:
a) prawo do zapoznania się z programem nauczania z jego treścią celem i stawianymi wymaganiami,
b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
c) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań,
d) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej zgodnie z własnymi zainteresowaniami – w porozumieniu z dyrektorem szkoły,
e) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
f) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego,
g) prawo wyboru rzeczników praw ucznia,
h) prawo do dysponowania funduszami wypracowanymi przez uczniów poprzez np. organizację imprez zarobkowych, loterii.
3. Współdziałanie z władzami szkoły w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki i udzielania niezbędnej pomocy tym, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.
4. Dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, inspirowanie do udziału w pracach na rzecz szkoły.
5. Udzielanie pomocy koleżeńskiej uczniom mającym trudności w szkole, w środowisku rówieśniczym.
6. Rozstrzyganie sporów między uczniami, zapobieganie konfliktom a w przypadku pojawiania się ich zgłaszanie poprzez opiekuna samorządu, dyrektorowi szkoły lub radzie pedagogicznej.

Uprawnienia samorządu obejmują:
1. Przedstawianie propozycji do planu dydaktyczno – wychowawczego szkoły.
2. Wyrażanie opinii dotyczących problemów uczniów.
3. Wydawanie gazetki szkolnej, zebrań w celu informowania ogółu uczniów o swojej działalności.
4. Współdziałanie w przyznawaniu uczniów różnych form pomocy.
5. Zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród stosowanych w szkole, udzielanie poręczeń za uczniów celem wstrzymania wymierzonej im kary.
6. Wnioskowanie do dyrektora szkoły w sprawie wyboru opiekuna samorządu z ramienia rady pedagogicznej.
7. Dysponowanie w porozumieniu z opiekunem funduszami będącymi w posiadaniu samorządu.
8. Organizację imprez szkolnych.
9. Współudział w opracowaniu Statutu Szkoły.

ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO – WŁADZE SAMORZĄDU

1. Władzami samorządu są:
a) walne zebrania uczniów,
b) Rada Uczniowska,
c) Komisja Rewizyjna.
2. Najwyższą władzą samorządu jest walne zebranie. Między zebraniami działalnością samorządu kieruje jego Rada Uczniowska. Walne zebranie zwoływane jest raz w roku przez Radę Uczniowską w porozumieniu i za zgodą dyrektora szkoły. Uchwały walnego zebrania uczniów podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności 50% uczniów uprawnionych do głosowania w głosowaniu jawnym.
3. Do kompetencji zebrania sprawozdawczo – wyborczego należy:
a) dokonanie oceny działalności ustępującej Rady Uczniowskiej i Komisji Rewizyjnej,
b) uchwalenie ramowego planu pracy samorządu na dany rok szkolny,
c) wybór Rady Uczniowskiej w składzie 15-20 i Komisji Rewizyjnej w składzie 3-5 uczniów. Liczbę uczniów w Radzie i Komisji Rewizyjnej ustala walne zebranie.
4. Nadzwyczajne zebranie uczniów może być zwołane na żądanie co najmniej jednej trzeciej ogółu liczby uczniów szkoły.
5. Władzą wykonawczą samorządu są zarządy samorządów klasowych, a organem kontrolnym samorządu szkolnego jest Komisja Rewizyjna.
6. Komisja Rewizyjna czuwa nad prawidłowym gospodarowaniem środkami finansowymi samorządu.
7. Wybory do Rady Uczniowskiej i Komisji Rewizyjnej odbywają się wg ordynacji ustanawianej na zasadach demokratycznych przez zebranie ogółu członków samorządu.
8. Kadencja władz samorządu trwa jeden rok, uczeń może pełnić tę samą funkcję nie dłużej niż 2 kadencje.
9. W miarę potrzeb, jednak nie rzadziej jak raz w miesiącu należy przeprowadzić zebranie Rady Uczniowskiej, na którym powinny być ustalone zamierzenia na dany miesiąc.
10. Zebrania organów samorządu mogą odbywać się bez uczestnictwa opiekuna samorządu, ale wszystkie uchwały muszą uzyskać jego akceptację.
11. Wszystkie uchwały i decyzje organów samorządu powinny zostać zaprotokołowane.
12. Rada Uczniowska i Komisja Rewizyjna współpracują z wychowawcami klas i władzami szkoły uzgadniając z nimi plan pracy i ważniejsze przedsięwzięcia.
13. Rada Uczniowska i Komisja Rewizyjna informują ogół uczniów o swojej działalności, przez komunikaty ustne, ogłoszenia pisemne w gablotach i informacje w gazetce szkolnej.

FUNDUSZE SAMORZĄDU

1. Samorząd może posiadać własny fundusz.
2. Fundusz samorządu może być tworzony:
a) z kwot uzyskanych ze zorganizowania przez samorząd imprez,
b) z dochodów za zbiórkę surowców wtórnych,
c) z kwot uzyskanych za wykonaną pracę przez uczniów,
d) ze środków przekazanych przez radę rodziców i innych.
3. Dysponentem funduszu jest Rada Uczniowska i opiekun samorządu.

OPIEKUN SAMORZĄDU

1. Obowiązki opiekuna samorządu szkoły:
a) udzielenie pomocy w realizacji zadań wymagających udziału nauczycieli i dyrektora szkoły, zapewnienia z upoważnienia dyrektora szkoły niezbędnych warunków organizacyjnych do samorządnych działalności uczniów,
b) informowanie uczniów o uchwałach rady pedagogicznej dotyczących spraw uczniowskich,
c) czuwanie nad funduszem samorządu.

WYBORY DO ORGANÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

1. Wybory władz samorządu uczniowskiego odbywają się w miesiącu wrześniu.
2. Datę wyborów wyznacza i ogłasza opiekun samorządu.
3. Wybory do władz samorządu odbywają się w głosowaniu tajnym, chyba że walne zebranie zadecyduje inaczej.
4. Lista kandydatów do danego organu nie może być mniejsza od liczby miejsc ustalonych. Kandydaci muszą wyrazić ustne zgodę na kandydowanie.
5. Kandydatów do władz samorządu zgłaszają samorządy klasowe w ilości nie większej niż dwóch do każdego organu.
6. Kandydaci do władz samorządu muszą mieć ukończone 10 lat.
7. Skład Zarządu Sklepiku Uczniowskiego ustala opiekun po zapoznaniu się z opiniami uczniów.
8. Do wyboru kandydata wystarcza zwykła większość głosów oddanych na kandydata.
9. W przypadku, gdy kilku kandydatów uzyska jednakową liczbę głosów o wyborze któregoś z nich decyduje opiekun samorządu.
10. Wybory są ważne, jeśli uczestniczy w nich przynajmniej połowa uczniów uprawnionych do głosowania.
11. Nowo wybrane organy mają obowiązek ukonstytuowania się na pierwszym swoim posiedzeniu.
12. Na pierwszym posiedzeniu Rada Uczniowska wybiera ze swego grona przewodniczącego, dwóch zastępców, sekretarza, skarbnika i przewodniczącego grupy dekoracyjnej.
13. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
14. Rada Uczniowska w celu sprawnego załatwienia problemów i zadań może wyłonić ze swego grona sekcje.
15. Uchwały w Radzie Uczniowskiej i Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności połowy członków organu.
16. Członkowie organów samorządu uczniowskiego mogą być odwoływani przed upływem kadencji na wniosek opiekuna samorządu, 2/3 ogółu liczby członków Rady Uczniowskiej lub Komisji Rewizyjnej oraz na wniosek 1/3 ogółu uczniów szkoły. Zmian funkcji w ramach samej Rady Uczniowskiej lub Komisji Rewizyjnej członkowie tych organów podczas zwyczajnego lub nadzwyczajnego posiedzenia, zaś o usunięciu ucznia z danego organu i uzupełnieniu składu decyduje nadzwyczajne zebranie uczniów.
17. Pozostałe zasady wyborcze ustalane są przez zebranie sprawozdawczo-wyborcze.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Rada Uczniowska współdziała z organami szkoły i innymi organizacjami jeśli istnieją w szkole.
2. Samorząd uczniowski od władz szkolnych powinien otrzymać pomoc w zakresie:
a) całokształtu działalności samorządu,
b) zapewnienia warunków materialnych i organizacyjnych niezbędnych do prawidłowego działania,
c) wyboru opiekuna samorządu szkolnego,
d) wyboru rzecznika praw ucznia.
3. Uchwałę samorządu szkoły, jeśli jest ona sprzeczna z prawem, Statutem Szkoły lub celami wychowawczymi szkoły może zawiesić lub uchylić dyrektor szkoły.


Leave a comment

Skip to content