Projekt „Weź kurs na staż!”

Opis projektu WKNS (.pdf)

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie WKNS (.pdf)

Weź kurs na staż! Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego
we wrocławskich szkołach zawodowych

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Cel projektu: 

Celem głównym projektu jest zwiększenie umiejętności zawodowych oraz wyposażenie w doświadczenie i wiedzę specjalistyczną poszukiwaną na rynku pracy 300 uczniów kształcących się w kluczowych branżach dla Dolnego Śląska we wrocławskich szkołach zawodowych poprzez realizację staży oraz kursów doskonalących, podniesienie kompetencji nauczycieli zawodu, doposażenie w specjalistycznych sprzęt placówek oświatowych w okresie od 01.06.2018 do 31.08.2019.

Cele szczegółowe:

1. Nabycie doświadczenia zawodowego w warunkach zbliżonych do realiów rynku pracy poprzez realizację  u lokalnych pracodawców staży wykraczających poza zakres kształcenia zawodowego praktycznego przez 210 uczniów w okresie od 01.06.2018 do 31.08.2019

2. Podniesienie wiedzy i umiejętności zawodowych 90 uczniów poprzez udział w kursach doskonalących w okresie 01.06.2018 do 31.08.2019

3. Podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego poprzez podniesienie kompetencji 10 nauczycieli zawodu oraz doposażenie 2 placówek w specjalistyczny sprzęt wspomagający proces nauczania zawodu w okresie 01.06.2018 do 31.08.2019

Działania w projekcie:

Projekt ma na celu zwiększenie umiejętności zawodowych oraz wyposażenie w wiedzę specjalistyczną poszukiwane na rynku pracy 300 uczniów z 7 wrocławskich szkół zawodowych i techników kształcących w kluczowych i rozwojowych dla Dolnego Śląska i Wrocławia branżach: motoryzacyjnej, mechanicznej, elektryczno-energetycznej, mechatroniczno-elektronicznej, lotniczej, transportowo-spedycyjno-logistycznej, informatycznej, turystyczno-gastronomicznej oraz CKP jako placówki oświatowej. Uczniowie ww. szkół w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 skorzystają ze staży lub kursów doskonalących, dopasowanych do ich potrzeb edukacyjnych i oczekiwań. Na rzecz podniesienia jakości kształcenia zawodowego i dostosowania go do potrzeb rynku pracy 10 nauczycieli zawodu uzyska lub zwiększy kompetencje, a w 2 placówkach zostaną doposażone pracownie nauki zawodu.

Grupa docelowa:

Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 300 uczniów (120K, 180M) wrocławskich szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wrocław.

Bezpośrednim wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 300 uczniów i 10 nauczycieli zawodu z 7 wrocławskich placówek prowadzących kształcenie w ramach techników i szkół branżowych:
– Elektroniczne Zakłady Naukowe im. Fryderyka Joliot-Curie
– Lotnicze Zakłady Naukowe
– Zespół Szkół Gastronomicznych,
– Zespół Szkół nr 2 im. I Korpusu Pancernego Wojska Polskiego,
– Zespół Szkół Logistycznych,
– Zespół Szkół nr 3,
– Zespół Szkół nr 18

oraz – w zakresie podniesienia i aktualizacji wiedzy nauczycieli zawodu i doposażenia pracowni – CKP realizujące praktyczną naukę zawodu w ramach porozumienia z kilkoma wrocławskimi placówkami.

Realizator projektu:
Centrum Kształcenia Praktycznego

Szczegółowe informacje na temat projektu można znaleźć na stronie:
www.ckp.pl

FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolor  WKNS_final_200318
Skip to content