ZS18.PZ18.5.21

Przedmiotem zamówienia jest Organizacja i przeprowadzenie specjalistycznych kursów zawodowych przygotowujących uczniów do uzyskania uprawnień zawodowych, w ramach projektu „Zawodowa 18” w podziale na 2 części.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy złożyć do dnia 21 czerwca 2021r. do godziny 1000.

Oferty należy składać za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

KODY CPV:

Kod główny               80000000-4 (usługi edukacyjne i szkoleniowe)

Kod dodatkowy        80530000-8  (usługi szkolenia zawodowego)

Ogłoszenie o zamówieniu (.pdf)

SWZ (.pdf)

Załącznik nr 1a – wzór umowy_cz.1 (.docx)

Załącznik nr 1b – wzór umów_cz.2 (.docx)

Załącznik nr 2 – formularz ofertowy (.docx)

Załącznik nr 3 – ośw. spełnianie warunków i brak podstaw wykluczenia (.docx)

Załącznik nr 4 – wykaz usług (.docx)

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (.pdf)

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert (.pdf)

Informacja o unieważnieniu postępowania (.pdf)

Uwaga (2 lipca 2021 r.)

Ogł. o wyniku postepowania (.pdf)

Skip to content