Home » Aktualności » WYPRAWKA SZKOLNA!!!

WYPRAWKA SZKOLNA!!!

Wyprawka szkolna – informacje

KRYTERIA PRZYZNAWANIA POMOCY UCZNIOM

informacja na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów

(Dz. U. z 17.07.2013 r., poz. 818)

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników będzie przysługiwać:

1)    uczniom klasy: II, III, V szkoły podstawowej, II, III, V ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, II szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum, V ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, V ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, II liceum plastycznego, II lub VIII ogólnokształcącej szkoły baletowej, pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 456 zł netto (art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej),

2)    uczniom klasy I szkoły podstawowej i uczniom klasy I ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 539 zł netto (art. 5 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych),

3)    uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie przekracza powyższe kryteria dochodowe, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej (art. 7 ustawy o pomocy społecznej),

4)    uczniom niepełnosprawnym (słabowidzącym, niesłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej) uczęszczającym w roku szkolnym 2013/2014 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, dla dzieci i młodzieży.

 Wyprawka szkolna – informacje

PROCEDURA PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW

  1. Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

2. Wnioski składa się do dyrektora szkoły, do której będzie uczęszczał uczeń od 1 września 2013 r., w terminie ustalonym przez Prezydenta Miasta.

3.Do wniosku należy dołączyć:

 •  zaświadczenie o wysokości dochodów; w uzasadnionych przypadkach zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów można dołączyć oświadczenie o wysokości dochodów,
 • w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego,
 • w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia klasy I szkoły podstawowej lub klasy I ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – można złożyć zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego,
 • w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego (słabowidzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej) do wniosku – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – należy dołączyć kserokopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną,
 • w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina znajduje się w trudnej sytuacji życiowej i dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – należy dołączyć uzasadnienie.

4. Wnioski rozpatruje dyrektor szkoły.

5. Po otrzymaniu listy uczniów prezydent miasta przekazuje dyrektorom szkół informacje:

6. Dyrektor szkoły po rozpatrzeniu wniosków sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania dofinansowania i przekazuje ją prezydentowi miasta.

 • o liczbie uczniów zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania pochodzących z rodzin, w których dochód na osobę nie przekroczył kryterium dochodowego,
 •  o liczbie uczniów zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania ze względu na przekroczone kryterium dochodowe i trudną sytuację życiową. Dyrektor szkoły po otrzymaniu powyższej informacji podejmuje decyzję w sprawie przyznania pomocy.

7. Prezydent miasta przekazuje przyznane środki na zakup podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, a w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym – również zakup materiałów dydaktycznych, na rachunek bankowy szkoły.

8. Dyrektor szkoły zwraca rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) koszt zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, a w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym – również zakupu materiałów dydaktycznych, do wysokości wartości pomocy, po przedłożeniu dowodu zakupu:

 • faktury VAT,
 • rachunku,
 • paragonu,
 • oświadczenia o zakupie podręczników lub materiałów dydaktycznych.

Do oświadczenia o zakupie, o którym mowa powyżej, należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna”.

9. W przypadku zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, a w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym – również zakupu materiałów dydaktycznych, dla grupy uczniów, koszt zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych jest zwracany rodzicom ucznia (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) do wysokości wartości pomocy, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki i materiały dydaktyczne, zawierającej:

 • imię i nazwisko ucznia;
 • klasę, do której uczeń będzie uczęszczał;
 • adres szkoły;
 • wykaz zakupionych podręczników i materiałów dydaktycznych;
 • kwotę zakupu;
 • datę zakupu;
 • czytelny podpis podmiotu dokonującego zakupu.

 

 Wnioski do szkół należy składać do 4 września 2013 roku.

 

Wnioski rodziców ucznia o dofinansowanie:

Wniosek rodziców – druk nr 1 – przeznaczony jest dla uczniów, w przypadku których brane jest pod uwagę kryterium dochodowe.

Wniosek rodziców – druk nr 2 – przeznaczony jest dla uczniów niepełnosprawnych.

 

Rodzice proszeni są o kierowanie wszelkich pytań i wątpliwości do szkoły, do której uczeń będzie uczęszczać od września 2013 r.

 

Skip to content