Home » Aktualności » Konkurs na świąteczną ozdobę

Konkurs na świąteczną ozdobę

ŚWIĄTECZNY KONKURS GRAFICZNY

REGULAMIN

Cele konkursu:

– popularyzacja grafiki komputerowej oraz przedstawienie jej zastosowań w zakresie twórczości plastycznej
– poszerzenie wiedzy na temat aktualnych technik komputerowych i oprogramowania służącego do przetwarzania grafiki
– wzbudzanie kreatywności i pomysłowości
– wdrażanie do twórczego spędzania czasu

 Organizator konkursu

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół nr 18 we Wrocławiu.

 Uczestnicy konkursu

Konkurs skierowany jest do uczniów wszystkich klas Technikum nr 3 oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3, które należą do Zespołu Szkół nr 18 we Wrocławiu.

 Zadanie konkursowe

Zadanie polega na wykonaniu oryginalnego projektu ozdoby choinkowej lub całej choinki (ewentualnie jej fragmentu – gałązki), która kojarzyć się będzie ze specyfiką ZS nr 18. W pracach uwzględnić więc należy np. charakter mechaniczno-elektryczny szkoły lub zawody, w których kształci.

Rozmiar pracy nie może być mniejszy niż 800×600 lub 600×800 pikseli.

Praca nie może być wynikiem przetworzenia gotowych grafik, zdjęć itp. Powinna zatem składać się z samodzielnie wykonanych elementów graficznych stworzonych i przetworzonych w programach takich jak GIMP, POV-Ray, Corel Photo-Paint, Corel DRAW, Adobe Photoshop oraz innych typu freeware, shareware lub komercyjnych, jeżeli uczestnik posiada licencję. Pliki z pracami muszą być zapisane w formacie programu, w którym były one wykonane, a także przekonwertowane do formatu jpg. W związku z tym praca nie może być wykonana np. w programie Paint, ponieważ program ten nie posiada własnego formatu zapisu oraz nie udostępnia takich zaawansowanych technik graficznych jak warstwy, półprzezroczystość czy tworzenie gradientów (dopuszczalny jest natomiast program Paint.NET np. w wersji 3.5.11). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do wyboru oprogramowania, w którym można wykonać pracę, należy kontaktować się z nauczycielem informatyki – panem Tomaszem Jaroszem.

 Komisja konkursowa

W skład komisji konkursowej wchodzą nauczyciele z Zespołu Szkół nr 18 we Wrocławiu. Do zadań komisji należy ocena poszczególnych prac wraz z kwalifikacją zdobytych miejsc. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne.

 Zasady oceny pracy

W pracach będą ocenianie takie elementy jak oryginalność, pomysłowoścć, kreatywność oraz technika posługiwania się wybranym narzędziem.

W kwestii oryginalności pod uwagę brany będzie fakt, czy autor pracy posługiwał się elementami samodzielnie wykonanymi oraz czy zaznaczył to poprzez odpowiednią strukturę pliku roboczego, np. w programie umożliwiającym korzystanie z tzw. warstw każdy wykonany element powinien zostać umieszczony na oddzielnej warstwie.

Jeśli chodzi o pomysłowość i kreatywność, komisja konkursowa będzie oceniała, w jaki sposób praca odzwierciedla specyfikę Zespołu Szkół nr 18, a jednocześnie jakie środki plastycznego wyrazu zostały przez autora zastosowane.

Ocenie będzie podlegała również technika posługiwania się wybranym narzędziem, a więc dostosowanie narzędzia oraz jego możliwości do uzyskanego efektu, a także styl i sposób wykorzystania wiedzy z dziedziny grafiki komputerowej.

 Dostarczanie prac

Prace należy przygotować w postaci dwóch plików: jpg oraz w formacie własnym używanego narzędzia. Prace należy zapisać na płycie CD i przekazać do nauczyciela informatyki – pana Tomasza Jarosza lub przesłać na adres toomasz.jarosz@gmail.com po wcześniejszym powiadomieniu nauczyciela, że uczestnik wybiera ten właśnie sposób dostarczenia pracy.

 Terminy

Prace należy dostarczać do 17 grudnia 2013 r.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi nie później niż 20 grudnia 2013 r.

 Nagrody

Za zajęcie pierwszego miejsca nagrodą jest zestaw: pendrive 4GB z logo ZS nr 18, śrubokręt w kształcie długopisu z sześcioma wymiennymi końcówkami, linijka z kalkulatorem oraz ozdobny brelok z logo ZS nr 18.

Za zajęcie drugiego miejsca nagrodą jest zestaw: śrubokręt w kształcie długopisu z sześcioma wymiennymi końcówkami, linijka z kalkulatorem oraz ozdobny brelok z logo ZS nr 18.

Za zajęcie trzeciego miejsca nagrodą jest zestaw: linijka z kalkulatorem oraz ozdobny brelok z logo ZS nr 18.

Dodatkowo zwycięskie prace zostaną opublikowana na stronie internetowej Zespołu Szkół nr 18 (www.zs18.wroc.pl) oraz na profilu szkoły na Facebook’u (www.facebook.com/zs18.wroclaw).

Komisja kokursowa zastrzega sobie również możliwość przyznania dodatkowych nagród i wyróżnień.

Wszystkie nagrody rzeczowe zostały ufundowane przez Dyrektora Zespołu Szkół nr 18 – Pana Piotra Lusara.

Postanowienia końcowe

Prace wykonane przez uczestników przechodzą na własność organizatora konkursu i mogą być publikowane w środkach masowego przekazu (telewizja, prasa, Internet itp.). Uczeń podpisujący się pod pracami zgłoszonymi do Konkursu, zaświadcza tym samym, iż prace wykonał samodzielnie – nie naruszył praw autorskich osób trzecich oraz akceptuje regulamin Konkursu bez zastrzeżeń.

Biorąc udział w Konkursie Uczestnik akceptuje fakt, że organizator ma prawo do utrwalenia przebiegu imprezy (np. uroczystego rozdania nagród) za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, używając tego zapisu do celów: dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych i promocyjnych. Jednocześnie Uczestnik wyraża zgodę na publikację swojej pracy w szeroko pojętych mass mediach.

Organizator dopuszcza bieżące wprowadzanie zmian w regulaminie, a uczestnik Konkursu akceptuje każdy punkt regulaminu.

Opracowanie: Tomasz Jarosz, nauczyciel informatyki w Zespole Szkół nr 18 we Wrocławiu.

plakat

Skip to content