Statut – Szkół ponadgimnazjalnych w ZS18

Statut Szkół Ponagimnazjalnych (doc)

Statut Szkół Ponagimnazjalnych (pdf)

Rozdział I
Postanowienia
ogólne

§ 1

 1. Statut Szkół dla Młodzieży reguluje zasady funkcjonowania Szkół dla Młodzieży, wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 18, zlokalizowanego we Wrocławiu przy ul. Młodych Techników 58 zwanego dalej „Zespołem Szkół”.

 § 2

 1. Ilekroć w Statucie Szkół dla Młodzieży jest mowa o:
  ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami);
  1) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Zespołu Szkół;
  2) uczniu – należy przez to rozumieć uczniów uczęszczających do Szkół dla Młodzieży wchodzących w skład Zespołu Szkół;
  3) rodzicu – należy przez to rozumieć rodziców i prawnych opiekunów uczniów uczęszczających do Szkół dla Młodzieży wchodzących w skład Zespołu Szkół;
  4) nauczycielu lub pracowniku – należy przez to rozumieć nauczyciela lub pracownika Zespołu Szkół;
  5) wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece wychowawczej powierzono dany oddział w Szkołach dla Młodzieży wchodzących w skład Zespołu Szkół;
  6) oddziale – należy przez to rozumieć daną klasę, do której uczęszczają uczniowie.

Rozdział II
Informacje ogólne o Szkołach dla Młodzieży

 § 3

 1. Wskazanie organu prowadzącego Szkoły dla Młodzieży i organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad Szkołami dla Młodzieży określa § 3 statutu Zespołu Szkół.

 § 4

 1. W skład Szkół dla Młodzieży wchodzą następujące typy szkół:1) ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA Nr 3 – na podbudowie Gimnazjum, cykl kształcenia (3 lata), kształcąca w zawodach: elektryk, elektromechanik, mechanik-monter maszyn i urządzeń, operator obrabiarek skrawających, ślusarz.
  2) TECHNIKUM Nr 3 – na podbudowie Gimnazjum, cykl kształcenia (4 lata), kształcące w zawodzie: technik mechanik, technik mechanik, technik mechatronik, technik elektryk.

Rozdział III
Cele i zadania Szkół dla Młodzieży

 § 5

 1. Cele i zadania realizowane przez Szkoły dla Młodzieży określa § 6÷13 statutu Zespołu Szkół.

Rozdział IV
Organy Szkół dla Młodzieży oraz zakres ich zadań

 § 6

 1. Organami Szkół dla Młodzieży są:
  1) Dyrektor,
  2) Rada Pedagogiczna Szkół dla Młodzieży,
  3) Społeczne organy Szkół dla Młodzieży,
  a)  Rada Rodziców,
  b)  Samorząd Uczniowski Szkół dla Młodzieży,
 1. Każdy z wymienionych w ust. 1 organów:
  1) posiada możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji, określonych w ustawie, innych przepisach szczegółowych oraz statucie,
  2) Zespołu Szkół i statucie Szkół dla Młodzieży,
  3) w zależności od rodzaju i podłoża sporu posiada możliwość czynnego udziału w rozwiązywaniu takich sytuacji, które zaistniały wewnątrz Szkół dla Młodzieży,
  4) zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy innymi organami o podejmowanych i planowanych działaniach, uchwałach i decyzjach, jeżeli nie stanowią one tajemnicy służbowej lub nie naruszają przepisów ustawy o ochronie danych osobowych,
 1. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w ust. 2 pkt. 3, Dyrektor co najmniej raz na dwa miesiące, organizuje spotkania z przedstawicielami organów Szkół dla Młodzieży.

 § 7

 1. Zasady i okres powierzenia stanowiska Dyrektora reguluje ustawa i jej szczegółowe przepisy wykonawcze.
 2. Zadania i kompetencje dyrektora określone zostały w § 15 statutu Zespołu Szkół.

 § 8

 1. W Zespole Szkół utworzone są, w zależności od ilości oddziałów, stanowiska Wicedyrektorów.
 2. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy wicedyrektorów.
 3. W przypadku nieobecności Dyrektora zastępuje go wyznaczony przez niego wicedyrektor;
 4. Szczegółowy zakres zadań i kompetencji poszczególnych Wicedyrektorów określa zakres ich czynności, sporządzony zgodnie z odrębnymi przepisami przez Dyrektora Zespołu Szkół.
 5. Ogólne zadania i kompetencje Wicedyrektorów określone zostały w § 16 statutu Zespołu Szkół.

 § 9

 1. Rada Pedagogiczna Szkół dla Młodzieży jest jego kolegialnym organem w zakresie realizacji statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 2. W skład Rady Pedagogicznej Szkół dla Młodzieży wchodzą wszyscy zatrudnieni w Zespole Szkół nauczyciele, którzy realizują zajęcia edukacyjne w Szkołach dla Młodzieży.
 3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej Szkół dla Młodzieży jest Dyrektor.
 4. Zebrania Rady Pedagogicznej Szkół dla Młodzieży odbywają się:
  1) w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikacji i promocji Uczniów,
  2) w celach szkoleniowych Rady Pedagogicznej Szkół dla Młodzieży;
  3) w miarę bieżących potrzeb;
 5. Szczegółowe zasady pracy Rady Pedagogicznej Szkół dla Młodzieży określa ustawa i regulamin działalności rad pedagogicznych w Zespole Szkół.
 6. Do kompetencji i zadań Rady Pedagogicznej Szkół dla Młodzieży należy:
  1) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
  2) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Szkołach dla Młodzieży, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Pedagogiczną Zespołu Szkół,
  3) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów,
  4) opiniowanie wniosków uczniów o zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki,
  5) opiniowanie istotnych spraw dla Szkół dla Młodzieży,
 7. Sposób rozwiązywania sporów wynikłych pomiędzy Dyrektorem, a Radą Pedagogiczną Szkół dla Młodzieży określa § 17 ust. 10 statutu Zespołu Szkół.

 § 10

 1. Społecznym organem Szkół dla Młodzieży jest Rada Rodziców wspólna dla wszystkich typów szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół.
 2. Skład, zasady tworzenia oraz kompetencje Rady Rodziców określa § 18 statutu Zespołu Szkół.
 3. Szczegółowe zasady pracy Rady Rodziców określa regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół.
 4. Sposób rozwiązywania sporów wynikłych pomiędzy Radą Rodziców, a Dyrektorem i Radą Pedagogiczną Szkół dla Młodzieży określa § 18 ust. 6 i ust. 7 statutu Zespołu Szkół.

 § 11

 1. Społecznym organem Szkół dla Młodzieży jest Samorząd Uczniowski Szkół dla Młodzieży.
 2. Samorząd Uczniowski Szkół dla Młodzieży tworzą wszyscy uczniowie Szkół dla Młodzieży.
 3. Jedynym organem reprezentującym Samorząd Uczniowski Szkół dla Młodzieży jest Rada Uczniowska Szkół dla Młodzieży.
 4. Skład, zasady wybierania i działania Rady Uczniowskiej Szkół dla Młodzieży określa regulamin Samorządu Uczniowskiego Szkół dla Młodzieży.
 5. Samorząd Uczniowski Szkół dla Młodzieży może przedstawiać Dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej Zespołu Szkół i Radzie Pedagogicznej Szkół dla Młodzieży wnioski i opinie we wszystkich sprawach Zespołu Szkół oraz Szkół dla Młodzieży, w szczególności dotyczące realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
  1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
  2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
  3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań,
  4) prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej,
  5) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem,
  6) prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego Szkół dla Młodzieży,
 6. Samorząd Uczniowski Szkół dla Młodzieży, na wniosek Dyrektora, wydaje opinie w sprawie skreślenia z listy, uczniów Szkół dla Młodzieży.
 7. Sposób rozwiązywania sporów wynikłych pomiędzy Samorządem Uczniowskim Szkół dla Młodzieży, a Dyrektorem lub Radą Rodziców lub Radą Pedagogiczną Szkół dla Młodzieży określa § 19 ust. 5 i ust. 6 statutu Zespołu Szkół.

 § 12

 1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach nauczania, wychowania i profilaktyki.
 2. Organizację, zasady i formy współdziałania Szkół dla Młodzieży z rodzicami określa § 20 statutu Zespołu Szkół.

Rozdział V
Organizacja Szkół dla Młodzieży

 § 13

 1. Organizację Szkół dla Młodzieży określa § 21÷30 statutu Zespołu Szkół.

 § 14

 1. Zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego, stanowiące realizację podstaw programowych kształcenia w zawodach, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt. 3÷7, organizowane są w oddziałach.
 2. Zajęcia, o których mowa w ust. 1, organizowane są w pracowniach szkolnych i pracowniach symulacyjnych, znajdujących się na terenie Zespołu Szkół oraz w pracowniach szkolnych i pracowniach symulacyjnych w Centrum Kształcenia Praktycznego, znajdującego się we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej, zwanego dalej CKP.
 3. Praktyczna nauka zawodu, stanowiąca realizację podstaw programowych kształcenia w zawodach, o których mowa w ust. 1, realizowana jest w CKP.
 4. Szczegółową organizację pracowni szkolnych i pracowni symulacyjnych, znajdujących się na terenie Zespołu Szkół określają ich regulaminy.
 5. Organizacja zajęć w CKP, o których mowa w ust. 2 i ust. 3, odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Zespołem Szkół, a CKP.
 6. W uzasadnionych przypadkach poszczególne zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego, o którym mowa w ust. 1, mogą być prowadzone na terenie innych jednostek organizacyjnych, w szczególności szkół wyższych i u pracodawców. Zajęcia te mogą być prowadzone przez pracowników tych jednostek, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Zespołem Szkół, a daną jednostką.

 § 15

 1. Zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia w profilach kształcenia ogólnozawodowego, stanowiące realizację podstaw programowych ustalonych dla poszczególnych profili, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt. 2, organizowane są w oddziałach.
 2. Zajęcia, o których mowa w ust. 1, organizowane są w pracowniach szkolnych i pracowniach symulacyjnych, znajdujących się na terenie Zespołu Szkół oraz w pracowniach szkolnych i pracowniach symulacyjnych w Centrum Kształcenia Praktycznego, znajdującego się we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej, zwanego dalej CKP.
 3. Szczegółową organizację pracowni szkolnych i pracowni symulacyjnych, znajdujących się na terenie Zespołu Szkół określają ich regulaminy.
 4. Organizacja zajęć w CKP, o których mowa w ust. 2, odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Zespołem Szkół, a CKP.
 5. W uzasadnionych przypadkach poszczególne zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia w profilach, o którym mowa w ust. 1, mogą być prowadzone na terenie innych jednostek organizacyjnych, w szczególności szkół wyższych i u pracodawców. Zajęcia te mogą być prowadzone przez pracowników tych jednostek, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Zespołem Szkół, a daną jednostką.

 Rozdział VI
Nauczyciele i inni pracownicy Szkół dla Młodzieży

§ 16

 1. Zadania statutowe Szkół dla Młodzieży, w tym zadania edukacyjne i wychowawcze, realizują:
  1) nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych,
  2) nauczyciele bibliotekarze,
  3) pedagodzy szkolni.
 2. Nauczycieli wymienionych w ust. 1 w wykonywaniu zadań statutowych wspomagają:
  1) pracownicy ekonomiczno-administracyjni Zespołu Szkół (osoby zapewniające obsługę księgową, osoby administrujące budynkiem i mieniem szkolnym, osoby prowadzące sprawy kadrowe pracowników; osoby prowadzące obsługę spraw uczniowskich),
  2) pracownicy obsługi Zespołu Szkół (osoby utrzymujące w należytym ładzie i porządku budynki i posesję; osoby utrzymujące sprawność techniczną wszystkich urządzeń),
  3) Inspektor ds. BHP.
 3. Ilość etatów dla stanowisk pracy określonych w ust. 1 i ust. 2 ustala co roku arkusz organizacji pracy Zespołu Szkół.
 4. Zasady zatrudniania osób wymienionych w ust. 1 i ust. 2 reguluje ustawa Karta Nauczyciela, Kodeks Pracy oraz szczegółowe przepisy wykonawcze.

 § 17

 1. Zadania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w § 18 ust. 1 i ust. 2, określa § 32 i § 35÷37 statutu Zespołu Szkół.

 § 18

 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie dla danego oddziału, szkolnego zestawu programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego.

 § 19

 1. W Szkołach dla Młodzieży działają utworzone przez Dyrektora zespoły przedmiotowe.
 2. Ich rodzaje, skład oraz szczegółowe zadania zespołów przedmiotowych określa statut Zespołu Szkół nr 18.
 3. Do zadań zespołu, o którym mowa w ust.2 , należy:
  1) Ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia,
  2) Określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, a przypadku ucznia posiadającego orzeczenie lub opinię Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, także z uwzględnieniem tych zaleceń,
  3) Zaplanowanie działań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i sposobu ich realizacji.

§ 20

W Szkołach dla Młodzieży działa utworzona przez Dyrektora Zespół wychowawców klas  Zasadniczej Szkole Zawodowej oraz Technikum.

 1. Pracą zespołu, o której mowa w ust. 1, kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora, na wniosek tej komisji.
 2. W skład zespołu, o której mowa w ust. 1, wchodzą wszyscy wychowawcy oddziałów w Szkołach dla Młodzieży oraz pedagodzy szkolni.
 3. Zespół, o którym mowa w ust. 1, może pracować w mniejszych podkomisjach tworzonych w miarę potrzeb na stałe lub do realizacji określonych zadań.
 4. Do zadań komisji, o której mowa w ust. 1, należy:
  1) planowanie w danym roku szkolnym zadań wychowawczych i określenie sposobów ich realizacji,
  2) koordynowanie pracy wychowawczej nauczycieli w Szkołach dla Młodzieży, a zwłaszcza prowadzonej przez wychowawców oddziałów,
  3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli w ramach komisji, mającego na celu wzbogacenie wiedzy teoretycznej i doskonalenie metod pracy wychowawczej,
  4) diagnozowanie efektów podejmowanych działań wychowawczych,
  5) przygotowywanie projektu ewaluacji Programu Wychowawczego Zespołu Szkół.
  6) Zespół w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Uczniowską Szkół dla Młodzieży i Radą Rodziców.

 § 21

 1. W Szkołach dla Młodzieży działa utworzony przez Dyrektora Komisja wychowawcza.
 2. Pracą Komisji, o którym mowa w ust. 1, kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora, na wniosek tego zespołu.
 3. W skład Komisji, o którym mowa w ust. 1, wchodzą:
  1) Wicedyrektor,
  2) wychowawca danego oddziału,
  3) pedagodzy szkolni,
 4. W części prac Komisji, dotyczącej wyjaśnienia zaistniałego problemu, powinien brać udział zainteresowany uczeń i jego rodzice.
 5. Do zadań Komisji, o którym mowa w ust. 1, należy:
  1) rozwiązywanie zgłaszanych na wniosek nauczyciela, wychowawcy lub pedagogów zaistniałych problemów wychowawczych,
  2) rozstrzyganie o dalszym sposobie załatwienia spraw w przypadkach drastycznego lub notorycznego nieprzestrzegania obowiązków i łamania prawa przez ucznia,
 6. Komisja, o której mowa w ust. 1, informuje o podjętych w danej sprawie postanowieniach i rozstrzygnięciach Dyrektora i Radę Pedagogiczną Szkół dla Młodzieży.
 7. Szczegółową organizację i zasady pracy Komisji, o którym mowa w ust. 1, określa regulamin zespołu wychowawczego Szkół dla Młodzieży.
 8. Brak współpracy ze strony rodziców i dalsze łamanie zasad powodują podjęcie następnych działań określonych prawem.

 § 22

 1. Każdym oddziałem w Szkołach dla Młodzieży opiekuje się wychowawca.
 2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
 3. Dyrektor, na uzasadniony wniosek rodziców i uczniów, może odwołać nauczyciela,
 4. któremu powierzył zadania wychowawcy. Dyrektor, na uzasadniony wniosek nauczyciela, może odwołać go z pełnienia funkcji wychowawcy.
 5. Formy spełniania zadań przez wychowawcę są dostosowane do wieku uczniów oraz ich potrzeb, a także warunków środowiskowych.
 6. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:
  1)    tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,
  2)    koordynowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  3)    rozwiązywanie u uczniów umiejętności rozwiązywania problemów życiowych,
  4)    inspirowanie uczniów i rozwijanie ich umiejętności pracy w zespole,
  5)    podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami, a innymi członkami społeczności szkolnej,
  6)    bieżące informowanie rodziców o postępach uczniów w nauce, ich zachowaniu, frekwencji na zajęciach szkolnych oraz uzyskanych nagrodach i karach,
 7. Wychowawca wykonuje zadania, o których mowa w ust. 5, szczególnie poprzez:
  1)    otaczanie indywidualną opieką każdego ucznia,
  2)    kształtowanie właściwych stosunków pomiędzy uczniami, opartych na tolerancji i poszanowaniu godności,
  3)    planowanie i realizowanie wspólnie z uczniami oraz ich rodzicami Programu Wychowawczego Klasy, który jest spójny z Programem Wychowawczym Zespołu Szkół,
  4)    utrzymywanie stałego i systematycznego kontaktu z innymi nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne z danym oddziałem, w celu koordynacji oddziaływań wychowawczych i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  5)    poznawanie i ustalanie potrzeb opiekuńczo-wychowawczych uczniów,
  6)    udzielanie lub organizowanie uczniom pomocy w rozwiązywaniu ich problemów,
  7)    udzielanie lub organizowanie rodzicom pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z ich dziećmi,
  8)    włączanie rodziców do aktywnego udziału w życiu oddziału i Zespołu Szkół,
  9)    Prawa wychowawcy do korzystania w swojej pracy z pomocy różnych instytucji określa § 34 ust. 6 statutu Zespołu Szkół.

 Rozdział VII
Uczniowie Szkół dla Młodzieży

§ 23

 1. Do Szkół dla Młodzieży uczęszczają uczniowie po ukończeniu: gimnazjum.

 § 24

 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych poszczególnych typów Szkół dla Młodzieży Dyrektor powołuje co roku komisję rekrutacyjno – kwalifikacyjną.
 2. Komisja, o której mowa w ust. 1, opracowuje zasady przyjęć do poszczególnych typów szkół, zgodnie z Rozporządzeniem MEN i zrządzeniem Dolnośląskiego kuratora Oświaty
 3. Podstawą przyjęcia do klasy pierwszej w Zespole Szkół nr 18 jest udział kandydata w elektronicznym systemie rekrutacji podczas I i II-ego naboru
 4. Szczegóły dotyczące zasad rekrutacji zawarte są w Regulaminie Rekrutacji do Zespołu Szkół nr 18
 5. Przyjęciu kandydata do klasy pierwszej, Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Technikum decydują:
  1)   wyniki egzaminu gimnazjalnego, przeprowadzanego na koniec nauki w gimnazjum,
  2)   liczba punktów uzyskanych za wyniki nauczania na świadectwie ukończenia gimnazjum, obliczana corocznie zgodnie z zarządzeniem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty,
  3)   kandydaci do Zasadniczej Szkoły Zawodowej muszą spełniać wymagania zdrowotne, określone dla danego zawodu,
 6. O przyjęciu ucznia do klasy programowo wyższej decyduje:
  1)   ilość wolnych miejsc w danym oddziale,
  2)   kolejność składania podań o przyjęcie do szkoły,
  3)   uzyskane wyniki nauczania na koniec poprzedniego roku szkolnego,
  4)   przynajmniej dobra ocena z zachowania,
  5)   opinia pedagoga z poprzedniej szkoły.

 § 25

 1. Prawa ucznia Szkół dla Młodzieży określa § 40 ust. 1 statutu Zespołu Szkół.
 2. Tryb odwoławczy od naruszenia przez Szkoły dla Młodzieży praw ucznia, o których mowa w ust. 1, określa § 40 ust. 2 statutu Zespołu Szkół.

§ 26

 1. Obowiązki ucznia Szkół dla Młodzieży określa § 41 i § 42 statutu Zespołu Szkół.

 § 27

 1. Rodzaje i zasady otrzymania nagród oraz wyróżnień przez ucznia Szkoły dla Młodzieży określa § 43 statutu Zespołu Szkół.

§ 28

 1. W stosunku do ucznia Szkoły dla Młodzieży nieprzestrzegającego obowiązków, o których mowa w § 41 i § 42 statutu Zespołu Szkół, stosowane są kary.
 2. Wobec uczniów Szkół dla Młodzieży stosowane są następujące rodzaje kar, o których mowa w ust. 1:
  1)    upomnienie udzielone przez wychowawcę,
  2)    ustne lub pisemne powiadomienie przez wychowawcę rodziców o nagannym zachowaniu się ucznia,
  3)    zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych,
  4)    wykonywanie pracy użytecznej na rzecz szkoły lub środowiska jako zadośćuczynienie za wyrządzone krzywdy.
  5)    upomnienie lub nagana udzielone przez Dyrektora,
  6)    przeniesienie do równoległej klasy w szkole,
  7)    skreślenie z listy uczniów.
  8)  za samowolne opuszczenie terenu Zespołu Szkół w czasie trwania zajęć edukacyjnych uczeń otrzymuje pisemną naganę Dyrektora;
 3. Jednorazowo może być zastosowana tylko jedna kara spośród wymienionych w ust. 2. Nie jest wymagane zachowanie gradacji udzielanej kary. Rodzaj zastosowanej kary zależy od wagi przewinienia ucznia.
 4. O udzielonych karach, o których mowa w ust. 2 pkt. 1÷5 i pkt. 9, wychowawca powiadamia rodziców ucznia.
 5. Dyrektor może, w drodze decyzji administracyjnej, na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej oraz po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego skreślić ucznia w następujących przypadkach:
  1)    spożywania alkoholu lub przebywania pod jego wpływem na terenie Zespołu Szkół oraz na innych zajęciach organizowanych przez Zespół Szkół,
  2)    używania narkotyków i innych środków odurzających lub przebywania pod ich wpływem na terenie Zespołu Szkół oraz na innych zajęciach organizowanych przez Zespół Szkół,
  3)    rozprowadzania narkotyków lub innych środków odurzających w dowolnym miejscu i formie,
  4)    działania na szkodę mienia osobistego i społecznego,
  5)    popełnienia kradzieży, rozbojów lub czynów chuligańskich na terenie Zespołu Szkół lub podczas innych zajęć organizowanych przez Zespół Szkół,
  6)    celowego niszczenie mienia Zespołu Szkół, uczniów, słuchaczy, nauczycieli lub pracowników Zespołu Szkół,
  7)    celowego niszczenie dokumentacji Zespołu Szkół,
  8)    wymuszania, wyłudzania pieniędzy oraz dokonania aktów przemocy na terenie Zespołu Szkół lub podczas innych zajęć organizowanych przez Zespół Szkół,
  9)    naruszenia nietykalności fizycznej innych osób,
  10) jakiekolwiek formy znęcania się fizycznego lub psychicznego nad uczniami, słuchaczami lub innymi osobami oraz rażącej agresji słownej,
  11) nakłaniania innych uczniów lub słuchaczy do zachowań niemoralnych i niezgodnych z prawem,
  12) zakłócenie w jakiejkolwiek formie (np. fałszywy alarm bombowy) pracy Zespołu Szkół,
  13) przyniesienia na teren Zespołu Szkół przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych (np. broń, ostre przedmioty, trujące lub żrące środki chemiczne, materiały łatwopalne lub wybuchowe) lub szkodzenia własnemu lub cudzemu zdrowiu i bezpieczeństwu przez użycie ww. przedmiotów.
  14) nagminnego ( min.50) opuszczania bez usprawiedliwienia zajęć edukacyjnych;
  15) udowodnienia popełnienia wykroczenia lub przestępstwa podlegającego ściganiu w trybie karnym,
  16) innych szczególnie rażących uchybień w zachowaniu,
  17) jeżeli wcześniej zastosowane środki wychowawcze i kary nie przyniosły rezultatów, a wpływ ucznia na oddział jest demoralizujący.
  18) skazania prawomocnym wyrokiem,
 6. O wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie skreślenia z listy ucznia jego rodzice powiadomieni są w trybie określonym w ustawie Kodeks Postępowania Administracyjnego.
 7. Uczeń Szkół dla Młodzieży, któremu udzielono kary, o której mowa w ust. 2, ma prawo zwrócić się do Rady Uczniowskiej Szkół dla Młodzieży o obronę jego interesów.
 8. Od udzielonej kary uczniowi przysługuje odwołanie do następujących organów:
  1)    od kar, o których mowa w ust. 2 pkt. 1÷5 i pkt. 7 i 9 do Dyrektora,
  2)    od kary, o której mowa w ust. 2 pkt.8) do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.
 9. Odwołanie do dyrektora, o którym mowa w ust. 8 pkt. 1, pełnoletni uczeń lub jego rodzice składają w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty udzielenia kary. Dyrektor udziela pisemnej odpowiedzi zainteresowanym w terminie do 2 tygodni od daty otrzymania odwołania.
 10. Tryb odwołania do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, o którym mowa w ust. 8 pkt. 2, reguluje ustawa Kodeks Postępowania Administracyjnego.

 Rozdział VIII
Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkołach dla Młodzieży

 § 29

 1. Proces nauczania i wychowania w Szkołach dla Młodzieży podlega ocenie zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania zajęć edukacyjnych i zachowania.
 2. Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkołach dla Młodzieży określa zbiór zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Szkół dla Młodzieży.
 3. Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkołach dla Młodzieży jest załącznikiem do statutu Szkół dla Młodzieży i stanowi jego integralną część.
 4. Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkołach dla Młodzieży nowelizuje i uchwala, tak jak cały statut Szkół dla Młodzieży, Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego Szkół dla Młodzieży.

 Rozdział IX
Postanowienia końcowe

§ 30

 1. Regulacje dotyczące tablic, pieczęci, prowadzenia i przechowywania dokumentacji, zasad gospodarki finansowej oraz regulaminów działających w Szkołach dla Młodzieży określa § 46 statutu Zespołu Szkół.
 2. Statut Szkół dla Młodzieży wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną Zespołu Szkół

Niniejszy Statut został zatwierdzony w dniu 16 września 2013r. uchwałą Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 18 nr 3/2013/2014 po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski Szkół dla Młodzieży.

 


Leave a comment

Skip to content