Statut Zespołu Szkół nr 18

Statut Zespołu Szkół nr 18 (doc)

Statut Zespołu Szkół nr 18 (pdf)

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

 

 1. Statut reguluje zasady funkcjonowania Zespołu Szkół Nr 18 zlokalizowanego we Wrocławiu przy ul. Młodych Techników 58 zwanego dalej „Zespołem Szkół”.

 § 2

 1. Ilekroć w Statucie jest mowa o:

1)    ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami), dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Zespołu Szkół, uczniu – należy przez to rozumieć uczniów uczęszczających do Gimnazjum i Szkół dla Młodzieży wchodzących w skład Zespołu Szkół rodzicu – należy przez to rozumieć rodziców i prawnych opiekunów uczniów; nauczycielu lub pracowniku – należy przez to rozumieć nauczyciela lub pracownika Zespołu Szkół,

2)    wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece wychowawczej powierzono dany oddział w Zespole Szkół,

3)    oddziale – należy przez to rozumieć daną klasę, do której uczęszczają uczniowie lub dany semestr, na który uczęszczają słuchacze.

Rozdział II

Informacje ogólne o Zespole Szkół

 § 3

 1. Organem prowadzącym Zespół Szkół jest Gmina Wrocław, zwana dalej „Organem Prowadzącym”.
 2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Zespołem Szkół jest Dolnośląski Kurator Oświaty we Wrocławiu, zwany dalej „Kuratorem Oświaty”.

 § 4

 1. W skład Zespołu Szkół wchodzą następujące typy szkół:

1)    GIMNAZJUM Nr 37 – na podbudowie 6-klasowej Szkoły Podstawowej

 – cykl kształcenia (3 lata),

– kształcące w oddziałach: ogólnych, sportowych.

2)    Szkoły dla Młodzieży

a)  ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA Nr 3 – na podbudowie Gimnazjum

– cykl kształcenia (3 lata),

– kształcąca w zawodach: elektryk, elektromechanik, mechanik-monter maszyn i urządzeń, operator obrabiarek skrawających, ślusarz.

 b)  Technikum nr 3 na podbudowie Gimnazjum

-cykl kształcenia (4 lata),

-kształcąca w zawodzie: technik mechanik, technik mechanik, technik elektryk, technik mechatronik.

 § 5

 1. Szczegółowe zasady funkcjonowania Gimnazjum Nr 37 wchodzącego w skład Zespołu Szkół określa jego statut, zwany dalej „statutem Gimnazjum”.
 2. Statut Gimnazjum jest integralną częścią statutu Zespołu Szkół.
 3. Szczegółowe zasady funkcjonowania Szkół dla Młodzieży wchodzących w skład Zespołu Szkół określa ich statut, zwany dalej „statutem Szkół dla Młodzieży”.
 4. Statut Szkół dla Młodzieży jest integralną częścią statutu Zespołu Szkół.

 Rozdział III

Cele i zadania Zespołu Szkół

 § 6

 1. Zespół Szkół realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególności poprzez swoją działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą.
 2. Zespół Szkół realizuje swoje statutowe cele i zadania we współpracy z rodzicami, stowarzyszeniami, organizacjami i instytucjami lokalnego środowiska tworząc optymalne warunki osiągania wysokich efektów swojej działalności.

 § 7

 1. W zakresie swojej działalności dydaktycznej Zespół Szkół umożliwia uczniom
  w szczególności:

1)    zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia poszczególnych typów szkół.

2)    w typach szkół prowadzących kształcenie zawodowe zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania danego zawodu,

3)    w typach szkół średnich zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do zdania egzaminu maturalnego.

4)    Zespół Szkół realizuje cele i zadania wynikające ze swojej działalności dydaktycznej poprzez:

5)    realizację programów nauczania uwzględniających odpowiednio podstawy programowe kształcenia ogólnego, podstawy programowe kształcenia w danych zawodach,

6)    realizacje ramowych planów nauczania dla danego typu szkoły,

7)    zatrudnianie nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia danych zajęć,

8)    zapewnienie odpowiedniej bazy dydaktycznej do prowadzenia zajęć,

9)    prowadzenie zajęć dydaktycznych w różnych formach,

10) organizowanie lekcji poglądowych w terenie oraz wycieczek dydaktycznych;

11) wzbudzanie w uczniach potrzeby oraz wskazywanie im sposobów korzystania z różnych źródeł wiedzy,

12) zapewnienie dostępu do współczesnych systemów wymiany i upowszechniania informacji;

13) przygotowywanie uczniów do udziału w różnych konkursach, olimpiadach przedmiotowych, turniejach zawodowych oraz zawodach sportowych,

14) współpracę ze szkołami wyższymi.

 § 8

 1. Zespół Szkół umożliwia absolwentom poszczególnych typów szkół dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub rozwoju zawodowego, w szczególności poprzez:

1)    umożliwienie uczniom rozwijania ich zdolności oraz zainteresowań poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych,

2)    indywidualną pracę nauczyciela z uczniem szczególnie zainteresowanym danym przedmiotem nauczania,

3)    pogadanki z uczniami prowadzone przez wychowawców, pedagogów szkolnych oraz specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych i instytucji wyspecjalizowanych, na temat świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub dalszej drogi zawodowej,

4)    upowszechnianie i udostępnianie uczniom informatorów, folderów i ulotek reklamowych o możliwościach dalszego kształcenia,

5)    organizowanie w miarę możliwości spotkań z pracodawcami oferującymi pracę w danym zawodzie.

§ 9

 1. Zespół Szkół umożliwia uczniom rozwijanie zainteresowań, realizowanie indywidualnych programów nauczania oraz ukończenie szkoły w skróconym czasie, w szczególności poprzez:

1)    indywidualną pracę z uczniem uzdolnionym w danej dziedzinie,

2)    organizowanie, w miarę możliwości finansowych Zespołu Szkół, kół zainteresowań i kół przedmiotowych,

3)    przygotowywanie uczniów odpowiednio do udziału w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, turniejach zawodowych i zawodach sportowych,

4)    organizowanie lub umożliwianie uczestnictwa uczniom w życiu kulturalnym środowiska lokalnego i regionu,

5)    udzielanie uczniom zezwoleń na realizację indywidualnego programu nauczania lub toku nauki.

 § 10

 1. Zespół Szkół kształtuje środowisko wychowawcze oraz wspomaga wychowawczą rolę rodziny uczniów, w szczególności poprzez:

1)    realizację Programu Wychowawczego Zespołu Szkół,

2)    realizację Programu Profilaktyki Zespołu Szkół,

3)    diagnozowanie potrzeb wychowawczych uczniów i słuchaczy oraz ich oczekiwań w tym zakresie;

4)    zapewnianie uczniom rozwoju intelektualnego, społecznego, moralnego i estetycznego,

5)    upowszechnianie wśród uczniów wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska,

6)    kształtowanie u uczniów postaw patriotycznych, uczenie poszanowania tradycji, trwałych wartości kultury narodowej oraz norm społecznego współżycia,

7)    wpajanie uczniom szacunku do języka i historii własnego kraju oraz narodu, a także do poszanowania i kultywowania tradycji kulturowych regionu,

8)    przygotowanie uczniów do świadomego, samodzielnego, aktywnego i odpowiedzialnego spełniania zadań w życiu społecznym.

9)    kształtowanie wśród uczniów właściwych postaw wobec problemów niedostosowania społecznego, alkoholizmu, narkomanii, zachowań przestępczych i zagrożenia AIDS,

10) kształtowanie wśród uczniów właściwych postaw sprzyjających integracji Europejskiej,

11) przestrzeganie postanowień Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Konwencji Praw Dziecka,

12) poszanowanie indywidualności uczniów oraz ich prawa do własnej oceny rzeczywistości,

13) upowszechnianie wśród uczniów zasad tolerancji, wolności sumienia i poczucia sprawiedliwości,

14) wdrażanie uczniów i słuchaczy do dyscypliny i punktualności oraz wzbudzanie u nich szacunku do pracy,

15) przydział każdej klasie wychowawcy,

16) zapewnienie kontaktu rodzicom z nauczycielami i wychowawcami uczniów,

17) zapewnienie kontaktu uczniom, słuchaczom i rodzicom z pedagogami szkolnymi,

18) zapewnienie współpracy Zespołu Szkół z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,

19) zapewnienie współpracy Zespołu Szkół z innymi wyspecjalizowanymi instytucjami, pomocnymi w kształtowaniu środowiska wychowawczego uczniów,

20) współudział Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców w życiu Zespołu Szkół,

21) udzielanie pomocy pedagogicznej i psychologicznej potrzebującym jej uczniom, słuchaczom i rodzicom.

 § 11

 1. Zespół Szkół umożliwia uczniom i słuchaczom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej, w szczególności poprzez:

1)    wykorzystywanie w czasie realizacji różnych zajęć edukacyjnych, wartości materialnych i pozamaterialnych wypracowanych przez różne narody, grupy etniczne i religijne, do których należą uczniowie lub słuchacze Zespołu Szkół,

2)    umieszczenie w Programie Wychowawczym Zespołu Szkół i wykorzystywanie m.in. w czasie realizacji zajęć dydaktycznych z różnych przedmiotów, godzin do dyspozycji wychowawcy, tematów związanych z tolerancją i potrzebą każdego człowieka do podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej  i religijnej,

3)    w miarę potrzeby i możliwości organizowanie lekcji religii dla uczniów innego, niż rzymsko-katolickie wyznania,

4)    organizowanie w miarę potrzeb i możliwości lekcji religii lub etyki.

 § 12

 1. Zespół Szkół wykonuje zadania opiekuńcze, odpowiednio do wieku uczniów, potrzeb środowiska i swoich możliwości, z uwzględnieniem obowiązujących w szkołach ogólnych przepisów BHP, a szczególności:
 1. sprawuje opiekę nad uczniami przebywającymi w Zespole Szkół podczas zajęć obowiązkowych, dodatkowych, imprez i uroczystości organizowanych przez poszczególne typy szkół,
 2. sprawuje opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem Zespołu Szkół, w trakcie wycieczek organizowanych przez poszczególne typy szkół zgodnie
  z odrębnymi przepisami,
 3. sprawuje opiekę nad uczniami podczas przerw międzylekcyjnych,
 4. organizuje opiekę zdrowotną nad uczniami,

5. organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do Zespołu Szkół,

 

 1. Zespół Szkół realizuje cele i zadania wynikające ze swojej działalności opiekuńczej poprzez:

1)    dbanie, aby budynki Zespołu Szkół oraz przynależny do niego teren i urządzenia odpowiadały ogólnym warunkom BHP oraz posiadały urządzenia przeciwpożarowe – zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie,

2)    organizowanie dla pracowników Zespołu Szkół różnych form szkoleń z zakresu BHP oraz bieżące zapoznawanie z nowymi przepisami, instrukcjami i wytycznymi w tym zakresie,

3)    zapewnianie uczniom opieki pedagogicznej w czasie realizacji wszystkich form zajęć Szkolnych,

4)    organizowanie dyżurów nauczycielskich podczas przerw międzylekcyjnych zgodnie z ustalonym harmonogramem,

5)    udzielanie pomocy i sprawowanie opieki w nagłych zachorowaniach uczniów;

6)    edukację prozdrowotną uczniów

7)    realizację Programu Profilaktyki Zespołu Szkół,

8)    współpracę z rejonową poradnią medycyny szkolnej i Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną,

9)    likwidację w miarę potrzeb i możliwości barier architektonicznych,

10) prowadzenie systematycznego diagnozowania i monitorowania osiągnięć oraz zachowań uczniów.

 § 13

 1. Zespół Szkół organizuje w zależności od możliwości oraz potrzeb uczniów pomoc psychologiczną, pedagogiczną i materialną, w szczególności poprzez:

1)    stwarzanie uczniom warunków do świadomego i aktywnego udziału w procesie dydaktycznym i wychowawczym,

2)    rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn ich niepowodzeń szkolnych,

3)    określenie i dobór odpowiednich do rozpoznanych potrzeb, form oraz sposobów udzielenia pomocy uczniom oraz słuchaczom mającym niepowodzenia szkolne,

4)    określenie i dobór odpowiednich do rozpoznanych potrzeb, form oraz sposobów udzielenia pomocy uczniom uzdolnionym,

5)    organizowanie w miarę potrzeb indywidualnego nauczania chorych uczniów,

6)    udzielanie różnych w zależności od zdiagnozowanych potrzeb, form pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program nauki lub tok nauki,

7)    organizowanie wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego oraz zajęć związanych z wyborem dalszego kierunku kształcenia,

8)    prowadzenie lub organizowanie różnego rodzaju form terapii psychologicznej lub pedagogicznej,

9)    prowadzenie doradztwa pedagogicznego i psychologicznego dla uczniów, i rodziców,

10) współpracę Zespołu Szkół z Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczną w zakresie prowadzenia specjalistycznych zajęć o charakterze terapeutycznych (korekcyjno-kompensacyjnym, logopedycznym, socjoterapeutycznym, itp.),

11) pomoc psychologiczno-pedagogiczną w zakresie adaptacji w środowisku szkolnym,

12) dostosowanie wymagań edukacyjnych z różnych przedmiotów nauczania, w zależności od rodzaju niepełnosprawności lub dysfunkcji,

13) utrzymanie kontaktów uczniów uczęszczających do Zespołu Szkół z uczniami pobierającymi naukę w domu,

14) udzielanie pomocy materialnej uczniom potrzebującym, ze środków budżetowych w formie stypendiów socjalnych lub zapomóg losowych, zgodnie z przydzielonymi na ten cel środkami finansowymi oraz określonymi w tym zakresie odrębnymi przepisami,

15) pozyskiwanie w miarę możliwości środków pozabudżetowych na pomoc finansową lub rzeczową dla uczniów lub słuchaczy potrzebujących,

16) organizowanie opieki nad uczniami niepełnosprawnymi.

17) podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły.

 Rozdział IV

Organy Zespołu Szkół oraz zakres ich zadań

§ 14

 1. Organami Zespołu Szkół są:

1)    Dyrektor

2)    Rada Pedagogiczna,

3)    Społeczne organy Zespołu Szkół:

a)              Rada Rodziców,

b)              Samorząd Uczniowski.

 1. Każdy z wymienionych w ust. 1 organów:

1)    posiada możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji, określonych w ustawie, innych przepisach szczegółowych oraz statucie Zespołu Szkół i statutach poszczególnych typów szkół,

2)    w zależności od rodzaju i podłoża sporu posiada możliwość czynnego udziału w rozwiązywaniu takich sytuacji, które zaistniały wewnątrz Zespołu Szkół,

3)    zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy innymi organami o podejmowanych i planowanych działaniach, uchwałach i decyzjach, jeżeli nie stanowią one tajemnicy służbowej lub nie naruszają przepisów ustawy o ochronie danych osobowych,

 1. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w ust. 2 pkt. 3, Dyrektor co najmniej raz na dwa miesiące, organizuje spotkania z przedstawicielami organów Zespołu Szkół.

 § 15

 1. Zasady i okres powierzenia stanowiska Dyrektora reguluje ustawa i szczegółowe przepisy wykonawcze.
 2. Dyrektor wykonuje wszystkie zadania określone w obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności:

1)    kieruje działalnością Zespołu Szkół oraz reprezentuje go na zewnątrz,

2)    sprawuje nadzór pedagogiczny,

3)    sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

4)    realizuje uchwały Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół, Rady Pedagogicznej Gimnazjum, Rady Pedagogicznej Szkół dla Młodzieży podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,

5)    dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Zespołu Szkół i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Zespołu Szkół,

6)    współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,

7)    odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

8)    stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły

 § 16

 1. W Zespole Szkół tworzone są, w zależności od ilości oddziałów, stanowiska Wicedyrektorów.
 2. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy Wicedyrektorów.
 3. W przypadku nieobecności dyrektora zastępuje go wyznaczony przez niego Wicedyrektor.
 4. Szczegółowy zakres zadań i kompetencji poszczególnych wicedyrektorów określa zakres ich czynności, sporządzony zgodnie z odrębnymi przepisami przez Dyrektora Zespołu Szkół.
 5. Do kompetencji Wicedyrektorów należy w szczególności:

1)    przygotowanie projektu dokumentacji dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej Zespołu Szkół,

2)    przygotowanie projektu tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych na dany rok Szkolny,

3)    nadzorowanie i koordynowanie codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej nauczycieli pracujących w poszczególnych typach szkół,

4)    współpraca ze społecznymi organami Zespołu Szkół i instytucjami pozaszkolnymi w zakresie spraw wychowawczych i opiekuńczych w poszczególnych typach szkół,

5)    nadzorowanie pracy zespołów przedmiotowych i wychowawczych w poszczególnych typach szkół,

6)    koordynowanie działalności artystycznej, sportowej i pozalekcyjnej w poszczególnych typach szkół,

7)    sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do przydzielonej przez Dyrektora grupy nauczycieli,

8)    wnioskowanie do Dyrektora w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar dla nauczycieli, których prace bezpośrednio nadzorują.

 § 17

 1. Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół jest jego kolegialnym organem w zakresie realizacji statutowych zadań, dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 2. W skład Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół wchodzą wszyscy zatrudnieni w nim nauczyciele.
 3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym, osoby zapraszane przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej
  w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej
  i opiekuńczej szkoły lub placówki.
 4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół jest Dyrektor.
 5. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół odbywają się:

1)    przed rozpoczęciem roku szkolnego,

2)    po zakończeniu I semestru i całego roku szkolnego, w związku z podsumowaniem sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz przekazaniem przez Dyrektora informacji o działalności Zespołu Szkół,

3)    w celach szkoleniowych Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół, w miarę bieżących potrzeb,

 1. W Zespole Szkół zachowana jest odrębność Rad Pedagogicznych poszczególnych typów szkół.
 2. W Zespole Szkół działają ponadto Rada Pedagogiczna Gimnazjum, Rada Pedagogiczna Szkół dla Młodzieży.
 3. Szczegółowe zadania i kompetencje rad pedagogicznych określają statuty poszczególnych typów szkół.
 4. Szczegółowe zasady pracy rad pedagogicznych określa ustawa i regulamin działalności rad pedagogicznych w Zespole Szkół.
 1. Do kompetencji i zadań Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół należy:

1)    zatwierdzenie rocznego Planu Nadzoru Pedagogicznego

2)    ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół,

3)    przygotowanie projektu lub zmian statut Zespołu Szkół oraz statutów poszczególnych typów szkół,

4)    uchwalenie statutu Zespołu Szkół oraz statutów poszczególnych typów szkół,

5)    występowanie z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora lub Wicedyrektor,

6)    opiniowanie organizacji pracy Zespołu Szkół, w tym zwłaszcza tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

7)    opiniowanie projektu planu finansowego Zespołu Szkół,

8)    opiniowanie wniosków Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

9)    opiniowanie propozycji Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

10) możliwość występowania do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad Zespołem Szkół z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny jego działalności, jego Dyrektora lub innego nauczyciela w nim zatrudnionego,

11) opiniowanie istotnych spraw dla Zespołu Szkół,

12) ocena z własnej inicjatywy sytuacji oraz stanu Zespołu Szkół i występowanie z wnioskami do Dyrektora, organu prowadzącego oraz do wojewódzkiej rady oświatowej, w szczególności w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych,

13) opiniowanie propozycji Dyrektora dotyczącej powierzenia nauczycielom stanowisk Wicedyrektorów,

14) wybór nauczyciela pełniącego funkcję społecznego inspektora pracy,

15) wybór reprezentanta Rady Pedagogicznej oddelegowanego do pracy w komisjach, których działalność regulują odrębne przepisy szczegółowe,

16) Spory wynikłe pomiędzy Dyrektorem, a radami pedagogicznymi, jeżeli nie ma możliwości ich rozstrzygnięcia wewnątrz Zespołu Szkół, w zależności od rodzaju i podłoża sporu rozstrzyga odpowiednio organ prowadzący lub organ nadzoru pedagogicznego.

 § 18

 1. Społecznym organem Zespołu Szkół jest Rada Rodziców wspólna dla wszystkich typów szkół wchodzących w jego skład.
 2. W skład rady rodziców danego typu szkół wchodzą: po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału;
 3. W skład Rady rodziców Zespołu Szkół wchodzą przedstawiciele Rad Rodziców
 4. danego typu szkół w ilości określonej w regulaminie swojej działalności.
 5. Rada Rodziców jest reprezentacją rodziców wszystkich uczniów Zespołu Szkół.
 6. Do kompetencji i zdań Rady Rodziców należy:

1)    uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:

a)    programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,

b)    programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;

2)    opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły

3)    opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

 1. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. a) lub b), program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.
 2. Rada Rodziców Zespołu Szkół uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:

1)    wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;

2)    szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady rodziców, przedstawicieli rad oddziałowych do rady rodziców szkoły.

 1. Spory wynikłe pomiędzy Radą Rodziców, a radami pedagogicznymi rozstrzyga Dyrektor.
 2. Spory wynikłe pomiędzy Radą Rodziców, a Dyrektorem, jeżeli nie ma możliwości ich rozstrzygnięcia wewnątrz Zespołu Szkół, w zależności od rodzaju i podłoża sporu rozstrzyga odpowiednio organ prowadzący lub organ nadzoru pedagogicznego.

 § 19

 1. Społecznym organem Zespołu Szkół jest Samorząd Uczniowski.
 2. W Zespole Szkół zachowana jest odrębność Samorządów Uczniowskich poszczególnych typów szkół.
 3. W Zespole Szkół działa Samorząd Uczniowski Gimnazjum, Samorząd Uczniowski Szkół dla Młodzieży
 4. Skład, organy, kompetencje oraz szczegółowe zasady funkcjonowania samorządów określają statutu poszczególnych typów szkół.
 5. Spory wynikłe pomiędzy samorządami uczniowskimi, a radami pedagogicznymi lub Radą Rodziców rozstrzyga Dyrektor.
 6. Spory wynikłe pomiędzy samorządami uczniowskimi, a Dyrektorem, jeżeli nie ma możliwości ich rozstrzygnięcia wewnątrz Zespołu Szkół, w zależności od rodzaju i podłoża sporu rozstrzyga odpowiednio organ prowadzący lub organ nadzoru pedagogicznego.

 § 20

 1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach nauczania, wychowania i profilaktyki.
 2. Rodzice uczniów mają prawo do:

1)    znajomości statutu Zespołu Szkół oraz statutów regulujących działalność interesujących ich typów szkół,

2)    znajomości rocznego planu nadzoru pedagogicznego,

3)    znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w Zespole Szkół i w oddziale, do którego uczęszcza ich dziecko,

4)    znajomości ogólnych przepisów i zasad dotyczących oceniania, klasyfikowania oraz promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów zewnętrznych,

5)    znajomości wymagań edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów, w danym typie Szkoły,

6)    znajomości wewnątrzszkolnych zasad oceniania, w danym typie szkoły,

7)    uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce,

8)    pozyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania oraz dalszego kształcenia swego dziecka,

9)    współpracy z wychowawcą w zakresie wychowania oraz na rzecz ochrony zdrowia uczniów, podnoszenia poziomu higieny, utrzymania ładu i porządku w Zespole Szkół,

10) współorganizowania działalności kulturalnej, artystycznej, turystycznej i sportowej uczniów,

11) indywidualnej współpracy z nauczycielem,

12) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny oraz organowi prowadzącemu opinii na temat pracy Zespołu Szkół,

 1. Szkoła ma prawo wymagać, aby rodzice:

1)    znali regulaminy obowiązujące w Zespole Szkół i wymagania dotyczące zachowania uczniów oraz uzyskiwania przez nich osiągnięć edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów, w danym typie szkoły,

2)    utrzymywali kontakt z Zespołem Szkół, uczestniczyli w konsultacjach i zebraniach, w przypadku indywidualnego zaproszenia zgłaszali się do wychowawcy, nauczycieli, pedagogów lub Dyrektora (w razie niemożności dotrzymania terminu osobiście umawiali się z nauczycielem),

3)    w sposób ustalony z wychowawcą usprawiedliwiali nieobecność dziecka w szkole,

4)    motywowali swoje dziecko do nauki,

5)    kontrolowali obecność dziecka w szkole,

6)    interesowali się osiągnięciami dziecka,

7)    reagowali na informacje przekazywane przez Zespół Szkół,

8)    w przypadku wcześniej przewidzianych dłuższych nieobecności, związanych z wyjazdami na uroczystości rodzinne, wycieczki, wczasy, zawody sportowe, wcześniej informowali o tym Dyrektora lub wychowawcę,

9)    pokrywali koszty likwidacji zniszczeń materialnych spowodowanych przez ich dziecko.

 1. Zespół Szkół organizuje zebrania wszystkich rodziców uczniów 5 razy w ciągu roku szkolnego: na początku roku szkolnego, na koniec I semestru i całego roku szkolnego oraz w środku każdego semestru, w szczegółowych terminach ustalonych przez Dyrektora.
 2. Raz w miesiącu, w środy, wszyscy nauczyciele pełnią dyżur w Zespole Szkół, w celu udzielenia informacji zainteresowanym rodzicom na temat postępów w nauce i spraw wychowawczych ich dzieci.
 3. Rodzice mają prawo do przybycia do Zespołu Szkół każdego dania, w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze z wybranymi nauczycielami.

 Rozdział V

Organizacja Zespołu Szkół

 § 21

 1. W Zespole Szkół rok szkolny dzieli się na dwa semestry: jesienny i wiosenny.
 2. Zajęcia edukacyjne dla uczniów realizowane są przez 5 dni w tygodniu.
 3. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć edukacyjnych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają szczegółowe przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
 4. W zależności od możliwości finansowych w Zespole Szkół mogą być organizowanew dni wolne od zajęć edukacyjnych, zajęcia dodatkowe oraz imprezy służące upowszechnianiu kultury, sportu i turystyki.

 § 22

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji pracy Zespołu Szkół, opracowany przez Dyrektora, z uwzględnieniem szkolnych planów nauczania poszczególnych oddziałów, o których mowa w przepisach szczegółowych – do dnia 30 kwietnia każdego roku.
 2. Arkusz organizacji pracy Zespołu Szkół zatwierdza organ prowadzący do dnia 30 maja danego roku.
 3. W arkuszu organizacji pracy Zespołu Szkół zamieszcza się w szczególności:

1)    liczbę pracowników Zespołu Szkół, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,

2)    liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący,

3)    liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli,

4)    liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych,

5)    liczbę godzin zajęć dodatkowych, w tym kółek zainteresowań i innych zajęć Pozalekcyjnych.

 § 23

 1. Podstawową jednostką organizacyjną Zespołu Szkół jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki, w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych szkolnym planem nauczania dla tego oddziału i programem wybranym ze szkolnego zestawu programów nauczania dla tego oddziału, dopuszczonych do użytku szkolnego i zatwierdzonym przez Dyrektora.
 2. Liczba uczniów w oddziale powinna wynosić przeciętnie od 24 do 33 osób.

 § 24

 1. Organizację zajęć edukacyjnych w Zespole Szkół w danym roku szkolnym określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalony przez dyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji pracy Zespołu Szkół, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia
  i higieny pracy uczniów oraz nauczycieli.
 2. Zajęcia edukacyjne, stanowiące realizację podstawy programowej ustalonej dla danego typu szkoły, odbywają się na jedną zmianę.
 3. Podstawową formą pracy Zespołu Szkół są zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.
 4. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
 5. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w innym wymiarze, nie dłuższym jednak niż 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć, o którym mowa w ust. 1.
 6. Szczegółowe zasady organizacji zajęć w oddziałach sportowych Gimnazjum określa statut Gimnazjum.
 7. Szczegółowe zasady organizacji zajęć w ramach kształcenia zawodowego określa odpowiednio statut Szkół dla Młodzieży
 8. Szczegółowe zasady pracy świetlicy szkolnej określa statut Gimnazjum.

§ 25

 1. Szkoła corocznie dokonuje podziału oddziałów na grupy na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa.
 2. Podziału, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się uwzględniając wysokość środków finansowych posiadanych przez Zespół Szkół oraz zasady wynikające  z przepisów szczegółowych w sprawie ramowych planów nauczania.
 3. Podziału, z uwzględnieniem ust. 1 i ust. 2, dokonuje się obowiązkowo na zajęciach z następujących przedmiotów:

1)    języków obcych,

2)    technologii informacyjnej i informatyki,

3)    wychowania fizycznego,

4)    podczas ćwiczeń w laboratoriach przedmiotowych.

 § 26

 1. Niektóre zajęcia obowiązkowe, np.: zajęcia specjalistyczne, nauczanie języków obcych, wychowania fizycznego, koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe, mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w zespołach międzyoddziałowych i międzyszkolnych, a także podczas wycieczek i wyjazdów.
 2. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor na wniosek zespołu przedmiotowego, zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną Zespołu Szkół.
 3. Zajęcia, o których mowa w ust. 1, są organizowane w ramach posiadanych przez Zespół Szkół środków finansowych.
 4. Liczba uczestników kół zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych, finansowych z budżetu Zespołu Szkół, nie może być niższa niż 7 uczniów lub słuchaczy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, liczba uczniów może być niższa.

§ 27

 1. Zespół Szkół może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne, na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

 § 28

 1. Każdy oddział w danym semestrze może wykorzystać 2 dni zajęć edukacyjnych na zorganizowanie wycieczki dydaktyczno-turystycznej.
 2. Wycieczki kilkudniowe i jednodniowe mogą być organizowane w ciągu całego roku szkolnego z wyjątkiem ostatniego tygodnia zajęć przed klasyfikacją.
 3. Udział uczniów lub słuchaczy w wycieczce jest dobrowolny.
 4. Uczniowie, którzy nie biorą udziału w wycieczce, uczestniczą w zajęciach edukacyjnych oddziału równoległego lub oddziału wskazanego przez Dyrektora.
 5. Organizatorem wycieczki klasowej jest wychowawca, który:

1)    ustala wspólnie z oddziałem cel i program wycieczki,

2)    ustala, na miesiąc przed, termin wycieczki klasowej z jednym z Wicedyrektorów,

3)    w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki ustala kto będzie kierownikiem wycieczki i określa, w zależności od typu wycieczki i liczby uczestników, odpowiednią liczbę opiekunów,

4)    kierownikiem wycieczki jest wychowawca, w innych przypadkach kierownika wycieczki powołuje Dyrektor;

5)    opiekę nad młodzieżą podczas wycieczki mogą sprawować tylko nauczyciele Zespołu Szkół.

 1. Dokumentację wycieczki stanowi:

1)    karta wycieczki (3 egzemplarze) wypełniona przez kierownika wycieczki,

2)    wykaz uczestników wycieczki (3 egzemplarze),

3)    pisemne zgody rodziców uczniów niepełnoletnich uczestniczących w wycieczce,

4)    ubezpieczenie uczestników wycieczki,

5)    harmonogram wycieczki (podróż, noclegi, posiłki – dokładne adresy) (3 egzemplarze),

6)    potwierdzenie sekretariatu Zespołu Szkół o objęciu powszechnym ubezpieczeniem osób wyjeżdżających na wycieczkę.

7)    Dokumentację wycieczki podpisuje Dyrektor, co najmniej na 3 dni przed wyjazdem.

8)    Niedostarczenie w terminie pełnej dokumentacji może skutkować odwołaniem wycieczki.

 1. Szczegółowe zasadach organizowania i przeprowadzania wycieczek szkolnych określają odrębne szczegółowe przepisy.
 2. Wychowawcy i nauczyciele Zespołu Szkół mogą organizować tzw. „Zielone Szkoły”.

1)    czas trwania „zielonej szkoły” wynosi od 5 do 7 dni,

2)    nauczyciele biorący udział w „zielonej szkole” zobowiązani są każdego dnia

3)    do przeprowadzenia co najmniej 4 jednostek lekcyjnych z minimum 2 przedmiotów,

4)    udział, dokumentacja i czynności organizacyjne związane z organizacją „zielonej szkoły” określa § 28 z wyjątkiem ust. 1.

§ 29

 1. Zespół Szkół do realizacji swoich zadań statutowych posiada odpowiednie pomieszczenia, zgodnie z wymaganiami ustawy, a mianowicie:

1)    sale dydaktyczne i gabinety przedmiotowe,

2)    pracownie komputerowe,

3)    pracownie specjalistyczne,

4)    sale gimnastyczne, salę do ćwiczeń siłowych oraz kompleks boisk sportowych,

5)    bibliotekę i czytelnię,

6)    świetlicę szkolną dla uczniów Gimnazjum,

7)    gabinet zabiegowy ogólny,

8)    pomieszczenia dla samorządów uczniowskich,

9)    bufety,

10) sekretariaty uczniowskie dla poszczególnych typów szkół,

11) pomieszczenia administracyjne i gospodarcze,

12) pomieszczenia na potrzeby archiwum,

13) szatnie.

 1. Pomieszczenia, o których mowa w ust. 1, są przystosowane i wyposażone adekwatnie do funkcji jakie mają pełnić.
 2. Pomieszczenia, o których mowa w ust. 1, zlokalizowane są i rozmieszczone w 2 budynkach.

§ 30

 1. Biblioteka i czytelnia Zespołu Szkół jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań edukacyjnych, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz wiedzy o regionie.
 2. Z biblioteki i czytelni mogą korzystać następujące osoby zwane dalej „czytelnikami”: uczniowie ,
 3. Nauczyciele i inni pracownicy Zespołu Szkół ,rodzice, za zgodą Dyrektora inne osoby.
 4. Pomieszczenia biblioteki i czytelni Zespołu Szkół umożliwiają:

1)    gromadzenie i opracowywanie zbiorów,

2)    korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę,

3)    prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego uczniów w grupach i oddziałach,

4)    korzystanie z centrum multimedialnego,

5)    pożyteczne wykorzystywanie czasu wolnego przez uczniów podczas przerw międzylekcyjnych oraz przed i po zajęciach,

 1. Biblioteka i czytelnia Zespołu Szkół czynna jest w każdym dniu zajęć edukacyjnych.

Godziny pracy biblioteki i czytelni ustala Dyrektor, dostosowując je do tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych uczniów, tak aby umożliwić im dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

 1. Zbiory biblioteki i czytelni Zespołu Szkół obejmują książki, czasopisma i materiały audiowizualne, a w szczególności:

1)    literaturę obowiązkową i do wyboru,

2)    publikacje ogólnoinformacyjne i popularnonaukowe,

3)    literaturę piękną i z poszczególnych dziedzin wiedzy,

4)    podręczniki szkolne,

5)    literaturę pedagogiczną dla nauczycieli i rodziców,

6)    czasopisma,

7)    nagrania na taśmach magnetofonowych, video, płytach CD i DVD,

 1. Podstawę doboru książek i czasopism stanowią zadania edukacyjne realizowane przez Zespół Szkół oraz zapotrzebowanie zgłaszane przez czytelników.
 2. Szczegółowe zasady pracy biblioteki i czytelni Zespołu Szkół określa ich regulamin.
 3. Do szczegółowych zadań nauczycieli – bibliotekarzy w Zespole Szkół należą:

1)    gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych czytelnikom,

2)    organizowanie różnych form pracy czytelniczej,

3)    zaznajamianie czytelników z zasadami korzystania z biblioteki i czytelni oraz umożliwianie im swobodnego przeglądania i dokonywania wyboru woluminów,

4)    udzielanie czytelnikom porad i informacji bibliotecznych, rzeczowych i tekstowych,

5)    indywidualne rozmowy z czytelnikami i poradnictwo czytelnicze,

6)    informowanie Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół o poziomie czytelnictwa uczniów,

7)    prowadzenie różnych form wizualnej informacji o książkach,

8)    współpraca z innymi bibliotekami i ośrodkami kultury nad rozszerzeniem wiedzy oraz kultury czytelniczej wśród czytelników,

9)    ewidencja i opracowywanie biblioteczne zbiorów zgodnie z obowiązującymi szczegółowymi przepisami,

10) selekcja i konserwacja zbiorów,

11) organizowanie warsztatu informacyjnego (katalogi, kartoteki),

12) właściwe urządzanie i wykorzystywanie pomieszczeń bibliotecznych oraz troska o estetykę wnętrza biblioteki i czytelni.

 1. Nauczyciele-bibliotekarze w Zespole Szkół opracowuje na każdy rok szkolny swój plan pracy, a na koniec każdego semestru i całego roku szkolnego sporządzają sprawozdanie z realizacji swoich zadań.

 Rozdział VI

Nauczyciele i inni pracownicy Zespołu Szkół

§ 31

 1. Zadania statutowe Zespołu Szkół, w tym zadania edukacyjne i wychowawcze, realizują:

1)    nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych,

2)    nauczyciele bibliotekarze,

3)    pedagodzy szkolni.

 1. Nauczycieli, wymienionych w ust. 1, w wykonywaniu zadań statutowych wspomagają:

1)    pracownicy ekonomiczno-administracyjni Zespołu Szkół ;osoby zapewniające obsługę księgową, osoby administrujące budynkiem i mieniem szkolnym, osoby prowadzące sprawy kadrowe pracowników; osoby prowadzące obsługę spraw uczniowskich)

2)    pracownicy obsługi Zespołu Szkół (osoby utrzymujące w należytym ładzie i porządku budynki i posesję; osoby utrzymujące sprawność techniczną wszystkich urządzeń);

3)    Inspektor ds. BHP;

 1. Ilość etatów dla stanowisk pracy określonych w ust. 1 i ust. 2 ustala co roku arkusz organizacji pracy Zespołu Szkół.
 2. Zasady zatrudniania osób wymienionych w ust. 1 i ust. 2 reguluje ustawa Karta Nauczyciela, Kodeks Pracy oraz szczegółowe przepisy wykonawcze.

 § 32

 1. Nauczyciele w Zespole Szkół prowadzą pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz są odpowiedzialni za jakość, wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych ich opiece uczniów.
 2. Nauczyciele w szczególności realizują zadania związane z:

1)    odpowiedzialnością za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów,

2)    prawidłowym przebiegiem procesu dydaktycznego,

3)    dbałością o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny,

4)    wspieraniem rozwoju psychofizycznego uczniów oraz słuchaczy, a także ich zdolności i zainteresowań,

5)    bezstronnością i obiektywizmem w ocenie uczniów oraz słuchaczy, a także sprawiedliwym ich traktowaniem,

6)    udzielaniem pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu rozpoznane potrzeby uczniów;

7)    doskonaleniem swoich umiejętności dydaktycznych i podnoszeniem poziomu wiedzy merytorycznej,

 1. Zadania, wymienione w ust. 2, nauczyciele realizują najczęściej poprzez:

1)    przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy uczniów w czasie zajęć i przerw międzylekcyjnych

2)    pełnienie dyżurów w czasie przerw międzylekcyjnych,

3)    kontrolę stanu technicznego miejsc i urządzeń, w których odbywają się zajęcia, tak aby nie stwarzały one zagrożeń dla bezpieczeństwa uczniów,

4)    udzielanie w razie potrzeby uczniom pierwszej pomocy,

5)    właściwy dobór treści zajęć i sposobu ich przekazywania, tak aby dostosowane były do poziomu intelektualnego uczniów,

6)    właściwe zaplanowanie realizacji materiału nauczania,

7)    stosowanie podczas realizacji procesu dydaktycznego właściwie dobranych pomocy naukowych i audiowizualnych środków przekazu

8)    opiekę i odpowiedzialność za powierzone ich opiece mienie szkolne,

9)    dbanie o powierzone ich opiece mienie szkolne oraz dbanie o jego aktualizację,

10) unowocześnienie i doposażenie,

11) dbanie o estetykę powierzonych pod opiekę pomieszczeń szkolnych,

12) prowadzenie zajęć dodatkowych i kół zainteresowań,

13) prowadzenie indywidualnych konsultacji z zakresu nauczanego przedmiotu,

14) współpracę z instytucjami zewnętrznymi wspierającymi realizacje procesu

15) dydaktycznego m.in. uczelniami wyższymi,

16) udzielanie lub organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej potrzebującym uczniom,

17) stosowanie ustalonych zasad wewnątrzszkolnego oceniania uczniów

18) diagnozowanie potrzeb i przyczyn niepowodzeń uczniów,

19) współpracę z wychowawcami, rodzicami i pedagogami szkolnymi,

20) podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych na kursach, seminariach, studiach podyplomowych,

21) udział w konferencjach metodycznych i wymianę doświadczeń zawodowych z innymi nauczycielami,

22) samokształcenie.

 § 33

 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie dla danego oddziału, szkolnego zestawu programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego.
 2. W Zespole Szkół działają zespoły przedmiotowe:

1)     rodzaje, skład oraz szczegółowe zadania zespołów przedmiotowych dla Gimnazjum określa statut Gimnazjum.

2)     w pozostałych typach szkół utworzonych jest 6 zespołów przedmiotowych:

a)       przedmiotów humanistycznych

b)       języków obcych z podziałem na podzespoły: j. angielskiego i j. niemieckiego

c)               matematyczno-informatycznych

d)              przedmiotów przyrodniczych,

e)        W-f

f)   teoretycznych przedmiotów zawodowych

g)              przedmiotów elektrycznych.

3)     W skład zespołów przedmiotowych wchodzą nauczyciele uczący tego samego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych w Szkołach dla Pracą zespołów, o których mowa w ust. 1, kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora, na wniosek danego zespołu.

 4)     Do zadań przewodniczącego zespołu przedmiotowego należy:

a)        ustalenie propozycji planu pracy zespołu przedmiotowego w danym roku szkolnym,

b)        organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli w ramach zespołu przedmiotowego,

c)         organizowanie doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli.

6)     Do zadań zespołu przedmiotowego należy:

7)     zatwierdzenie planu pracy zespołu przedmiotowego w danym roku szkolnym,

8)     przygotowanie sprawozdania z realizacji planu pracy zespołu przedmiotowego w danym semestrze i w danym roku szkolnym,

9)     współpraca w celu uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych,

10)  wybór programu nauczania dla zawodu,

11)  opracowanie wymagań edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów,

12)  opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania z poszczególnych przedmiotów,

13)  określenie sposobów i opracowanie narzędzi do badania, monitorowania oraz diagnozowania wiadomości i umiejętności uczniów,

14)  współdziałanie w organizowaniu pracowni i gabinetów przedmiotowych, a także

15)  w uzupełnianiu ich wyposażenia,

16)  udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym organizowanym w ramach zespołu przedmiotowego.

 1. W Zespole Szkół działają 2 oddzielne zespoły wychowawcze, jeden w Gimnazjum oraz drugi w Szkołach dla Młodzieży. Ich skład oraz szczegółowe zadania określają statuty poszczególnych typów szkół.
 2. Zespoły i komisje, o których mowa w ust. 2, ust. 3 tworzy Dyrektor.
 3. Dyrektor w zależności od potrzeb może także tworzyć doraźne zespoły problemowo-zadaniowe.
 4. Pracą zespołów i komisji, o których mowa w ust. 2, ust. 3, i ust. 5 kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora, na wniosek danego zespołu lub komisji.
 5. Zespoły, o których mowa w ust. 2 opracowują na każdy rok szkolny swój plan pracy, a na koniec każdego semestru i całego roku szkolnego sporządzają sprawozdanie z realizacji swoich zadań.

 § 34

 1. Każdym oddziałem w Zespole Szkół opiekuje się wychowawca.
 2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
 3. Dyrektor, na uzasadniony wniosek rodziców, uczniów lub słuchaczy, może odwołać nauczyciela, któremu powierzył zadania wychowawcy.
 4. Dyrektor, na uzasadniony wniosek nauczyciela, może odwołać go z pełnienia funkcji wychowawcy.
 5. Formy spełniania zadań przez wychowawcę są dostosowane do wieku uczniów lub słuchaczy oraz ich potrzeb, a także warunków środowiskowych.
 6. Szczegółowe zadania wychowawców i sposób ich realizacji, w zależności od oddziału, określają statuty poszczególnych typów szkół.
 7. Wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy:

6)    właściwych placówek oraz instytucji oświatowych i naukowych;

7)    doradców metodycznych;

8)    specjalistów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz poradni specjalistycznych;

9)    pedagogów szkolnych;

 § 35

 1. Pedagodzy szkolni w Zespole Szkół wspomagają wychowawców i nauczycieli w ich działaniach na rzecz uczniów i słuchaczy, w zakresie opiekuńczo-wychowawczym, a w szczególności:

6)    diagnozują oraz oceniają potrzeby uczniów w zakresie opiekuńczo- wychowawczym,

7)    wspomagają wychowawców w zakresie realizacji odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki,

8)    udzielają uczniom pomocy w wyborze dalszej drogi kształcenia lub zawodowej,

9)    udzielają wychowawcom pomocy w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze,

10) udzielają rodzicom pomocy w postępowaniu z dziećmi, sprawiającymi trudności wychowawcze,

11) organizują pomoc uczniom w zakresie wyrównywania i likwidacji mikrodeficytów oraz zaburzeń rozwojowych,

12) organizują różne formy terapii i socjoterapii uczniom z objawami niedostosowania społecznego,

13) udzielają pomocy uczniom w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych,

14) udzielają porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstałych na tle konfliktów z rodziną, nauczycielami lub rówieśnikami,

15) przeciwdziałają skrajnym formom niedostosowania społecznego,

16) organizują opiekę oraz pomoc materialną uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,

17) współdziałają w opracowaniu Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki Zespołu Szkół.

 1. Pedagodzy szkolni w Zespole Szkół w celu realizacji swoich zadań statutowych współdziałają z organizacjami społecznymi, policją, sądem rodzinnym, kuratorami sądowymi, opieką społeczną i innymi instytucjami.
 2. Pedagodzy szkolni w Zespole Szkół opracowują na każdy rok szkolny swój plan pracy, a na koniec każdego semestru i całego roku szkolnego sporządzają sprawozdanie z realizacji swoich zadań.

 § 36

 1. Szczegółowe zadania pracowników ekonomiczno-administracyjnych oraz pracowników obsługi Zespołu Szkół określają ich zakresy obowiązków i czynności, umieszczone w ich dokumentacji osobowej, a opracowane przez Dyrektora.

 § 37

 1. W Zespole Szkół zatrudniony jest również Inspektor ds. BHP, którego zadaniem jest w szczególności:

1)    systematyczna kontrola stanu bezpieczeństwa i higieny w Zespole Szkól,

2)    udział w prowadzeniu dochodzeń powypadkowych,

 1. Szczegółowy zakres zadań Inspektora ds. BHP określa jego zakres obowiązków i czynności, opracowany przez Dyrektora.

 Rozdział VII

Uczniowie Zespołu Szkół

§ 38

 1. Do Zespołu Szkół uczęszczają uczniowie po ukończeniu: szkoły podstawowej i gimnazjum

§ 39

 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych poszczególnych typów szkół Dyrektor powołuje co roku odpowiednie, oddzielne komisje rekrutacyjno–kwalifikacyjne.
 2. Komisje, o których mowa w ust. 1, opracowują zasady przyjęć do poszczególnych typów szkół, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi.
 3. Szczegółowe zasady rekrutacji do poszczególnych typów szkół określają statuty tych szkół.

§ 40

 1. Uczeń Zespołu Szkół ma prawo do:

1)    poszanowania godności osobistej zgodnie z Konwencją Praw Dziecka oraz Konwencją Praw Człowieka;

2)    właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny i pracy Umysłowej,

3)    życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym i opiekuńczym,

4)    sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny,

5)    wyrażania myśli, przekonań i opinii dotyczących życia Zespołu Szkół oraz światopoglądowych i religijnych, jeżeli nie narusza tym dobra innych osób i nie uwłacza niczyjej godności osobistej,

6)    odpoczynku w okresie ferii i przerw świątecznych,

7)    korzystania z pomieszczeń, sprzętu, urządzeń, wyposażenia i księgozbioru Zespołu Szkół, za zgodą i pod nadzorem osób za nie odpowiedzialnych,

8)    pomocy w nauce, jeżeli napotkał trudności w opanowaniu treści programowych,

9)    poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego oraz uzyskiwania pomocy w tym zakresie,

10) wszystkich form pomocy materialnej i świadczeń, jakimi dysponuje Zespół Szkół, zgodnie z odrębnymi przepisami szczegółowymi,

11) opieki wychowawczej nauczycieli i warunków pobytu w Zespole Szkół, zapewniających bezpieczeństwo i ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej, bądź psychicznej,

12) dyskrecji w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich,

13) rozwijania indywidualnych uzdolnień poprzez: realizację indywidualnego programu nauki lub toku nauki; udział w zajęciach dodatkowych (na terenie i poza terenem Zespołu Szkół),

14) wpływania na życie Zespołu Szkół poprzez udział w działalności samorządowej,

15) reprezentowania Zespołu Szkół na zewnątrz poprzez udział w olimpiadach przedmiotowych, konkursach, zawodach, turniejach, przeglądach i innych imprezach,

16) zrzeszania się w organizacjach działających w Zespole Szkół,

17) zwracania się ze wszystkimi dotyczącymi go sprawami bezpośrednio do: wychowawcy, pedagogów szkolnych, Dyrektora lub Wicedyrektorów, organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego,

18) uzyskiwania informacji o sposobie załatwienia zgłaszanych przez niego sprawi postulatów,

19) zapoznania się ze: statutem Zespołu Szkół i statutem szkoły, do której uczęszcza, Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania; przepisami dotyczącymi spraw uczniowskich; wymaganiami edukacyjnymi, programem nauczania
z poszczególnych przedmiotów; tygodniowym rozkładem zajęć;

 1. W przypadku naruszenia praw, o których mowa w ust. 1, uczeń ma prawo złożenia pisemnej skargi skierowanej, w zależności od jej podłoża i okoliczności do dyrektora lub odpowiednio organu nadzoru pedagogicznego lub organu prowadzącego.

 

§ 41

 

 1. Uczeń Zespołu Szkół ma obowiązek:

1)    dbać o honor Zespołu Szkół,

2)    nosić na terenie Zespołu Szkół identyfikator oraz ważną legitymację szkolną,

3)    systematycznie uczęszczać na zajęcia edukacyjne,

4)    przestrzegać postanowień statutu Zespołu Szkół oraz statutu szkoły, do której uczęszcza i regulaminów regulujących życie Zespołu Szkół,

5)    aktywnie uczestniczyć w procesie edukacji i w życiu Zespołu Szkół,

6)    rzetelnie pracować nad poszerzaniem swojej wiedzy i umiejętności,

7)    przestrzegać zarządzeń i zaleceń organów Zespołu Szkół,

8)    stosować się do poleceń nauczycieli i innych pracowników Zespołu Szkół, jeżeli nie są one sprzeczne z prawem;

9)    przestrzegać zasad kultury współżycia i tolerancji w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników Zespołu Szkół,

10) przejawiać troskę o mienie, czystość, porządek, ład i estetykę w pomieszczeniach oraz w otoczeniu Zespołu Szkół,

11) dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów,

12) na terenie Zespołu Szkół i w jego okolicy: nie palić tytoniu ( w tym e-papierosów), nie pić alkoholu, nie używać narkotyków i innych środków odurzających,

13) nosić odpowiedni, schludny i czysty ubiór oraz obuwie, dostosowane do rodzaju

zajęć edukacyjnych (zajęcia warsztatowe, wychowanie fizyczne itp.).Strój szkolny nie może nadmiernie eksponować ciała: zabrania się noszenia zbyt krótkich spódnic oraz bluzek odsłaniających brzuch i nadmierne dekolty.

14) naprawić szkody materialne, które sam spowodował (za wyrządzone szkody materialne odpowiadają rodzice, uczniowie i słuchacze),

15) usprawiedliwiać każdą nieobecność niezwłocznie po przyjściu do Zespołu Szkół, nie później jednak niż w ciągu tygodnia,

16) przestrzegać regulaminu dyżurów szkolnych i klasowych,

17) przebywać na terenie Zespołu Szkół do czasu zakończenia zajęć edukacyjnych w danym dniu.

§ 42

 1. W Zespole Szkół obowiązuje bezwzględny zakaz przynoszenia, używania i rozprowadzania papierosów (w tym e-papierosów), alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających, a także przedmiotów stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia innych osób (broń, ostre przedmioty, proce, petardy, itp.).
 2. W Zespole Szkół obowiązuje całkowity zakaz włączania i używania telefonów komórkowych oraz innych urządzeń audiowizualnych na zajęciach szkolnych.

1)    nauczyciel może odebrać telefon komórkowy ( lub sprzęt audiowizualny), za pokwitowaniem, uczniowi, który złamał zakaz o którym mowa w art.2 . Sprzęt ten zostanie oddany rodzicom ucznia.

 1. W Zespole Szkół obowiązuje zakaz samowolnego opuszczania przez uczniów, w czasie trwania zajęć edukacyjnych, terenu szkoły.
 2. Uczniowie nie mogą przebywać na terenie Zespołu Szkół bez identyfikatora i ważnej legitymacji szkolnej.
 3. Zespół Szkół nie ponosi żadnej odpowiedzialności za cenne przedmioty przynoszone do szkoły przez uczniów.
 4. Wszelkie przypadki brutalności i zachowań aspołecznych ze strony uczniów zgłaszane są natychmiastowo na policję.

 § 43

 1. W Zespole Szkół nagrody i wyróżnienia przyznawane są uczniom za:

1)    wzorowe wypełniania obowiązków szkolnych: bardzo dobre wyniki w nauce wysoką frekwencję i wzorową postawę,

2)    osiągnięcia w olimpiadach przedmiotowych, turniejach, konkursach i zawodach sportowych;

3)    działalność społeczna i artystyczną,

 1. W Zespole Szkół stosowane są następujące rodzaje nagród dla uczniów:

1)    pochwała wobec oddziału przez nauczyciela, wychowawcę lub Dyrektora,

2)    wyróżnienie Dyrektora wobec przedstawicieli uczniów danego oddziału lub uczniów całego Zespołu Szkół (na apelu, uroczystości
szkolnej),

3)    nagroda rzeczowa lub pieniężna,

4)    dyplom uznania od Dyrektora, Rady Rodziców lub Samorządu Uczniowskiego,

5)    list pochwalny wychowawcy lub Dyrektora do rodziców,

6)    wpis do księgi pamiątkowej i kroniki Zespołu Szkół.

7)    Uczniów i słuchaczy – kandydatów do nagród, o których mowa w ust. 2, rekomendują: wychowawcy, nauczyciele, Rada Rodziców lub Samorząd Uczniowski.

 § 44

 1. W stosunku do ucznia lub słuchacza nie przestrzegającego obowiązków, o których mowa w § 41 i § 42, stosowane są kary.
 2. Statuty poszczególnych typów szkół określają odpowiednio:

1)    rodzaje stosowanych wobec uczniów i słuchaczy kar;

2)    przypadki, w których rady pedagogiczne mogą podjąć uchwałę upoważniającą Dyrektora do skreślenia ucznia z listy;

3)    przypadki, w których Dyrektor może wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innego gimnazjum,

4)    tryb odwoływania się od wymierzonych kar.

 Rozdział VIII

Wewnątrzszkolny System Oceniania

§ 45

 1. Proces nauczania i wychowania w Zespole Szkół podlega ocenie zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania zajęć edukacyjnych i zachowania.
 2. Zespół Szkół posiada wewnątrzszkolny system oceniania dostosowany do warunków kształcenia w poszczególnych typach szkół.
 3. Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów Gimnazjum określa szczegółowo statut Gimnazjum.
 4. Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów Szkół dla Młodzieży określa szczegółowo statut Szkół dla Młodzieży.

 Rozdział IX

Postanowienia końcowe

§ 46

 1. Zespół Szkół używa pieczęci zwykłych i pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Tablice i pieczęcie zwykłe poszczególnych typów szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół zawierają nazwę danej szkoły i nazwę zespołu.
 3. Zespół Szkół prowadzi i przechowuje dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 4. Zespół Szkół jest jednostką budżetową i posiada zorganizowaną samodzielną obsługę finansową.
 5. W Zespole Szkół mogą być tworzone środki specjalne.
 6. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej i materiałowej Zespołu Szkół regulują odrębne przepisy.
 7. Regulaminy określające szczegółową działalność Zespołu Szkół, wynikające z jego celów i zadań, nie mogą być sprzeczne z ustawą, obowiązującymi przepisami prawa oraz zapisami statutu Zespołu Szkół i statutów poszczególnych typów szkół.
 8. Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną Zespołu Szkół.

Statut został zatwierdzony w dniu 16 września 2013r. uchwałą Rady Pedagogicznej Zespołu Szkól nr 18 nr 3/2013/2014 po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców, Samorząd Uczniowski Szkół dla Młodzieży.


Leave a comment

Skip to content