Wewnątrzszkolny System Oceniania

WZO Szkoła ponadgimnazjalna (doc)

WZO Szkoła ponadgimnazjalna (pdf)

§ 1

 1. Proces nauczania w Szkołach dla Młodzieży podlega ocenie zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania zajęć edukacyjnych.
 2. Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkołach dla Młodzieży określa zbiór zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Szkołach dla Młodzieży.
 3. Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę oraz formułowanie oceny.

 § 2

 1. Wewnątrzszkolne ocenianie w Szkołach dla Młodzieży ma na celu:
  1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie,
  2. udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
  3. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,
  4. dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,
  5. umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- wychowawczej.
 2. Wewnątrzszkolne ocenianie w Szkołach dla Młodzieży obejmuje:
  1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
  2. ustalenie kryteriów oceniania zachowania,
  3. ocenianie bieżące i ustalenie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w Szkołach dla Młodzieży;
  4. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,
  5. ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali zgodnej ze skalą przyjętą w odpowiednim rozporządzeniu ministra właściwego do spraw oświaty;
  6. ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
  7. ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach oraz trudnościach ucznia w nauce.

 § 3

 1. W Szkołach dla Młodzieży rok szkolny składa się z 2 semestrów, których czas trwania ustalany jest na Radzie Plenarnej Zespołu Szkół nr 18 na początku nowego roku szkolnego.

 § 4

 1. Wychowawca informuje uczniów o zasadach oceniania wewnątrzszkolnego oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych na początku roku szkolnego, nie później jednak niż do dnia 10 września.
 2. Wychowawca informuje rodziców o zasadach oceniania wewnątrzszkolnego i zasadach oceniania zachowania na pierwszym spotkaniu informacyjnym, nie później jednak niż do końca miesiąca września.
 3. Wychowawca na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 4. Nauczyciele poszczególnych obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych zapoznają uczniów ze swoim przedmiotowym systemem oceniania, w pierwszym tygodniu nauki.
 5. Szkoły dla Młodzieży organizują zebrania wszystkich rodziców uczniów 5 razy w ciągu roku szkolnego: na początku roku szkolnego, na koniec I semestru i całego roku szkolnego oraz w środku każdego semestru, w szczegółowych terminach ustalonych przez Dyrektora.
 6. Raz w miesiącu, w środy, wszyscy nauczyciele pełnią dyżur w Szkołach dla Młodzieży, w celu udzielenia informacji zainteresowanym rodzicom na temat postępów w nauce i spraw wychowawczych ich dzieci.
 7. Rodzice maja prawo do przybycia do Szkół dla Młodzieży każdego dnia, w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze z wybranymi nauczycielami.
 8. W trakcie spotkań i zebrań rodzice otrzymują informacje o osiągnięciach i postępach uczniów, ich zachowaniu oraz ich indywidualnych potrzebach edukacyjnych.
 9. Rodzice mają obowiązek współdziałać z wychowawcą oraz z innymi nauczycielami w procesie kształcenia i wychowania w szczególności poprzez systematyczne uczestnictwo w spotkaniach i zebraniach z rodzicami oraz poprzez kontakty indywidualne z Zespołem Szkół.

 § 5

 1. W Szkołach dla Młodzieży oceny bieżące, śródroczne i końcoworoczne klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się zgodnie z następującą skalą:
 • stopień celujący – 6
 • stopień bardzo dobry – 5
 • stopień dobry – 4
 • stopień dostateczny – 3
 • stopień dopuszczający – 2
 • stopień niedostateczny – 1
 1. Oceny, o których mowa w ust. 1, wpisywane są w dokumentacji szkolnej w pełnym brzmieniu.

 § 6

 1. Nauczyciel sporządza Przedmiotowy System Oceniania ze szczególnym uwzględnieniem  2 poziomów: podstawowego i dopełniającego.
 2. Przy sporządzaniu rejestru wymagań uwzględnione zostają następujące kryteria ogólne wymagań:
  1. wymagania konieczne:
   1. opanowanie podstawowych umiejętności i wiadomości zawartych w podstawie programowej (braki nie przekreślają jednak uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki),
   2. rozwiązywanie, często przy pomocy nauczyciela, typowych zadań o niewielkim stopniu trudności,
   3. popełnianie licznych błędów językowych, nieporadność stylu.
  2. wymagania podstawowe:
   1. najważniejsze w uczeniu danego przedmiotu,
   2. łatwe dla ucznia,
   3. często powtarzające się w procesie nauczania,
   4. określone programem nauczania na poziomie nie przekraczającym wymagań określonych w podstawie programowej,
   5. proste, uniwersalne umiejętności, w mniejszym stopniu wiadomości.
  3. wymagania dopełniające:
   1. wymagające korzystania z różnych źródeł,
   2. umożliwiające rozwiązywanie problemów,
   3. użyteczne w życiu pozaszkolnym i w pracy zawodowej,
   4. pozwalające łączyć wiedzę z różnych przedmiotów i dziedzin,
   5. niepopełnianie błędów językowych i stylistycznych, korzystanie z podstawowych pojęć oraz praw ujętych w terminach naukowych.
  4. wymagania rozszerzające:
   1. opanowanie pełnego zakresu wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania przedmiotu w danym oddziale,
   2. sprawne posługiwanie się zdobytymi wiadomościami,
   3. samodzielne rozwiązywanie problemów teoretycznych i praktycznych ujętych programem nauczania,
   4. umiejętność zastosowania posiadanej wiedzy w rozwiązywaniu zadań i problemów,
   5. poprawność językowa i stylistyczna wypowiedzi pisemnych oraz ustnych, posługiwanie się terminologią naukową,
  5. wymagania ponadprogramowe:
   1. wiedza i umiejętności wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danym oddziale,
   2. samodzielne i twórcze rozwijanie własnych uzdolnień,
   3. biegłe posługiwanie się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych z zakresu programu nauczania danego oddziału,
   4. rozwiązywanie nietypowych zadań wykraczających poza program nauczania danego oddziału,
   5. osiąganie sukcesów w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikujących do finałów wojewódzkich lub krajowych,
   6. poprawność językowa i stylistyczna wypowiedzi ustnych oraz pisemnych, posługiwanie się terminologią naukową.

 § 7

 1. W Szkołach dla Młodzieży obowiązują następujące kryteria ustalania bieżących ocen cząstkowych oraz ocen śródrocznych i rocznych klasyfikacyjnych z poszczególnych zajęć edukacyjnych:
  1. uczeń otrzymuje ocenę celującą, wtedy gdy:
   1. spełnia wymagania rozszerzające i dopełniające w zakresie wiedzy i umiejętności z danego przedmiotu,
   2. wykazuje się umiejętnością analizy, syntezy i korelacji wiedzy z różnych przedmiotów,
   3. wykorzystuje swoją wiedzę i umiejętności do rozwiązywania problemów poznawczych w sytuacjach nietypowych,
   4. twórczo korzysta z różnych źródeł informacji i komunikowania się,
   5. umiejętnie organizuje pracę grupy i nią kieruje,
   6. twórczo rozwija swoje uzdolnienia i zainteresowania, projektuje twórcze działania oraz przyjmuje odpowiedzialność za ich przebieg i wyniki.
  2. uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, wtedy gdy:
   1. spełnia wymagania rozszerzające i częściowo dopełniające w zakresie wiedzy i umiejętności z danego przedmiotu,
   2. wykazuje się umiejętnością analizy, syntezy i korelowania wiedzy z różnych przedmiotów,
   3. wykorzystuje wiedzę i umiejętności w sytuacjach nietypowych,
   4. umiejętnie korzysta z różnych źródeł informacji i komunikowania się,
   5. umiejętnie kieruje pracą grupy,
   6. świadomie kieruje rozwojem swoich uzdolnień i zainteresowań.
  3. uczeń otrzymuje ocenę dobrą, wtedy gdy:
   1. opanował wiadomości i umiejętności podstawowe oraz częściowo rozszerzające z danego przedmiotu,
   2. wykazuje się umiejętnością analizy i syntezy wiedzy,
   3. samodzielnie potrafi stosować wiedzę i umiejętności w sytuacjach nietypowych,
   4. korzysta z różnych źródeł informacji i komunikowania się,
   5. potrafi współpracować w grupie,
   6. dostrzega konieczność kierowania rozwojem swoich uzdolnień i zainteresowań.
  4. uczeń otrzymuje ocenę dostateczną, wtedy gdy:
   1. spełnia wymagania podstawowe w zakresie wiedzy i umiejętności z danego przedmiotu,
   2. dokonuje prób analizy i syntezy, posługuje się wiedzą odtwórczą,
   3. wykazuje się zrozumieniem posiadanej wiedzy i stosuje ją w sytuacjach typowych,
   4. pod kierunkiem nauczyciela potrafi korzystać z różnych źródeł informacji i komunikowania się,
   5. potrafi rozważać poglądy innych ludzi,
   6. pod kierunkiem nauczyciela stara się rozwijać swoje uzdolnienia i zainteresowania.
  5. uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, wtedy gdy:
   1. nie spełnia w całości wymagań podstawowych w zakresie wiedzy i umiejętności z danego przedmiotu,
   2. dokonuje prób analizy i syntezy, posługując się wiedzą odtwórczą przy pomocy nauczyciela
   3. potrafi odtworzyć posiadaną wiedzę i zastosować ją do rozwiązania typowych zadań o niewielkim stopniu trudności przy pomocy nauczyciela,
   4. ukierunkowany nie potrafi w pełni skorzystać z różnych źródeł informacji,
   5. biernie uczestniczy w pracy grupy;
   6. nie podejmuje działań w kierunku samorozwoju.
  6. uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, wtedy gdy:
   1. nie spełnia wymagań podstawowych w zakresie wiedzy i umiejętności z danego przedmiotu,
   2. nie dokonuje prób analizy i syntezy,
   3. przy pomocy nauczyciela nie potrafi zastosować wiedzy w sytuacjach typowych, do rozwiązywania zadań o niewielkim stopniu trudności,
   4. nie potrafi korzystać z różnych źródeł informacji,
   5. nie potrafi współpracować w grupie,
   6. nie dostrzega konieczności samorozwoju.

 § 8

 1. W Szkołach dla Młodzieży ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez jego wychowawcę, uczących go nauczycieli oraz innych uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez niego zasad współżycia społecznego i norm etycznych.
 2. W Szkołach dla Młodzieży ocena zachowania ucznia wyraża opinię o:
  1. wywiązywaniu się przez niego z obowiązków szkolnych,
  2. jego postępowaniu zgodnie z dobrem społeczności Zespołu Szkół,
  3. jego kulturze osobistej,
  4. jego udziale w życiu oddziału, Zespołu Szkół i środowiska oraz inicjowaniu i wykonywaniu przez niego prac na rzecz danego oddziału i Zespołu Szkół,
  5. jego postawie wobec kolegów i innych osób,
  6. dbałości przez niego o mienie i pomoce szkolne,
  7. jego współdziałaniu i udzielaniu pomocy innym, reagowaniu na zło,
  8. dbałości przez niego o kulturę słowa i higienę osobistą,
  9. jego nieuleganiu nałogom (piciu alkoholu, paleniu, braniu narkotyków).

§ 9

 1.  W Szkołach dla Młodzieży śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania ustala się według obowiązującej skali:
 • wzorowe
 • bardzo dobre
 • dobre
 • poprawne
 • nieodpowiednie
 • naganne
 1. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
 2. Oceny, o których mowa w ust. 1, wpisywane są w dokumentacji szkolnej w pełnym brzmieniu.

§ 10

 1.  W Szkołach dla Młodzieży obowiązują następujące kryteria ustalania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych zachowania:
  1. zachowanie wzorowe otrzymuje uczeń, który:
   1. prezentuje wysoką kulturę osobistą na terenie Zespołu Szkół i poza nim,
   2. wzorowo wypełnia obowiązki szkolne,
   3. systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia szkolne,
   4. ma wzorową frekwencję,
   5. bierze czynny udział w życiu danego oddziału, Zespołu Szkół, Samorządu Uczniowskiego Szkół dla Młodzieży, w zajęciach dodatkowych,
   6. jest uczciwy, prawdomówny, taktowny i koleżeński,
   7. jest wzorem dla innych uczniów w danym oddziale,
   8. kultywuje tradycje Zespołu Szkół,
   9. kultywuje zdrowy i higieniczny tryb życia (nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie bierze narkotyków, dba o swój rozwój psychiczny, fizyczny i społeczny),
   10. inicjuje, organizuje i bierze czynny udział w dodatkowych działaniach na rzecz Zespołu Szkół i środowiska,
  2. zachowanie bardzo dobre otrzymuje uczeń, który:
   1. prezentuje wysoką kulturę osobistą na terenie Zespołu Szkół i poza nim,
   2. jest koleżeński, prawdomówny, taktowny i uczciwy,
   3. szanuje mienie Zespołu Szkół,
   4. bierze udział w dodatkowych działaniach na rzecz Zespołu Szkół i środowiska,
   5. nie narusza zasad współżycia społecznego zawartych w odpowiednich przepisach prawa,
  3. zachowanie dobre otrzymuje uczeń, który:
   1. sporadycznie opuszcza zajęcia szkolne,
   2. bierze udział w działaniach podejmowanych na rzecz danego oddziału i Zespołu Szkół,
   3. właściwie zachowuje się na terenie Zespołu Szkół i poza nim;
   4. sporadycznie narusza zasady współżycia społecznego,
   5. ma właściwy stosunek do obowiązków szkolnych.
  4. zachowanie poprawne otrzymuje uczeń, który:
   1. zachowuje się właściwie na terenie Zespołu Szkół i poza nim,
   2. ma pozytywny stosunek do nauczycieli i swoich kolegów,
   3. wykonuje polecenia nauczycieli i innych pracowników Zespołu Szkół,
   4. bierze udział w pracach na rzecz danego oddziału i Zespołu Szkół.
  5. zachowanie nieodpowiednie otrzymuje uczeń, który:
   1. ma lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych,
   2. niechętnie podejmuje jakiekolwiek prace na rzecz danego oddziału i Zespołu Szkół,
   3. pracuje niesystematycznie,
   4. ma niewłaściwy stosunek do zdrowego stylu życia (pali papierosy),
   5. narusza zasady współżycia społecznego zawarte w odpowiednich przepisach prawa,
  6. zachowanie naganne otrzymuje uczeń, który:
   1. ma bardzo lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych,
   2. nie wykonuje poleceń nauczycieli i innych pracowników Zespołu Szkół,
   3. niechętnie podejmuje jakiekolwiek prace na rzecz danego oddziału i Zespołu Szkół,
   4. ma niewłaściwy stosunek do zdrowego stylu życia (pali papierosy, pije alkohol, bierze narkotyki);
   5. niszczy mienie Zespołu Szkół oraz mienie prywatne innych osób,
   6. jest wulgarny i arogancki wobec kolegów i osób dorosłych,
   7. rażąco narusza zasady współżycia społecznego zawarte w odpowiednich przepisach prawa,
 1. Przy ustalaniu oceny dobrej, poprawnej, nieodpowiedniej i nagannej zachowania ucznia, jego wychowawca uwzględnia oprócz kryteriów, o których mowa w ust. 1, liczbę godzin opuszczonych i nieusprawiedliwionych przez danego ucznia.
 2. Komisje Wychowawców Klasowych poszczególnych typów Szkół dla Młodzieży, biorąc pod uwagę specyfikę danych szkół, określają limit dopuszczalnych godzin nieobecnych i nieusprawiedliwionych przez ucznia w semestrze (w przedziale od 20 do 40 godzin).
 3. Wychowawca ustala ocenę zachowania ucznia na tydzień przed śródrocznych lub rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej Szkół dla Młodzieży.
 4. Roczna ocena zachowania uwzględnia zachowanie ucznia w ciągu całego roku szkolnego.
 5. Ocenę zachowania wystawia wychowawca według następującej procedury:
  1. wychowawca proponuje ocenę zachowania, konsultuje ją z zespołem nauczycieli uczących w tej klasie, samorządem uczniowskim oraz z ocenianym uczniem,
  2. wychowawca klasy ustala ocenę zachowania ucznia na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej,
  3. końcoworoczna ocena zachowania uwzględnia zachowanie ucznia w ciągu całego roku szkolnego,
  4. ocena zachowania ustalona przez wychowawcę, wystawiona zgodnie z obowiązującą procedurą jest ostateczna.
 6. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:
 • ocenę z zajęć edukacyjnych,
 • promocję do klasy programowo wyższej,
 • ukończenie szkoły

z następującymi zastrzeżeniami :

 1. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 § 11

 1. W Szkołach dla Młodzieży oceniane są następujące formy aktywności uczniów:
  1. wypowiedzi ustne, co najmniej 1 ocena w semestrze z danego przedmiotu, ostateczną ilość takich ocen określa jednak nauczyciel w przedmiotowym systemie oceniania,
  2. prace pisemne (prace klasowe, sprawdziany lub kartkówki do 15 minut), co najmniej  2 oceny w semestrze z danego przedmiotu, ostateczną ilość takich ocen określa jednak nauczyciel w przedmiotowym systemie oceniania,
  3. inne prace wynikające ze specyfiki przedmiotu, czy indywidualnych koncepcji dydaktycznych nauczyciela (tj.: ćwiczenia laboratoryjne, praca w grupach, wykonanie rysunku technicznego, projektu, modelu urządzenia, zajęcia praktyczne, itp.), ilość takich ocen określa nauczyciel w przedmiotowym systemie oceniania,
  4. inne formy aktywności ucznia (tj.: praca domowa, notatka z zajęć, referat, ćwiczenie itp.), ilość takich ocen określa nauczyciel w przedmiotowym systemie oceniania;
 2. Ocenianie uczniów prowadzone jest systematycznie.
 3. Podstawą ustalenia oceny śródrocznej klasyfikacyjnej z przedmiotu, którego tygodniowy wymiar godzin wynosi co najmniej 2 godziny, są co najmniej 4 bieżące oceny cząstkowe, zaś z przedmiotów, których tygodniowy wymiar godzin wynosi 1 godzinę, co najmniej 3 takie oceny.
 4. Nauczyciel zbiera informacje o różnych obszarach aktywności uczniów i rejestruje podejmowane przez nich działania.

 § 12

 1. W Szkołach dla Młodzieży obowiązują następujące zasady przeprowadzania prac pisemnych:
  1. tematy, zadania i ćwiczenia w pracach pisemnych (pracach klasowych, sprawdzianach i kartkówkach) sprawdzają stopień opanowania przez ucznia wymagań programowych,
  2. uczeń zapoznany jest przed pisemną pracą klasową lub sprawdzianem ze schematem i zasadami ich oceny,
  3. prace pisemne obejmujące większy zakres materiału nauczania przeprowadzane są po wcześniejszych zajęciach powtórzeniowych,
  4. pisemne prace klasowe oraz sprawdziany zapowiadane są i zapisywane w dzienniku lekcyjnym przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem,
  5. w ciągu jednego dnia może być przeprowadzona tylko 1 pisemna praca klasowa lub sprawdzian, natomiast w ciągu jednego tygodnia maksymalnie 2 takie prace lub sprawdziany,
  6. pisemna praca klasowa lub sprawdzian jest obowiązkowy dla ucznia,
  7. jeżeli uczeń nie pisał pracy klasowej lub sprawdzianu, lub jeżeli otrzymał z nich ocenę niedostateczną, to zobowiązany jest do ich napisania lub poprawy w terminie 2 tygodni od daty oddania sprawdzonych prac przez nauczyciela,
  8. kartkówki nie muszą być zapowiadane,
  9. w danym dniu uczniowie mogą pisać maksymalnie 2 kartkówki,
  10. ocenione pisemne prace klasowe i sprawdziany przechowywane są przez nauczyciela do końca danego semestru,
  11. ocenione pisemne prace klasowe i sprawdziany powinny być udostępnione i omówione uczniom w ciągu 2 tygodni od daty ich przeprowadzenia,
  12. oceny z pisemnych prac klasowych i sprawdzianów nauczyciel uzasadnia na wniosek ucznia lub jego rodziców,
  13. na koniec danego semestru nie przeprowadza się tzw. sprawdzianów końcowych (zaliczeniowych),
  14. niewykonanie przez ucznia pracy domowej jest podstawą do wystawienia mu przez nauczyciela bieżącej niedostatecznej oceny cząstkowej.

§ 13

 1. W Szkołach dla Młodzieży obowiązują następujące zasady oceniania bieżącego:
  1. uczeń ma prawo 1 raz w semestrze, bez podawania powodu, zgłosić na początku danych zajęć nieprzygotowanie do nich lub brak zeszytu przedmiotowego,
  2. prawo, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1, nie dotyczy nieprzygotowania do zapowiedzianych pisemnych prac klasowych lub sprawdzianów,
  3. osoby obecne w szkole w pierwszym dniu po chorobie, trwającej dłużej niż okres zapowiedzenia pisemnej pracy klasowej lub sprawdzianu, zwolnione są z konieczności ich pisania,
  4. oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.

 § 14

 1. W Szkołach dla Młodzieży obowiązują następujące zasady śródrocznego i końcoworocznego klasyfikowania:
  1. ustalanie śródrocznych i końcoworocznych ocen klasyfikacyjnych przeprowadza się w oparciu o bieżące oceny cząstkowe, z zachowaniem ich hierarchii wynikającej ze specyfiki przedmiotu,
  2. podczas oceniania stosowana jest następująca hierarchia ocen:
   1. największą wagę mają pisemne prace klasowe i sprawdziany oraz oceny ustne za wypowiedzi z materiału powtórzeniowego,
   2. w następnej kolejności brane są pod uwagę oceny za odpowiedzi ustne i kartkówki z bieżącego materiału nauczania,
   3. oceny za referaty, zadania domowe, pracę na zajęciach oraz inne przejawy aktywności mają znaczenie uzupełniające.
   4. przy ustalaniu ocen z wychowania fizycznego brany jest pod uwagę w szczególności wysiłek wkładany przez ucznia w sprostanie wymaganiom wynikającym ze specyfiki zajęć,
   5. przy ustalaniu oceny końcoworocznej bierze się pod uwagę wyniki klasyfikacji śródsemestralnej. Tryb, zasady i termin poprawiania śródsemestralnych niedostatecznych ocen klasyfikacyjnych ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia.
  3. nauczyciele informują ucznia o przewidywanych śródrocznych i końcoworocznych niedostatecznych ocenach klasyfikacyjnych na 2 tygodnie przed terminami klasyfikacyjnych posiedzeń Rady Pedagogicznej Szkół dla Młodzieży;
  4. wychowawca informuje rodziców uczniów, w sposób uzgodniony z rodzicami uczniów danego oddziału, o przewidywanych śródrocznych i końcoworocznych niedostatecznych ocenach klasyfikacyjnych na 2 tygodnie przed terminami klasyfikacyjnych posiedzeń Rady Pedagogicznej Szkół dla Młodzieży;
  5. nauczyciele informują uczniów o wszystkich przewidywanych śródrocznych  i końcoworocznych ocenach klasyfikacyjnych na tydzień przed terminami klasyfikacyjnych posiedzeń Rady Pedagogicznej Szkół dla Młodzieży;
  6. Proponowane oceny, o których mowa w pkt.4 i 5, nie są ostateczne i w uzasadnionych przypadkach mogą być podwyższone lub obniżone do oceny niedostatecznej włącznie.

 § 15

 1. W Szkołach dla Młodzieży obowiązują następujące zasady przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych:
  1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
  2. Na prośbę ucznia nie klasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę rodziców (opiekunów prawnych Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
  3. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i z jego rodzicami(opiekunami prawnymi).
  4. Nauczyciel ma obowiązek podać uczniowi zakres materiału, rejestr wymagań obowiązujących na egzaminie klasyfikacyjnym.
  5. Na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) i ucznia nieklasyfikowanego z powodu usprawiedliwionych nieobecności na zajęciach praktycznych szkoła może zorganizować zajęcia umożliwiające uzupełnienie programu nauczania w porozumieniu z organizatorem zajęć praktycznych. Uczeń i jego rodzice (opiekunowie prawni) występują z wnioskiem na piśmie do dyrektora szkoły i organizatora zajęć praktycznych o zorganizowanie zajęć uzupełniających.
  6. Egzamin klasyfikacyjny w celu ustalenia oceny rocznej, powinien zostać przeprowadzony w takim terminie, aby dawał możliwość zdawanie przez ucznia ewentualnego egzaminu poprawkowego z tych zajęć.
  7. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej (semestralnej) stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła powinna, w miarę możliwości, stworzyć uczniowi szansę uzupełniania braków.
  8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
  9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
  10. Egzamin klasyfikacyjny z informatyki, technologii informacyjnej i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni rodzice ( opiekunowie prawni ) ucznia w charakterze obserwatorów.
  11. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający:
   1. imiona i nazwiska nauczycieli przeprowadzających egzamin klasyfikacyjny,
   2. termin egzaminu klasyfikacyjnego,
   3. pytania i zadania egzaminacyjne,
   4. wynik egzaminu i ustaloną ocenę,
   5. zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
  12. Do protokołu dołącza się pisemną pracę ucznia.
  13. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.
  14. Ocena niedostateczna z zajęć edukacyjnych uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. Uczeń który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w terminie dodatkowym wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły

§ 16

 1. W Szkołach dla Młodzieży obowiązują następujące zasady przeprowadzania egzaminów poprawkowych:
  1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał stopień niedostateczny z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin.
  2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i z części ustnej.
  3. Egzamin poprawkowy z informatyki, rysunku zawodowego, wychowania fizycznego itp. zajęć powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.
  4. Egzamin poprawkowy z zajęć praktycznych ma formę zadań praktycznych.
  5. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
  6. Nauczyciel ma obowiązek podać uczniowi zakres materiału rejestr wymagań obowiązujących na egzaminie poprawkowym.
  7. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja egzaminacyjna w składzie:
   1. przewodniczący komisji – dyrektor szkoły lub nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze,
   2. egzaminator – nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
   3. członek komisji – nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
  8. Nauczyciel – egzaminator może być zwolniony na własną prośbę lub w innych uzasadnionych przypadkach z udziału w egzaminie poprawkowym.
  9. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:
   1. skład komisji,
   2. termin egzaminu,
   3. pytania egzaminacyjne,
   4. wynik egzaminu i ocenę ustaloną przez komisję,
   5. zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
    Do protokołu dołącza się pisemną pracę ucznia.
    Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
  10. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w terminie dodatkowym wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły, nie później niż do końca września. O przyczynie nieobecności na egzaminie uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) powinni powiadomić szkołę w trybie natychmiastowym.
  11. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej , za zgodą Rady Pedagogicznej może być promowany do klasy programowo wyższej jeden raz w cyklu kształcenia.

 § 17
Tryb odwoławczy od ocen.

A. ODWOŁANIE OD ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

 1. Jeżeli uczeń lub jego rodzice ( opiekunowie prawni ) uznają, że semestralna lub roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, mogą zgłosić zastrzeżenia na piśmie w tym zakresie do Dyrektora Szkoły. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
 2. Dyrektor Szkoły rozpatruje zastrzeżenia dotyczące trybu wystawiania ocen. Jeżeli Dyrektor stwierdzi, że oceny zostały wystawione zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym, oddala zastrzeżenia, informując o tym zainteresowanych na piśmie.
 3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny Dyrektor Szkoły – powiadamiając zainteresowanych – wdraża procedurę trybu odwoławczego od ocen z zajęć edukacyjnych:
  1. Dyrektor powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości  i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej oraz ustala semestralną lub roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,
   W skład komisji wchodzą:

   1. przewodniczący komisji – Dyrektor Szkoły lub inny nauczyciel pełniący funkcję kierowniczą w szkole,
   2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
   3. dwóch nauczycieli prowadzących takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne w szkole lub z innej szkoły tego samego typu.
  2. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takiej sytuacji Dyrektor Szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
  3. Termin egzaminu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami ( opiekunami prawnymi ) jednak nie później niż w ciągu pięciu dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.
  4. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie ( po ustaniu przyczyny ), wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły;
  5. Ustalona przez komisję semestralna lub roczna ocena klasyfikacyjna nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny;
  6. Ustalona przez komisję ocena z zajęć edukacyjnych jest ostateczna z wyjątkiem rocznej oceny niedostatecznej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego;
  7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający:
   1. skład i podpisy komisji,
   2. termin przeprowadzenia sprawdzianu,
   3. treść pytań i zadań sprawdzających i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia,
   4. wynik sprawdzianu i ustaloną ocenę.
  8. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia.
   Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 B. ODWOŁANIE OD ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ UZYSKANEJ W WYNIKU EGZAMINU POPRAWKOWEGO

 1. Jeżeli uczeń lub jego rodzice ( opiekunowie prawni ) uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uzyskana w wyniku egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, mogą zgłosić zastrzeżenia na piśmie w tym zakresie do Dyrektora Szkoły. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego
 2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena z zajęć edukacyjnych uzyskana w drodze egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny Dyrektor Szkoły – powiadamiając zainteresowanych – wdraża procedurę trybu odwoławczego od oceny z zajęć edukacyjnych:
  1. Dyrektor powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej oraz ustala semestralnąlub roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.
  2. W skład komisji wchodzą:
   1. przewodniczący komisji – dyrektor szkoły lub inny nauczyciel pełniący funkcję kierowniczą w szkole,
   2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
   3. dwóch nauczycieli prowadzących takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne  w szkole lub z innej szkoły tego samego typu.
  3. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w  pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takiej sytuacji Dyrektor Szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
  4. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami ( opiekunami  prawnymi ), jednak nie później niż w ciągu  pięciu dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.
 3. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie ( po ustaniu przyczyny ) wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.
 4. Ustalona przez komisję semestralna lub roczna ocena klasyfikacyjna nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.
 5. Ustalona przez komisję ocena jest ostateczna.
 6. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający:
  1. skład i podpisy komisji,
  2. termin przeprowadzenia sprawdzianu,
  3. treść pytań i zadań sprawdzających i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia,
  4. wynik sprawdzianu i ustaloną ocenę.
 7. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia.
  Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 C. ODWOŁANIE OD ROCZNEJ OCENY ZACHOWANIA

 1. Dyrektor Szkoły rozpatruje zastrzeżenia dotyczące trybu wystawienia oceny. Jeżeli ocena została wystawiona zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym, oddala zastrzeżenia informując o tym zainteresowanych na piśmie.
 2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny Dyrektor Szkoły – powiadamiając zainteresowanych – wdraża procedurę trybu odwoławczego od oceny zachowania:
  1. Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji;
  2. W skład komisji wchodzą:
   1. przewodniczący komisji – Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w szkole inne stanowisko kierownicze,
   2. wychowawca klasy,
   3. nauczyciel wskazany przez dyrektora szkoły, prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
   4. pedagog,
   5. psycholog,
   6. przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
   7. przedstawiciel rady rodziców.
  3. Ustalona przez komisję roczna ocena zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.
  4. Ustalona przez komisję roczna ocena zachowania jest ostateczna.
  5. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający:
   1. skład i podpisy komisji,
   2. termin posiedzenia komisji,
   3. wynik głosowania,
   4. ustaloną ocenę wraz z uzasadnieniem.
 3. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

§ 18

 1. Uczeń uczący się w zawodzie, który ubiega się o przyjęcie do klasy programowo wyższej, może być przyjęty do Szkoły dla Młodzieży na podstawie decyzji Dyrektora, jeżeli w określonych terminach uzupełni różnice programowe.
 2. Dyrektor na podstawie szkolnego planu nauczania wyznacza uczniowi, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2, zakres egzaminów klasyfikacyjnych pozwalających na wyrównanie różnic programowych.
 3. Uczeń zdaje egzaminy klasyfikacyjne, o których mowa w ust. 3, według tematyki określonej przez nauczycieli w ustalonych wcześniej terminach, nie dłużej jednak niż na miesiąc przed terminem śródrocznej lub rocznej klasyfikacji.
 4. Jeżeli uczeń nie zda w wyznaczonym terminie egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w ust. 3, zostaje skreślony z listy uczniów.

 § 19

 1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej.
 2. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego podejmuje dyrektor szkoły na  podstawie opinii o ograniczonych możliwościach ucznia uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza.
 3. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „ zwolniony”.

 § 20

Dyrektor Szkoły, na wniosek rodziców ( opiekunów prawnych ) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową z afazją, z niepełno sprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera z nauki drugiego języka obcego. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się : „zwolniony” albo „zwolniona”.

 § 21

Nauczyciel ma obowiązek dostosować wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z podstawy programowej i programu nauczania. Dostosowanie wymagań edukacyjnych może nastąpić tylko na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej.

§ 22

Ocenę z praktyk zawodowych, odbywanych w zakładach pracy na podstawie umowy między szkołą a zakładem pracy, ustala osoba wskazana przez dyrektora szkoły, w porozumieniu z osobami prowadzącymi zajęcia na terenie zakładu pracy.

 § 23

Zajęcia z religii są prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ocena jest wliczana do średniej ocen ucznia.

§ 24

Zajęcia z indywidualnego nauczania organizowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 25

 1. Uczeń uczący się w zawodzie pokrewnym, ubiegający się o przyjęcie do klasy drugiej i programowo wyższej szkoły zawodowej – może być przyjęty do szkoły decyzją dyrektora szkoły, jeżeli w określonych terminach uzupełni różnice programowe. Dyrektor na podstawie obowiązujących planów nauczania wyznacza zakres egzaminów klasyfikacyjnych, pozwalających na wyrównanie różnic programowych.
 2. Uczeń zdaje egzaminy klasyfikacyjne wyrównujące różnice programowe według tematyki określonej przez nauczycieli w ustalonych wcześniej terminach nie później niż na miesiąc przed klasyfikacją.
 3. Jeżeli uczeń nie zda egzaminów klasyfikacyjnych wyrównujących różnice programowe w ustalonych terminach – zostaje skreślony z listy uczniów.

 § 26

Uczeń, który ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał pozytywne oceny klasyfikacyjne końcowe – otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej.

 § 27

Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego powtarza tę samą klasę (z wyj. §16ust.12).

 § 28

Uczeń po uzyskaniu pozytywnych ocen klasyfikacyjnych ze wszystkich zajęć edukacyjnych przewidzianych w szkolnym planie nauczania w klasie programowo najwyższej otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły.

 § 29

Uczeń klasy programowo najwyższej szkoły zawodowej – po uzyskaniu pozytywnych ocen klasyfikacyjnych ze wszystkich zajęć edukacyjnych przewidzianych szkolnym planem nauczania – ma prawo przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe według obowiązujących przepisów.

 § 30

Jeżeli uczeń zda z wynikiem pozytywnym egzamin maturalny otrzymuje świadectwo dojrzałości.

Wewnątrzszkolny System Oceniania został zatwierdzony w dniu 16 września 2013r. Uchwałą Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół nr 18 nr 3/2012/2013 po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski Szkół dla Młodzieży.


Leave a comment

Skip to content