ZS18.PZ18.7.21

Przedmiotem zamówienia jest Organizacja i przeprowadzenie specjalistycznych kursów zawodowych przygotowujących uczniów do uzyskania uprawnień zawodowych, w ramach projektu „Zawodowa 18” w podziale na 2 części.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy złożyć do dnia 6 lipca 2021r. do godziny 1000.

Oferty należy składać za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

KODY CPV:

Kod główny               80000000-4 (usługi edukacyjne i szkoleniowe)

Kod dodatkowy        80530000-8  (usługi szkolenia zawodowego)

Ogłoszenie o zamówieniu (.pdf)

SWZ_000575 (.pdf)

Załącznik nr 1 do umowy_umowa przetw. danych (.doc)

Załącznik nr 1a_wzor umowy do cz. 1 (.doc)

Załącznik nr 1b_wzor umowy do cz. 2 (.doc)

Załącznik nr 2_formularz ofertowy (.doc)

Załącznik nr 3_ośw. spełnianie warunków i brak podstaw wykluczenia (.doc)

Załącznik nr 4_wykaz usług (.doc)

Informacja (6 lipca 2021 r.)

Informacja o kwocie (.pdf)

Informacja z otwarcia ofert (6 lipca 2021 r.)

Informacja z otwarcia ofert (.pdf)

Informacja o unieważnieniu cz.1

Inf. o uniewaznieniu cz.1 postepowania (.pdf)

Informacja (13 lipca 2021 r.)

Informacja o wyborze oferty cz. 2 oraz odrzuceniu oferty (.pdf)

Inf. o uniewaznieniu czynności unieważnienia cz.1 postepowania (.pdf)

Informacja (19 lipca 2021 r.)

Informacja o wyborze oferty cz. 1 oraz odrzuceniu oferty (.pdf)

Informacja (28 lipca 2021 r.)

Ogłoszenie o wyniku postępowania (.pdf)

Skip to content