ZS18.PZ18.4.21

Przedmiotem zamówienia jest Organizacja i przeprowadzenie specjalistycznych kursów zawodowych przygotowujących uczniów do uzyskania uprawnień zawodowych, w ramach projektu „Zawodowa 18” w podziale na 5 części.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy złożyć do dnia 27 maja 2021r. do godziny 1000.

Oferty należy składać za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

KODY CPV:

Kod główny 80000000-4 (usługi edukacyjne i szkoleniowe)

Kod dodatkowy 80530000-8 (usługi szkolenia zawodowego)

UWAGA! Nowe załącznik o kwocie

Ogłoszenie o zamówieniu (.pdf)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (.pdf)

SWZ (.pdf)

załącznik do umowy_umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (.docx)

Załącznik nr 1a – wzór umowy_cz.1 (.docx)

Załącznik nr 1b – wzór umowy_cz.2 (.docx)

Załącznik nr 1c – wzór umow_cz.3 (.docx)

Załącznik nr 1d – wzór umowy_cz.4 (.docx)

Załącznik nr 1e – wzór umowy_cz.5 (.docx)

Załącznik nr 2_NOWY Formularz Ofertowy (.docx)

Załącznik nr 3_NOWY Oświadczenie wykluczenie i spełnianie warunków (.docx)

Załącznik nr 4_NOWY Wykaz usług (.docx)

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (.pdf)

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert (.pdf)

Informacja o unieważnieniu części 2 i 5

Informacja o unieważnieniu części 2 oraz 5 (.pdf)

Informacja o wyborze oferty oraz odrzuceniu oferty_000550 (.pdf)

Wynik postępowania (4 lipca 2021 r.)

Ogłoszenie o wyniku postępowania (.pdf)

Informacja o zmianie ogłoszenia (6 lipca 2021 r.)

Ogł. o zm. ogłoszenia (.pdf)

Skip to content